Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 282 POZ 3

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1019/2009 z dnia 28 października 2009 r. zatwierdzające nieznaczne zmiany specyfikacji zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwy (Pouligny-Saint-Pierre (ChNP))

Data ogłoszenia:2009-10-29


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 282 POZ 3

Strona 1 z 2
29.10.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 282/3

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1019/2009 z dnia 28 października 2009 r. zatwierdzające nieznaczne zmiany specyfikacji zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwy (Pouligny-Saint-Pierre (ChNP))

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (3)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 510/2006 z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożyw­ czych (1), w szczególności jego art. 9 ust. 2 zdanie drugie, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Komisja przeanalizowała przedmiotową zmianę i stwierdziła, że jest ona uzasadniona. W związku z tym, że jest to zmiana nieznaczna w rozumieniu art. 9 rozporządzenia (WE) nr 510/2006, Komisja może ją zatwierdzić bez odwoływania się do procedury określonej w art. 5, 6 i 7 wspomnianego rozporządzenia,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 W specyfikacji chronionej nazwy pochodzenia „Pouligny-SaintPierre” wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem I do niniejszego rozporządzenia. Artykuł 2 Streszczenie zawierające główne elementy specyfikacji znajduje się w załączniku II do niniejszego rozporządzenia. Artykuł 3 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 akapit pierwszy rozporządzenia (WE) nr 510/2006 oraz na mocy art. 17 ust. 2 tego rozporządzenia Komisja przeanalizowała wniosek Francji w sprawie zatwierdzenia zmiany elementów specyfikacji chronionej nazwy pochodzenia „Pouligny-Saint-Pierre”, zarejestrowanej rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1107/96 (2). Wniosek ma na celu zmianę specyfikacji poprzez uści­ ślenie warunków prowadzenia obróbki i stosowania dodatków w odniesieniu do mleka i w procesie wytwa­ rzania „Pouligny-Saint-Pierre”. Praktyki te gwarantują zachowanie istotnych właściwości produktu o tej nazwie.

(2)

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 28 października 2009 r. W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 93 z 31.3.2006, s. 12. (2) Dz.U. L 148 z 21.6.1996, s. 1.

L 282/4

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

29.10.2009

ZAŁĄCZNIK I W specyfikacji chronionej nazwy pochodzenia „Pouligny-Saint-Pierre” zatwierdza się następujące zmiany: „Metoda produkcji” W pkt 5 specyfikacji, zawierającym opis metody wytwarzania produktu, dodaje się zdania w brzmieniu: „[…] Do ścinania mleka można używać wyłącznie podpuszczki. Zagęszczanie mleka poprzez częściowe lub całkowite usuwanie z niego wody przed koagulacją jest zabronione. […] Przechowywanie polegające na przetrzymywaniu w temperaturze ujemnej surowca mlecznego, produktów w trakcie procesu produkcji i świeżego sera jest zabronione. Poza surowcem mlecznym jedyne składniki lub substancje pomocnicze czy dodatki dozwolone w mleku i w czasie produkcji to: podpuszczka, obojętne kultury bakterii, drożdże, pleśń i sól. […] Zabrania się przechowywania świeżych serów oraz serów w trakcie dojrzewania w atmosferze modyfikowanej.”.

29.10.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 282/5

ZAŁĄCZNIK II STRESZCZENIE Rozporządzenie Rady (WE) nr 510/2006 w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych „POULIGNY-SAINT-PIERRE” NR WE: FR-PDO-0117-0128/29.3.2006 ChNP (X) ChOG ( )

Niniejsze streszczenie zawiera główne elementy specyfikacji produktu przeznaczone do celów informacyjnych. 1. Właściwy organ państwa członkowskiego Nazwa: Institut national de l’origine et de la qualité Adres: Tel. Faks 51 rue d’Anjou, 75008 Paris, FRANCE +33 153898000 +33 153898060

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 282 POZ 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L282 - 44 z 200929.10.2009

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1501/95 z dnia 29 czerwca 1995 r. ustanawiającego niektóre szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 1766/92 w sprawie przyznawania refundacji wywozowych do zbóż oraz środków podejmowanych w przypadku występowania zakłóceń na rynku zbóż (  Dz.U. L 147 z 30.6.1995) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 3, tom 17, s. 7)

 • Dz. U. L282 - 41 z 200929.10.2009

  Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 245/09/COL z dnia 27 maja 2009 r. w sprawie domniemanej niezgodnej z prawem pomocy państwa na rzecz przedsiębiorstwa NordBook AS (dawniej Rotanor Bokproduksjon AS) (Norwegia)

 • Dz. U. L282 - 23 z 200929.10.2009

  Decyzja Komisji z dnia 26 października 2009 r. określająca stanowisko Wspólnoty w odniesieniu do decyzji podmiotów zarządzających na mocy Umowy między rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki a Wspólnotą Europejską w sprawie koordynacji programów znakowania efektywności energetycznej urządzeń biurowych, dotyczącej zmiany specyfikacji monitorów komputerowych zawartej w części II załącznika C do Umowy (1)

 • Dz. U. L282 - 15 z 200929.10.2009

  Dyrektywa Komisji 2009/134/WE z dnia 28 października 2009 r. zmieniająca dyrektywę Rady 76/768/EWG dotyczącą produktów kosmetycznych w celu dostosowania jej załącznika III do postępu technicznego (1)

 • Dz. U. L282 - 7 z 200929.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1020/2009 z dnia 28 października 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2003/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie nawozów w celu dostosowania jego załączników I, III, IV i V do postępu technicznego (1)

 • Dz. U. L282 - 1 z 200929.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1018/2009 z dnia 28 października 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.