Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 280 POZ 46

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1013/2009 z dnia 26 października 2009 r. w sprawie zmiany i sprostowania rozporządzenia (WE) nr 2535/2001 ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1255/1999 w odniesieniu do ustaleń dotyczących przywozu mleka i przetworów mlecznych i otwarcia kontyngentów taryfowych

Data ogłoszenia:2009-10-27


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 280 POZ 46

L 280/46

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

27.10.2009

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1013/2009 z dnia 26 października 2009 r. w sprawie zmiany i sprostowania rozporządzenia (WE) nr 2535/2001 ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1255/1999 w odniesieniu do ustaleń dotyczących przywozu mleka i przetworów mlecznych i otwarcia kontyngentów taryfowych

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (3)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektó­ rych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) (1), w szczególności jego art. 134, art. 144 ust. 1 i art. 192 w związku z jego art. 4, a także mając na uwadze, co następuje:

(1) (4)

Należy przywrócić tekst art. 39 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 2535/2001, który został niesłusznie pominięty w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 2020/2006 (3) zmie­ niającym rozporządzenie (WE) nr 2535/2001. Należy zatem odpowiednio dokonać zmiany i sprostowania rozporządzenia (WE) nr 2535/2001. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Wspólnej Organizacji Rynków Rolnych,

(5)

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 19 ust. 3 rozporządzenia Komisji (WE) nr 2535/2001 (2) nakłada na importerów obowiązek wska­ zania pewnych elementów składu sera przywożonego w ramach kontyngentów, o których mowa w art. 5 wspomnianego rozporządzenia, w deklaracji przywo­ zowej. W związku z tym właściwe organy państwa członkowskiego mają obowiązek powiadomienia o rzeczywistym składzie niektórych serów, w przypadku gdy niektóre składniki przekraczają wartości określone w załączniku XIII do tego rozporzą­ dzenia. Mimo że informacje zawarte w tych powiadomie­ niach są przydatne, nie są jednak niezbędne do zarzą­ dzania rynkiem. W celu uproszczenia i zmniejszenia obciążeń administracyjnych dla przedsiębiorstw handlo­ wych i administracji krajowych należy zatem usunąć art. 19 ust. 3, jak również załącznik XIII do tego rozpo­ rządzenia. Artykuł 14 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 2535/2001 przewiduje, jako zasadę ogólną, że wnioski o pozwolenie na przywóz w ramach kontyngentów, o których mowa w rozdziale I tytułu 2, można składać jedynie od dnia 20 do dnia 30 listopada w odniesieniu do przywozu dokonanego w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 30 czerwca następnego roku. Na przywóz masła nowozelandzkiego, o którym mowa w art. 34 tego rozporządzenia, art. 34a ust. 3 przewiduje pierwsze 10 dni listopada na składanie wniosków o pozwolenia na przywóz w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 30 czerwca, a art. 35a ust. 2 przewiduje określony termin przekazywania przez państwa członkowskie nazw i adresów wnioskodawców uwzględniający okres okre­ ślony w art. 34a ust. 3. Ze względu na harmonizację i uproszczenie należy rozszerzyć ogólne zasady, aby obejmowały wnioski o pozwolenia na przywóz w ramach kontyngentu na masło nowozelandzkie. Należy zatem odpowiednio zmienić art. 34a i 35a.

Artykuł 1 W rozporządzeniu (WE) nr 2535/2001 wprowadza się nastę­ pujące zmiany: 1) w art. 19 skreśla się ust. 3; 2) w art. 34a ust. 3 otrzymuje brzmienie: „3. Wnioski o pozwolenia na przywóz mogą być skła­ dane jedynie w okresach określonych w art. 14 ust. 1.”; 3) w art. 35a wprowadza się następujące zmiany: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Najpóźniej piątego dnia roboczego następującego po upływie terminu składania wniosków państwa człon­ kowskie powiadamiają Komisję o wnioskach złożonych w odniesieniu do każdego z przedmiotowych produktów.”; b) w ust. 2 akapit drugi otrzymuje brzmienie: „Najpóźniej piątego dnia roboczego następującego po upływie terminu składania wniosków państwa członkow­ skie przekazują również Komisji nazwiska/nazwy i adresy wnioskodawców, w podziale na numery kontyngentów. Powiadomienie to należy przekazywać drogą elektro­ niczną na formularzu udostępnionym państwom człon­ kowskim przez Komisję.”;

(3) Dz.U. L 384 z 29.12.2006, s. 54.

