Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 280 POZ 44

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1012/2009 z dnia 26 października 2009 r. ustalające stopy procentowe, które mają być stosowane do obliczania kosztów finansowania środków interwencyjnych obejmujących skup, składowanie i zbyt zapasów na rok budżetowy 2010 EFGR

Data ogłoszenia:2009-10-27


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 280 POZ 44

L 280/44

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

27.10.2009

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1012/2009 z dnia 26 października 2009 r. ustalające stopy procentowe, które mają być stosowane do obliczania kosztów finansowania środków interwencyjnych obejmujących skup, składowanie i zbyt zapasów na rok budżetowy 2010 EFGR

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1290/2005 z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej (1), w szczególności jego art. 3 ust. 3, a także mając na uwadze, co następuje: Artykuł 4 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Komisji (WE) nr 884/2006 z dnia 21 czerwca 2006 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1290/2005 w odniesieniu do finansowania przez Europejski Fundusz Rolniczy Gwarancji (EFRG) środków interwencyjnych w postaci składowania w magazynach państwowych i księgowania transakcji składowania w magazynach państwowych przez agencje płatnicze państw członkowskich (2) przewiduje, że koszty finansowe związane z funduszami uruchomionymi przez państwa członkowskie na zakup produktów są obliczane zgodnie z warunkami rozliczeń określonymi w załączniku IV do wymienionego rozporządzenia, na podstawie jednolitej stopy procentowej ustalonej dla całej Wspólnoty, Wymieniona stopa procentowa jednolita dla Wspólnoty stanowi średnią terminowych kwartalnych i rocznych stóp EURIBOR, odnotowanych w ciągu sześciu miesięcy poprzedzających przekazanie informacji przez państwa członkowskie, przewidziane w pkt I.1 akapit pierwszy załącznika IV do rozporządzenia (WE) nr 884/2006, obliczanych odpowiednio w wysokości jednej trzeciej i dwóch trzecich. Przedmiotową stopę procentową należy ustalić na początku każdego roku budżetowego Europej­ skiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG). Jednakże jeśli zgłoszona przez dane państwo członkow­ skie stopa procentowa jest niższa od jednolitej stopy procentowej ustalonej dla całej Wspólnoty, dla tego państwa członkowskiego ustala się specjalną stopę procentową zgodnie z załącznikiem IV pkt I.2 akapit drugi do rozporządzenia (WE) nr 884/2006. Ponadto, zgodnie z załącznikiem IV pkt I.2 akapit trzeci do rozporządzenia (WE) nr 884/2006, w razie braku przesłania zgłoszenia przez państwo członkowskie we

właściwej formie i w terminie określonym w wymienionym załączniku IV pkt I.2 akapit pierwszy uznaje się, że przedmiotowe państwo członkowskie nie ponosiło żadnych kosztów z tytułu odsetek. W przypadku gdy państwo członkowskie zgłosi, że nie ponosiło żadnych kosztów z tytułu odsetek, ponieważ w okresie referencyjnym nie składowało produktów rolnych w magazynach państwowych, w odniesieniu do tego państwa członkowskiego stosuje się jednolitą stopę procentową ustaloną przez Komisję. Dania, Łotwa, Luksemburg, Malta, Portugalia i Rumunia zgłosiły, że nie ponosiły żadnych kosztów z tytułu odsetek, ponieważ w okresie referencyjnym nie składowały produktów rolnych w magazynach państwowych.

(1)

(5)

W świetle informacji przekazanych Komisji przez państwa członkowskie należy ustalić stopy procentowe stosowane dla roku budżetowego 2010 EFRG, mając na uwadze powyższe elementy.

(6)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Funduszy Rolniczych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

(2)

Artykuł 1 W odniesieniu do kosztów finansowych związanych z funduszami uruchomionymi przez państwa członkowskie na zakup produktów w ramach skupu interwencyjnego, poniesio­ nych w czasie roku budżetowego 2010 Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG), stopy procentowe, o których mowa w załączniku IV do rozporządzenia (WE) nr 884/2006, zgodnie z art. 4 ust. 1 lit. a) wymienionego rozporządzenia, ustala się następująco:

(3)

a) 0,0 % dla specjalnej stopy procentowej stosowanej na Cyprze i w Estonii;

b) 0,5 % dla specjalnej stopy w Niemczech i w Finlandii;

procentowej

stosowanej

(4)

c) 0,6 % dla specjalnej stopy procentowej stosowanej w Irlandii, we Włoszech i w Szwecji;

(1) Dz.U. L 209 z 11.8.2005, s. 1. (2) Dz.U. L 171 z 23.6.2006, s. 35.

d) 1,0 % dla specjalnej stopy procentowej stosowanej w Austrii;

27.10.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 280/45

e) 1,1 % dla specjalnej stopy procentowej stosowanej w Belgii; f) 1,5 % dla stopy procentowej jednolitej dla Wspólnoty stosowanej w pozostałych państwach członkow­ skich. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 października 2009 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 26 października 2009 r. W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 280 POZ 44 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L280 - 56 z 200927.10.2009

  Decyzja Komisji z dnia 26 października 2009 r. zmieniająca decyzję 2008/359/WE ustanawiającą Grupę Wysokiego Szczebla ds. Konkurencyjności Przemysłu Rolno-Spożywczego w celu przedłużenia jej stosowania

 • Dz. U. L280 - 52 z 200927.10.2009

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/123/WE z dnia 21 października 2009 r. zmieniająca dyrektywę 2005/35/WE w sprawie zanieczyszczenia pochodzącego ze statków oraz wprowadzenia sankcji w przypadku naruszenia prawa (1)

 • Dz. U. L280 - 50 z 200927.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1015/2009 z dnia 26 października 2009 r. ustanawiające zakaz połowów beryksowatych w wodach Wspólnoty oraz wodach nieznajdujących się w obszarze zwierzchnictwa lub jurysdykcji państw trzecich obszarów III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII i XIV przez statki pływające pod banderą Portugalii

 • Dz. U. L280 - 48 z 200927.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1014/2009 z dnia 26 października 2009 r. ustanawiające zakaz połowów śledzia w wodach WE oraz wodach międzynarodowych obszarów Vb, VIb oraz VIaN przez statki pływające pod banderą Francji

 • Dz. U. L280 - 46 z 200927.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1013/2009 z dnia 26 października 2009 r. w sprawie zmiany i sprostowania rozporządzenia (WE) nr 2535/2001 ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1255/1999 w odniesieniu do ustaleń dotyczących przywozu mleka i przetworów mlecznych i otwarcia kontyngentów taryfowych

 • Dz. U. L280 - 42 z 200927.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1011/2009 z dnia 26 października 2009 r. ustalające współczynniki amortyzacji mające zastosowanie przy skupie interwencyjnym produktów rolnych na rok budżetowy 2010

 • Dz. U. L280 - 5 z 200927.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1010/2009 z dnia 22 października 2009 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1005/2008 ustanawiającego wspólnotowy system zapobiegania nielegalnym, nieraportowanym i nieuregulowanym połowom oraz ich powstrzymywania i eliminowania

 • Dz. U. L280 - 3 z 200927.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1009/2009 z dnia 26 października 2009 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L280 - 1 z 200927.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1008/2009 z dnia 26 października 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.