Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 279 POZ 3

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1004/2009 z dnia 23 października 2009 r. dotyczące wydawania pozwoleń na przywóz ryżu w ramach kontyngentów taryfowych otwartych rozporządzeniem (WE) nr 327/98 dla podokresu październik 2009 r.

Data ogłoszenia:2009-10-24


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 279 POZ 3

Strona 1 z 2
24.10.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 279/3

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1004/2009 z dnia 23 października 2009 r. dotyczące wydawania pozwoleń na przywóz ryżu w ramach kontyngentów taryfowych otwartych rozporządzeniem (WE) nr 327/98 dla podokresu październik 2009 r.

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (3)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektó­ rych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) (1), uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 1301/2006 z dnia 31 sierpnia 2006 r. ustanawiające wspólne zasady zarzą­ dzania kontyngentami taryfowymi na przywóz produktów rolnych, podlegającymi systemowi pozwoleń na przywóz (2), w szczególności jego art. 7 ust. 2, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Z komunikatu sporządzonego zgodnie z art. 8 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 327/98 wynika, że w odniesieniu do kontyngentu o numerze porządkowym 09.4138 wnioski złożone w ciągu pierwszych dziesięciu dni roboczych października 2009 r., zgodnie z art. 4 ust. 1 wymienionego rozporządzenia, odnoszą się do ilości większej niż ilość dostępna. Należy zatem określić, na jakie ilości pozwolenia na przywóz mogą być wyda­ wane, poprzez ustalenie współczynnika przydziału, jaki należy zastosować do ilości, w odniesieniu do których złożono wnioski. Należy również ogłosić procentowo wyrażony ostateczny stan wykorzystania każdego z kontyngentów przewidzia­ nych w rozporządzeniu (WE) nr 327/98 w ciągu roku 2009, Artykuł 1

(4)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 327/98 z dnia 10 lutego 1998 r. otwierające niektóre kontyngenty celne na przywóz ryżu i ryżu łamanego oraz stanowiące o administrowaniu nimi (3) otworzyło niektóre kontyn­ genty celne na przywóz ryżu i ryżu łamanego i ustanowiło zarządzanie nimi według krajów pocho­ dzenia i w podziale na podokresy zgodnie z załącznikiem IX do wymienionego rozporządzenia. W odniesieniu do kontyngentu o numerze 09.4138, o którym mowa w art. 1 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 327/98, jedynym podokresem jest październik. Kontyngent ten zawiera ilości niewykorzystane w ramach kontyngentów o numerach 09.4127-09.4128-09.412909.4130 pozostające z poprzedniego podokresu. Październik jest ostatnim podokresem dla kontyngentów o numerach 09.4148 i 09.4168, przewidzianych w art. 1 ust. 1 lit. b) i e) rozporządzenia (WE) nr 327/98 zawie­ rających niewykorzystane ilości pozostające z poprzedniego podokresu.

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

(2)

1. Wnioski o pozwolenie na przywóz ryżu objętego kontyn­ gentem o numerze porządkowym 09.4138, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 327/98, złożone w ciągu pierwszych dziesięciu dni roboczych października 2009 r., stanowią podstawę do wydania pozwoleń na ilości, w odniesieniu do których złożono wnioski, pomnożone przez współczynnik przydziału ustalony w załączniku do niniejszego rozporzą­ dzenia. 2. Procentowo wyrażony ostateczny stan wykorzystania, w ciągu roku 2009, każdego z kontyngentów przewidzianych w rozporządzeniu (WE) nr 327/98 ujęto w załączniku do niniejszego rozporządzenia. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego publi­ kacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 23 października 2009 r. W imieniu Komisji

Jean-Luc DEMARTY

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich

(1) Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1. (2) Dz.U. L 238 z 1.9.2006, s. 13. (3) Dz.U. L 37 z 11.2.1998, s. 5.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 279 POZ 3 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L279 - 8 z 200924.10.2009

    Zalecenie Komisji z dnia 19 października 2009 r. w sprawie procedur w zakresie ulg w podatku u źródła (1)

  • Dz. U. L279 - 6 z 200924.10.2009

    Decyzja Komisji z dnia 22 października 2009 r. w sprawie powołania członków grupy zainteresowanych stron ds. dialogu w obszarach zdrowia publicznego i ochrony konsumentów, utworzonej decyzją 2007/602/WE

  • Dz. U. L279 - 1 z 200924.10.2009

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1003/2009 z dnia 23 października 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.