Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 280 POZ 5

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1010/2009 z dnia 22 października 2009 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1005/2008 ustanawiającego wspólnotowy system zapobiegania nielegalnym, nieraportowanym i nieuregulowanym połowom oraz ich powstrzymywania i eliminowania

Data ogłoszenia:2009-10-27


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 280 POZ 5

Strona 1 z 19
27.10.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 280/5

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1010/2009 z dnia 22 października 2009 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1005/2008 ustanawiającego wspólnotowy system zapobiegania nielegalnym, nieraportowanym i nieuregulowanym połowom oraz ich powstrzymywania i eliminowania

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

ustalony zgodnie z art. 6 ust. 1, art. 8 ust. 3 i art. 49 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1005/2008.

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

(4)

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1005/2008 z dnia 29 września 2008 r. ustanawiające wspólnotowy system zapo­ biegania nielegalnym, nieraportowanym i nieuregulowanym połowom oraz ich powstrzymywania i eliminowania (1), w szczególności jego art. 6 ust. 3, art. 8 ust. 3, art. 9 ust. 1, art. 12 ust. 4 i 5, art. 13 ust. 1, art. 16 ust. 1 i 3, art. 17 ust. 3, art. 20 ust. 4, art. 49 ust. 1 oraz art. 52,

po konsultacji z Europejskim Inspektorem Ochrony Danych,

a także mając na uwadze, co następuje:

Zgodnie z art. 9 ust. 1 i art. 17 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1005/2008 państwa członkowskie przeprowa­ dzają inspekcje w portach w odniesieniu do co najmniej 5 % operacji wyładunku i przeładunku dokonywanych przez statki rybackie z krajów trzecich oraz weryfikacje, które uznają za konieczne w celu zapewnienia należytego stosowania przepisów niniejszego rozporządzenia zgodnie z poziomami referencyjnymi ustalonymi w oparciu o zasady zarządzania ryzykiem i w oparciu o krajowe i wspólnotowe kryteria zarządzania ryzykiem. Należy ustanowić wspólne kryteria zarządzania ryzykiem na potrzeby działań kontrolnych, inspekcyjnych i weryfikacyjnych w celu umożliwienia terminowego przeprowadzania analizy ryzyka i globalnej oceny istot­ nych informacji uzyskanych w trakcie kontroli. Celem wspólnych kryteriów jest zapewnienie zharmonizowa­ nego podejścia do inspekcji i weryfikacji we wszystkich państwach członkowskich oraz stworzenie równych szans dla wszystkich przedsiębiorców.

(1)

Rozporządzenie (WE) nr 1005/2008 przewiduje przy­ jęcie szczegółowych zasad i środków wykonania zawar­ tych w nim przepisów.

(5)

(2)

Zgodnie z art. 6 ust. 3 i art. 16 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1005/2008 termin trzech dni roboczych, usta­ nowiony w odniesieniu do obowiązku uprzedniego powiadomienia o wyładunku lub przeładunku w porcie oraz w odniesieniu do obowiązku przekazywania świa­ dectw połowowych przed przewidywanym terminem przybycia produktów rybołówstwa na miejsce wejścia na terytorium Wspólnoty, może zostać zmieniony w świetle określonych czynników. Tymi czynnikami są: rodzaj produktu rybołówstwa; odległość pomiędzy łowi­ skiem, miejscem wyładunku i portami, w których dane statki są zarejestrowane lub zaewidencjonowane; odle­ głość od miejsca wejścia na terytorium Wspólnoty; wykorzystane środki transportu. Świeże produkty rybo­ łówstwa i przesyłki dostarczane drogą lotniczą, lądową lub koleją wymagają krótszego terminu niż trzy dni robocze.

(6)

Zgodnie z art. 52 rozporządzenia (WE) nr 1005/2008 środki niezbędne do wprowadzenia w życie przepisów tego rozporządzenia przyjmuje się zgodnie z procedurą komitetową. Biorąc pod uwagę, że w odniesieniu do właściwego wdrożenia systemu świadectw połowowych Wspólnota powinna uwzględnić możliwe ograniczenia w zakresie dostępnych środków, należy zmienić ten system w odniesieniu do niektórych produktów rybołów­ stwa pozyskiwanych przez małe statki rybackie, wprowa­ dzając możliwość stosowania uproszczonych świadectw połowowych. Wobec braku ogólnej definicji łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego należy ustanowić określone szczegółowo kryteria, na podstawie których eksporter może zwrócić się o zatwierdzenie uproszczonego świa­ dectwa połowowego. Kryteria te powinny uwzględniać przede wszystkim ograniczone możliwości przedmioto­ wych statków rybackich, w odniesieniu do których obowiązek stosowania standardowego systemu świa­ dectw połowowych stanowiłby nieproporcjonalnie duże obciążenie.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 280 POZ 5 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L280 - 56 z 200927.10.2009

  Decyzja Komisji z dnia 26 października 2009 r. zmieniająca decyzję 2008/359/WE ustanawiającą Grupę Wysokiego Szczebla ds. Konkurencyjności Przemysłu Rolno-Spożywczego w celu przedłużenia jej stosowania

 • Dz. U. L280 - 52 z 200927.10.2009

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/123/WE z dnia 21 października 2009 r. zmieniająca dyrektywę 2005/35/WE w sprawie zanieczyszczenia pochodzącego ze statków oraz wprowadzenia sankcji w przypadku naruszenia prawa (1)

 • Dz. U. L280 - 50 z 200927.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1015/2009 z dnia 26 października 2009 r. ustanawiające zakaz połowów beryksowatych w wodach Wspólnoty oraz wodach nieznajdujących się w obszarze zwierzchnictwa lub jurysdykcji państw trzecich obszarów III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII i XIV przez statki pływające pod banderą Portugalii

 • Dz. U. L280 - 48 z 200927.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1014/2009 z dnia 26 października 2009 r. ustanawiające zakaz połowów śledzia w wodach WE oraz wodach międzynarodowych obszarów Vb, VIb oraz VIaN przez statki pływające pod banderą Francji

 • Dz. U. L280 - 46 z 200927.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1013/2009 z dnia 26 października 2009 r. w sprawie zmiany i sprostowania rozporządzenia (WE) nr 2535/2001 ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1255/1999 w odniesieniu do ustaleń dotyczących przywozu mleka i przetworów mlecznych i otwarcia kontyngentów taryfowych

 • Dz. U. L280 - 44 z 200927.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1012/2009 z dnia 26 października 2009 r. ustalające stopy procentowe, które mają być stosowane do obliczania kosztów finansowania środków interwencyjnych obejmujących skup, składowanie i zbyt zapasów na rok budżetowy 2010 EFGR

 • Dz. U. L280 - 42 z 200927.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1011/2009 z dnia 26 października 2009 r. ustalające współczynniki amortyzacji mające zastosowanie przy skupie interwencyjnym produktów rolnych na rok budżetowy 2010

 • Dz. U. L280 - 3 z 200927.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1009/2009 z dnia 26 października 2009 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L280 - 1 z 200927.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1008/2009 z dnia 26 października 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.