Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 28 POZ 3

Tytuł:

Porozumienia między Wspólnotą Europejską a Australią w sprawie handlu winem

Data ogłoszenia:2009-01-30


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 28 POZ 3

Strona 1 z 46
30.1.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej POROZUMIENIE Między Wspólnotą Europejską a Australią w sprawie handlu winem

L 28/3

WSPÓLNOTA EUROPEJSKA, zwana dalej „Wspólnotą”, z jednej strony, oraz AUSTRALIA, z drugiej strony, zwane dalej „Umawiającymi się Stronami”, PRAGNĄC udoskonalić warunki sprzyjające harmonijnemu rozwojowi handlu i popierać współpracę handlową

w sektorze wina na zasadzie równości, wzajemnych korzyści i wzajemności,

UZNAJĄC, że Umawiające się Strony pragną ustanowić bliższe stosunki w sektorze wina, które ułatwią im wzajemny obrót handlowy, UZGODNIŁY, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1 Cele Na zasadzie niedyskryminowania i wzajemności Umawiające się Strony zgadzają się ułatwiać i promować handel winem pochodzącym ze Wspólnoty i Australii na warunkach przewidzianych w niniejszym Porozumieniu.

c)

„określenie tradycyjne” oznacza tradycyjnie używaną nazwę, odnoszącą się w szczególności do metody produkcji lub jakości, barwy czy też rodzaju wina, usankcjonowaną w przepisach ustawowych i wykonawczych Wspólnoty do celów opisu i prezentacji wina pochodzącego z terytorium Wspólnoty;

d) Artykuł 2 Zakres i zasięg Niniejsze Porozumienie ma zastosowanie do win objętych nagłówkiem 22.04 Zharmonizowanego Systemu Międzynarodowej Konwencji w sprawie Zharmonizowanego Systemu Oznaczania i Kodowania Towarów, sporządzonego w Brukseli dnia 14 czerwca 1983 r. (1) Artykuł 3 Definicje Do celów niniejszego Porozumienia, jeżeli nie pojawią się w nim sprzeczne postanowienia: a) „wino pochodzące z”, jeżeli po tym wyrażeniu następuje nazwa jednej z Umawiających się Stron, oznacza wino produkowane na terytorium tej Umawiającej się Strony wyłącznie z winogron w całości zebranych na terytorium tej Umawiającej się Strony; „oznaczenie geograficzne” to oznaczenie zdefiniowane w art. 22 ust. 1 Porozumienia TRIPs; h)

(1) ATS 1988 nr 30 (bez załącznika); UNTS 1503, s. 168 (z załącznikiem).

„opis” oznacza wyrazy zamieszczane na etykietach, w dokumentach towarzyszących transportowi wina, dokumentach handlowych, zwłaszcza na fakturach i dowodach dostawy, oraz w reklamach;

e)

„etykietowanie” odnosi się do wszystkich opisów i innych odniesień, znaków, planów, oznaczeń geograficznych lub znaków towarowych wyróżniających dane wino i zamieszczonych na tym samym zbiorniku, włącznie z urządzeniem uszczelniającym lub zawieszką przymocowaną do pojemnika oraz osłoną pokrywającą szyjkę butelki;

f)

„prezentacja” oznacza wyrażenia zamieszczone na zbiornikach, w tym na zamknięciu, na etykietach i opakowaniach;

g)

„opakowanie” oznacza opakowania ochronne, takie jak papier, słomiane opakowania wszelkiego rodzaju, kartony i skrzynki, wykorzystywane w transporcie jednego lub więcej niż jednego zbiornika, lub przy sprzedaży odbiorcy końcowemu;

b)

„Porozumienie TRIPs” to Porozumienie w sprawie handlowych aspektów praw własności intelektualnej, stanowiące załącznik 1C do Porozumienia WTO;

L 28/4 i)

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

30.1.2009

„Porozumienie WTO” to Porozumienie z Marakeszu ustanawiające Światową Organizację Handlu, zawarte dnia 15 kwietnia 1994 r.; z zastrzeżeniem art. 29 ust. 3 lit. e) oraz art. 30 ust. 3 lit. c), odesłanie do przepisów ustawowych, prawodawstwa lub przepisów wykonawczych to odesłanie do przepisów ustawowych, prawodawstwa lub przepisów wykonawczych zmienionych w dniu podpisania Porozumienia. Jeżeli w dniu podpisania jedna z Umawiających się Stron powiadamia drugą, że musi przyjąć przepisy ustawowe, prawodawstwo lub przepisy wykonawcze w celu wywiązania się ze swych zobowiązań wynikających z Porozumienia, to odesłanie do takich przepisów ustawowych, prawodawstwa lub przepisów wykonawczych jest odesłaniem do przepisów ustawowych, prawodawstwa lub przepisów wykonawczych obowiązujących w dniu, w którym dana Umawiająca się Strona powiadamia drugą o spełnieniu wymogów wejścia w życie niniejszego Porozumienia. Artykuł 4 Ogólne reguły

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 28 POZ 3 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L28 - 1 z 200930.1.2009

    Decyzja Rady z dnia 28 listopada 2008 r. dotycząca zawarcia Porozumienia między Wspólnotą Europejską a Australią w sprawie handlu winem

  • Dz. U. L28 - 0 z 200930.1.2009

    Nota do czytelnika (zob. wewnętrzna tylna strona okładki)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.