Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 279 POZ 6

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 22 października 2009 r. w sprawie powołania członków grupy zainteresowanych stron ds. dialogu w obszarach zdrowia publicznego i ochrony konsumentów, utworzonej decyzją 2007/602/WE

Data ogłoszenia:2009-10-24


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 279 POZ 6

L 279/6

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

24.10.2009

II

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

DECYZJE

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 22 października 2009 r. w sprawie powołania członków grupy zainteresowanych stron ds. dialogu w obszarach zdrowia publicznego i ochrony konsumentów, utworzonej decyzją 2007/602/WE (2009/783/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając decyzję Komisji 2007/602/WE z dnia 5 września 2007 r. ustanawiającą grupę zainteresowanych stron ds. dialogu w obszarach zdrowia publicznego i ochrony konsumentów (1), w szczególności jej art. 3 ust. 1, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z art. 3 ust. 1 decyzji 2007/602/WE członkowie grupy są powoływani przez Komisję spośród specjalistów posiadających kwalifikacje w dziedzinach określonych w art. 2 ust. 2 tej decyzji i którzy odpowiedzieli na zaproszenie do wyrażenia zainteresowania. Zaproszenie do wyrażenia zainteresowania zostało opub­ likowane w dniu 11 maja 2009 r. i zamknięte w dniu 16 czerwca 2009 r. Otrzymano 56 zgłoszeń. Na podstawie zgłoszeń otrzymanych w odpowiedzi na zaproszenie do wyrażenia zainteresowania wytypowano dziesięciu specjalistów. Stanowią oni zrównoważoną reprezentację stron zainteresowanych poszczególnymi obszarami polityki Dyrekcji Generalnej ds. Zdrowia i Ochrony Konsumentów. Powołania członków grupy dokonuje się na podstawie najwyższych standardów kompetencji, szerokiego zakresu odpowiedniej wiedzy specjalistycznej oraz, spójnego z tymi kryteriami, możliwie najszerszego pod względem geograficznym w obrębie Wspólnoty doboru członków, z uwzględnieniem równowagi płci,

(5)

(6)

Grupa zainteresowanych stron ds. dialogu w obszarach zdrowia publicznego i ochrony konsumentów została utworzona decyzją Komisji 2007/602/WE ze skutkiem od dnia 10 października 2007 r., aby doradzać Komisji w sprawie najlepszych praktyk prowadzenia konsultacji, jak również, aby wesprzeć ją w lepszym dostosowaniu procesów angażowania zainteresowanych stron do ich potrzeb w wyżej wymienionych obszarach. Komisja powołała członków grupy zainteresowanych stron ds. dialogu w obszarach zdrowia publicznego i ochrony konsumentów decyzją 2007/793/WE (2), z mocą od dnia 29 listopada 2007 r., nie precyzując czasu trwania ich kadencji. Należy zatem określić, którzy członkowie zostaną powołani na czteroletnią kadencję, a którzy zostaną powołani na dwuletnią kadencję, zgodnie z art. 3 ust. 4 decyzji 2007/602/WE. Niektórzy członkowie grupy potwierdzili zamiar zakoń­ czenia swojego udziału z końcem listopada 2009 r. W celu zagwarantowania ciągłości działalności grupy należy zatem ustalić kadencję pozostałych członków na cztery lata.

(2)

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1 Zgodnie z art. 3 ust. 4 decyzji 2007/602/WE Komisja niniej­ szym ustala na cztery lata, od dnia 29 listopada 2007 r. do dnia 29 listopada 2011 r., mandat następujących członków grupy zainteresowanych stron ds. dialogu:

BAX Willemien BERTELETTI KEMP Florence CZIMBALMOS Ágnes

(3)

(1) Dz.U. L 234 z 6.9.2007, s. 13. (2) Dz.U. L 320 z 6.12.2007, s. 33.

24.10.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 279/7

DI PUPPO Roshan GALLANI Barbara GOUVEIA Rodrigo KETTLITZ Beate ROSS Melody SHEPPARD Philip TIDDENS-ENGWIRDA Lisette.

KUTIN Breda LOGSTRUP Susanne RODRIGUEZ Nathalie VAN TICHELEN Sonja VINCENTEN Joanne VON ESSEN Garlich

Artykuł 2 Komisja niniejszym powołuje następujące osoby na nowych członków grupy zainteresowanych stron ds. dialogu na pełną czteroletnią kadencję:

CEPONYTE Zita GRUNER Bernd HERVE Maryse KOSINSKA Monika

Artykuł 3 Niniejsza decyzja staje się skuteczna z dniem 2 listopada 2009 r.

Sporządzono w Brukseli dnia 22 października 2009 r. W imieniu Komisji

Meglena KUNEVA

Członek Komisji

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 279 POZ 6 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L279 - 8 z 200924.10.2009

    Zalecenie Komisji z dnia 19 października 2009 r. w sprawie procedur w zakresie ulg w podatku u źródła (1)

  • Dz. U. L279 - 3 z 200924.10.2009

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1004/2009 z dnia 23 października 2009 r. dotyczące wydawania pozwoleń na przywóz ryżu w ramach kontyngentów taryfowych otwartych rozporządzeniem (WE) nr 327/98 dla podokresu październik 2009 r.

  • Dz. U. L279 - 1 z 200924.10.2009

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1003/2009 z dnia 23 października 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.