(2)

(1) Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1. (2) Dz.U. L 341 z 22.12.2001, s. 29.

27.10.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 280/47

4) art. 39 otrzymuje brzmienie: „Artykuł 39 1. Do celów kontrolowania ilości masła nowozelan­ dzkiego należy uwzględnić wszystkie ilości, dla których przyjęto deklaracje dopuszczenia do swobodnego obrotu w danym okresie kontyngentowym. 2. Państwa członkowskie powiadamiają Komisję do dnia 31 stycznia po upływie danego roku kontyngentowego o ostatecznych ilościach miesięcznych oraz o całkowitej ilości produktów na rok kontyngentowy, dla których zgło­ szenia o dopuszczeniu do swobodnego obrotu zostały przy­

jęte w ramach kontyngentów taryfowych określonych w ust. 1 podczas poprzedniego roku kontyngentowego. 3. Comiesięczne powiadomienia sporządza się do dziesią­ tego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym przyjęto zgłoszenia o dopuszczeniu do swobodnego obrotu.”; 5) skreśla się załącznik XIII. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich. Sporządzono w Brukseli dnia 26 października 2009 r. W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 280 POZ 46 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L280 - 56 z 200927.10.2009

  Decyzja Komisji z dnia 26 października 2009 r. zmieniająca decyzję 2008/359/WE ustanawiającą Grupę Wysokiego Szczebla ds. Konkurencyjności Przemysłu Rolno-Spożywczego w celu przedłużenia jej stosowania

 • Dz. U. L280 - 52 z 200927.10.2009

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/123/WE z dnia 21 października 2009 r. zmieniająca dyrektywę 2005/35/WE w sprawie zanieczyszczenia pochodzącego ze statków oraz wprowadzenia sankcji w przypadku naruszenia prawa (1)

 • Dz. U. L280 - 50 z 200927.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1015/2009 z dnia 26 października 2009 r. ustanawiające zakaz połowów beryksowatych w wodach Wspólnoty oraz wodach nieznajdujących się w obszarze zwierzchnictwa lub jurysdykcji państw trzecich obszarów III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII i XIV przez statki pływające pod banderą Portugalii

 • Dz. U. L280 - 48 z 200927.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1014/2009 z dnia 26 października 2009 r. ustanawiające zakaz połowów śledzia w wodach WE oraz wodach międzynarodowych obszarów Vb, VIb oraz VIaN przez statki pływające pod banderą Francji

 • Dz. U. L280 - 44 z 200927.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1012/2009 z dnia 26 października 2009 r. ustalające stopy procentowe, które mają być stosowane do obliczania kosztów finansowania środków interwencyjnych obejmujących skup, składowanie i zbyt zapasów na rok budżetowy 2010 EFGR

 • Dz. U. L280 - 42 z 200927.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1011/2009 z dnia 26 października 2009 r. ustalające współczynniki amortyzacji mające zastosowanie przy skupie interwencyjnym produktów rolnych na rok budżetowy 2010

 • Dz. U. L280 - 5 z 200927.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1010/2009 z dnia 22 października 2009 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1005/2008 ustanawiającego wspólnotowy system zapobiegania nielegalnym, nieraportowanym i nieuregulowanym połowom oraz ich powstrzymywania i eliminowania

 • Dz. U. L280 - 3 z 200927.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1009/2009 z dnia 26 października 2009 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L280 - 1 z 200927.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1008/2009 z dnia 26 października 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.