Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 279 POZ 8

Tytuł:

Zalecenie Komisji z dnia 19 października 2009 r. w sprawie procedur w zakresie ulg w podatku u źródła (1)

Data ogłoszenia:2009-10-24


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 279 POZ 8

Strona 1 z 5
L 279/8

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

24.10.2009

ZALECENIA

KOMISJA

ZALECENIE KOMISJI z dnia 19 października 2009 r. w sprawie procedur w zakresie ulg w podatku u źródła

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2009/784/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (5)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 211 tiret drugie, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Wiele państw członkowskich stosuje podatek u źródła w odniesieniu do przychodów z papierów wartościo­ wych. Podatek ten jest pobierany przez emitenta papierów wartościowych lub przez pośrednika finanso­ wego zaangażowanego w wypłatę przychodu. W wielu przypadkach prawo do nakładania podatku dzielone jest między państwem źródła i państwem rezy­ dencji, dlatego też inwestorzy nierezydenci mogą być uprawnieni do niższej stawki podatku u źródła lub zwol­ nienia z tego podatku w państwie źródła zgodnie z umowami w sprawie unikania podwójnego opodatko­ wania lub zgodnie z prawem krajowym. Procedury w zakresie obniżania stawek tego podatku u źródła lub ubiegania się o zwrot pobranego u źródła podatku są jednak zwykle skomplikowane i różnią się znacznie w poszczególnych państwach członkowskich. Wiele państw członkowskich wprowadziło ograniczenie, zgodnie z którym usługi podmiotu pobierającego mogą świadczyć jedynie pośrednicy finansowi mający siedzibę w ramach ich własnej jurysdykcji. Zawiłości wynikające z tej sytuacji utrudniają funkcjono­ wanie rynków kapitałowych i zwiększają koszty rozli­ czeń transgranicznych. Czynnik ten został rozpoznany jako jedna z barier utrudniających efektywne inwestycje transgraniczne w papiery wartościowe w sprawozdaniach Giovanniniego pt.: „Cross-border clearing and settlement arrangements in the European Union” („Transgraniczne systemy rozrachunkowo-rozliczeniowe w Unii Europej­ skiej”) (1) z 2001 r. i „Second Report on EU Clearing and Settlement” („Drugie sprawozdanie w sprawie usług rozliczeniowych i rozrachunkowych w UE”) (2) z 2003 r.

(2)

Istniejące procedury w zakresie ulg w podatku u źródła zostały przeanalizowane w dwóch sprawozdaniach grupy ekspertów ds. przestrzegania przepisów podatkowych (FISCO) (3), proponujących usprawnienie tych procedur: „Fact-Finding Study on Fiscal Compliance Procedures Related to Clearing and Settlement within the EU” („Badanie rozpoznawcze procedur przestrzegania prze­ pisów podatkowych związanych z usługami rozlicze­ niowo-rozrachunkowymi w UE”) z 2006 r. i drugim sprawozdaniu z 2007 r. pt. „Solutions to Fiscal Compliance Barriers Related to Post-Trading within the EU” („Sposoby zwalczania przeszkód dla przestrzegania przepisów podatkowych związanych z czynnościami posttransakcyjnymi w UE”).

(6)

Według tych sprawozdań istotnym krokiem w kierunku uproszczenia procedur w zakresie podatku u źródła byłoby przyznawanie ulgi, w tym podatku u źródła, zamiast stosowania procedury zwrotu.

(7)

(3)

(4)

Procedurami uproszczenia nie należy obejmować przy­ chodu z papierów wartościowych objętego zakresem prawodawstwa wspólnotowego, a mianowicie dyrektywy Rady 90/435/EWG z dnia 23 lipca 1990 r. w sprawie wspólnego systemu opodatkowania stosowanego w przypadku spółek dominujących i zależnych różnych państw członkowskich (4) oraz dyrektywy Rady 2003/49/WE z dnia 3 czerwca 2003 r. w sprawie wspól­ nego systemu opodatkowania stosowanego do odsetek oraz należności licencyjnych między powiązanymi spół­ kami różnych państw członkowskich (5). Uproszczenie nie jest również wymagane w przypadku gdy niektóre państwa członkowskie pobierają podatek u źródła zamiast uczestniczyć w wymianie informacji podczas okresu przejściowego określonego w art. 11 dyrektywy Rady 2003/48/WE z dnia 3 czerwca 2003 r. w sprawie opodatkowania dochodów z oszczędności w formie wypłacanych odsetek (6).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 279 POZ 8 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L279 - 6 z 200924.10.2009

    Decyzja Komisji z dnia 22 października 2009 r. w sprawie powołania członków grupy zainteresowanych stron ds. dialogu w obszarach zdrowia publicznego i ochrony konsumentów, utworzonej decyzją 2007/602/WE

  • Dz. U. L279 - 3 z 200924.10.2009

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1004/2009 z dnia 23 października 2009 r. dotyczące wydawania pozwoleń na przywóz ryżu w ramach kontyngentów taryfowych otwartych rozporządzeniem (WE) nr 327/98 dla podokresu październik 2009 r.

  • Dz. U. L279 - 1 z 200924.10.2009

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1003/2009 z dnia 23 października 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.