Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 280 POZ 52

Tytuł:

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/123/WE z dnia 21 października 2009 r. zmieniająca dyrektywę 2005/35/WE w sprawie zanieczyszczenia pochodzącego ze statków oraz wprowadzenia sankcji w przypadku naruszenia prawa (1)

Data ogłoszenia:2009-10-27


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 280 POZ 52

Strona 1 z 3
L 280/52

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

27.10.2009

DYREKTYWY

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2009/123/WE z dnia 21 października 2009 r. zmieniająca dyrektywę 2005/35/WE w sprawie zanieczyszczenia pochodzącego ze statków oraz wprowadzenia sankcji w przypadku naruszenia prawa

(Tekst mający znaczenie dla EOG) PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (3)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 80 ust. 2,

Sankcje karne, stanowiące wyraz społecznej dezaprobaty innego rodzaju niż wyrażana przez kary administracyjne, znacznie wzmacniają przestrzeganie obowiązujących przepisów przeciwdziałających zanieczyszczeniom pochodzącym ze statków i powinny być wystarczająco dotkliwe, aby odstraszać potencjalnych sprawców zanie­ czyszczeń od naruszania tych przepisów.

uwzględniając wniosek Komisji,

(4)

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu EkonomicznoSpołecznego (1),

po konsultacji z Komitetem Regionów,

stanowiąc zgodnie z procedurą określoną w art. 251 Trak­ tatu (2),

(5)

Na szczeblu unijnym przyjęto już zestaw aktów praw­ nych mających na celu zwiększenie bezpieczeństwa morskiego i zapobieganie zanieczyszczeniom pocho­ dzącym ze statków. Przepisy, o których mowa, są skie­ rowane do państw bandery, armatorów i najemców statków, towarzystw klasyfikacyjnych, państw portowych i nabrzeżnych. Należy dodatkowo wzmocnić istniejący system kar nakładanych za nielegalne zrzuty substancji zanieczyszczających ze statków poprzez wprowadzenie sankcji karnych.

a także mając na uwadze, co następuje:

Wspólne zasady dotyczące sankcji karnych umożliwiają stosowanie bardziej efektywnych metod prowadzenia dochodzeń i skutecznej współpracy w państwach człon­ kowskich i między nimi.

(1)

Dyrektywa 2005/35/WE (3) oraz niniejsza dyrektywa mają na celu zbliżenie definicji przestępstw związanych z zanieczyszczeniami pochodzącymi ze statków, popeł­ nianych przez osoby fizyczne lub prawne, zakresu ich odpowiedzialności oraz sankcji karnych, które mogą zostać wymierzone za popełnienie takich przestępstw przez osoby fizyczne.

(6)

Państwa członkowskie powinny również stosować efek­ tywne, proporcjonalne i odstraszające sankcje wobec osób prawnych na terytorium całej Wspólnoty, ponieważ przestępstwa związane z zanieczyszczeniami pochodzą­ cymi ze statków popełniane są często w interesie osób prawnych lub na ich korzyść.

(2)

W dniu 23 października 2007 r. Trybunał Sprawiedli­ wości Wspólnot Europejskich stwierdził nieważność (4) decyzji ramowej Rady 2005/667/WSiSW z dnia 12 lipca 2005 r. w sprawie wzmocnienia uregulowań prawnokarnych w celu egzekwowania przepisów doty­ czących zapobiegania zanieczyszczeniom pochodzącym ze statków (5), która uzupełniała dyrektywę 2005/35/WE o środki prawnokarne. Niniejsza dyrektywa powinna wypełnić lukę prawną powstałą wskutek tego orzeczenia.

(7)

Od stosowania dyrektywy 2005/35/WE nie powinno się czynić wyjątków w przypadkach innych niż określone w niniejszej dyrektywie. Pewne kategorie osób prawnych i fizycznych, takie jak właściciele ładunku lub towarzy­ stwa klasyfikacyjne, należy objąć zakresem stosowania tej dyrektywy.

(8) (1) Dz.U. C 77 z 31.3.2009, s. 69. (2) Opinia Parlamentu Europejskiego z dnia 5 maja 2009 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym) oraz decyzja Rady z dnia 14 września 2009 r. (3) Dz.U. L 255 z 30.9.2005, s. 11. (4) Sprawa C-440/05, Komisja przeciwko Radzie, Zb.Orz. 2007, s. I-9097. (5) Dz.U. L 255 z 30.9.2005, s. 164.

Niniejsza dyrektywa powinna zobowiązać państwa człon­ kowskie do ustanowienia w ustawodawstwie krajowym sankcji karnych za zrzuty substancji zanieczyszczających, do których to zrzutów niniejsza dyrektywa ma zastoso­ wanie. Niniejsza dyrektywa nie powinna nakładać obowiązków dotyczących stosowania takich sankcji lub innego istniejącego systemu egzekwowania prawa w poszczególnych przypadkach.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 280 POZ 52 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L280 - 56 z 200927.10.2009

  Decyzja Komisji z dnia 26 października 2009 r. zmieniająca decyzję 2008/359/WE ustanawiającą Grupę Wysokiego Szczebla ds. Konkurencyjności Przemysłu Rolno-Spożywczego w celu przedłużenia jej stosowania

 • Dz. U. L280 - 50 z 200927.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1015/2009 z dnia 26 października 2009 r. ustanawiające zakaz połowów beryksowatych w wodach Wspólnoty oraz wodach nieznajdujących się w obszarze zwierzchnictwa lub jurysdykcji państw trzecich obszarów III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII i XIV przez statki pływające pod banderą Portugalii

 • Dz. U. L280 - 48 z 200927.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1014/2009 z dnia 26 października 2009 r. ustanawiające zakaz połowów śledzia w wodach WE oraz wodach międzynarodowych obszarów Vb, VIb oraz VIaN przez statki pływające pod banderą Francji

 • Dz. U. L280 - 46 z 200927.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1013/2009 z dnia 26 października 2009 r. w sprawie zmiany i sprostowania rozporządzenia (WE) nr 2535/2001 ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1255/1999 w odniesieniu do ustaleń dotyczących przywozu mleka i przetworów mlecznych i otwarcia kontyngentów taryfowych

 • Dz. U. L280 - 44 z 200927.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1012/2009 z dnia 26 października 2009 r. ustalające stopy procentowe, które mają być stosowane do obliczania kosztów finansowania środków interwencyjnych obejmujących skup, składowanie i zbyt zapasów na rok budżetowy 2010 EFGR

 • Dz. U. L280 - 42 z 200927.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1011/2009 z dnia 26 października 2009 r. ustalające współczynniki amortyzacji mające zastosowanie przy skupie interwencyjnym produktów rolnych na rok budżetowy 2010

 • Dz. U. L280 - 5 z 200927.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1010/2009 z dnia 22 października 2009 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1005/2008 ustanawiającego wspólnotowy system zapobiegania nielegalnym, nieraportowanym i nieuregulowanym połowom oraz ich powstrzymywania i eliminowania

 • Dz. U. L280 - 3 z 200927.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1009/2009 z dnia 26 października 2009 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L280 - 1 z 200927.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1008/2009 z dnia 26 października 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.