Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 280 POZ 42

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1011/2009 z dnia 26 października 2009 r. ustalające współczynniki amortyzacji mające zastosowanie przy skupie interwencyjnym produktów rolnych na rok budżetowy 2010

Data ogłoszenia:2009-10-27


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 280 POZ 42

L 280/42

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

27.10.2009

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1011/2009 z dnia 26 października 2009 r. ustalające współczynniki amortyzacji mające zastosowanie przy skupie interwencyjnym produktów rolnych na rok budżetowy 2010

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (3)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1290/2005 z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej (1), w szczególności jego art. 3 ust. 3, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Na rok budżetowy 2010 należy ustalić dla niektórych produktów współczynniki, które powinny być stosowane przez agencje interwencyjne do miesięcznych wartości skupu tych produktów, tak aby agencje te mogły ustalić wysokość amortyzacji. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Funduszy Rolniczych,

(4)

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 4 ust. 1 lit. d) rozporządzenia Komisji (WE) nr 884/2006 z dnia 21 czerwca 2006 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1290/2005 w odniesieniu do finansowania przez EFRG środków interwencyjnych w postaci składo­ wania w magazynach państwowych i księgowania trans­ akcji składowania w magazynach państwowych przez agencje płatnicze państw członkowskich (2) określa finan­ sowanie, w ramach operacji składowania w magazynach państwowych, amortyzacji produktów składowanych w wyniku skupu interwencyjnego. Załącznik VIII pkt 1, 2 i 3 do rozporządzenia (WE) nr 884/2006 określa tryb obliczania amortyzacji. Wartość procentowa amortyzacji w chwili zakupu produktów rolnych odpowiada najwyżej różnicy między ceną zakupu a przewidywalną ceną zbytu każdego z tych produktów. Wymieniona wartość procentowa ustalana jest dla każdego produktu przed rozpoczęciem roku budżetowego. Ponadto Komisja może ograniczyć amor­ tyzację w momencie zakupu do odsetka wartości procen­ towej amortyzacji, który nie może wynosić mniej niż 70 % całkowitej amortyzacji.

Artykuł 1 W odniesieniu do produktów wymienionych w załączniku, zakupionych w ramach publicznej interwencji, które zostają umieszczone w składach lub przejęte przez agencje interwen­ cyjne między dniem 1 października 2009 r. a dniem 30 września 2010 r., agencje interwencyjne stosują do wartości produktów zakupionych każdego miesiąca współczynniki amor­ tyzacji wymienione w tym załączniku. Artykuł 2 Kwoty wydatków obliczone przy uwzględnieniu amortyzacji, o której mowa w art. 1 niniejszego rozporządzenia, są przeka­ zywane Komisji w ramach deklaracji sporządzanych na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 883/2006 (3). Artykuł 3 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opub­ likowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 października 2009 r.

(2)

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 26 października 2009 r. W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 209 z 11.8.2005, s. 1. (2) Dz.U. L 171 z 23.6.2006, s. 35.

(3) Dz.U. L 171 z 23.6.2006, s. 1.

27.10.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 280/43

ZAŁĄCZNIK WSPÓŁCZYNNIKI AMORTYZACJI MAJĄCE ZASTOSOWANIE DO MIESIĘCZNYCH WARTOŚCI SKUPU

Produkty

Współczynniki

Pszenica zwyczajna chlebowa Jęczmień Sorgo Odtłuszczone mleko w proszku

0,02 0,02 0,02 0,10

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 280 POZ 42 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L280 - 56 z 200927.10.2009

  Decyzja Komisji z dnia 26 października 2009 r. zmieniająca decyzję 2008/359/WE ustanawiającą Grupę Wysokiego Szczebla ds. Konkurencyjności Przemysłu Rolno-Spożywczego w celu przedłużenia jej stosowania

 • Dz. U. L280 - 52 z 200927.10.2009

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/123/WE z dnia 21 października 2009 r. zmieniająca dyrektywę 2005/35/WE w sprawie zanieczyszczenia pochodzącego ze statków oraz wprowadzenia sankcji w przypadku naruszenia prawa (1)

 • Dz. U. L280 - 50 z 200927.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1015/2009 z dnia 26 października 2009 r. ustanawiające zakaz połowów beryksowatych w wodach Wspólnoty oraz wodach nieznajdujących się w obszarze zwierzchnictwa lub jurysdykcji państw trzecich obszarów III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII i XIV przez statki pływające pod banderą Portugalii

 • Dz. U. L280 - 48 z 200927.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1014/2009 z dnia 26 października 2009 r. ustanawiające zakaz połowów śledzia w wodach WE oraz wodach międzynarodowych obszarów Vb, VIb oraz VIaN przez statki pływające pod banderą Francji

 • Dz. U. L280 - 46 z 200927.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1013/2009 z dnia 26 października 2009 r. w sprawie zmiany i sprostowania rozporządzenia (WE) nr 2535/2001 ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1255/1999 w odniesieniu do ustaleń dotyczących przywozu mleka i przetworów mlecznych i otwarcia kontyngentów taryfowych

 • Dz. U. L280 - 44 z 200927.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1012/2009 z dnia 26 października 2009 r. ustalające stopy procentowe, które mają być stosowane do obliczania kosztów finansowania środków interwencyjnych obejmujących skup, składowanie i zbyt zapasów na rok budżetowy 2010 EFGR

 • Dz. U. L280 - 5 z 200927.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1010/2009 z dnia 22 października 2009 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1005/2008 ustanawiającego wspólnotowy system zapobiegania nielegalnym, nieraportowanym i nieuregulowanym połowom oraz ich powstrzymywania i eliminowania

 • Dz. U. L280 - 3 z 200927.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1009/2009 z dnia 26 października 2009 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L280 - 1 z 200927.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1008/2009 z dnia 26 października 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.