Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 282 POZ 7

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1020/2009 z dnia 28 października 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2003/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie nawozów w celu dostosowania jego załączników I, III, IV i V do postępu technicznego (1)

Data ogłoszenia:2009-10-29


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 282 POZ 7

Strona 1 z 5
29.10.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 282/7

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1020/2009 z dnia 28 października 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2003/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie nawozów w celu dostosowania jego załączników I, III, IV i V do postępu technicznego

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 2003/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003 r. w sprawie nawozów (1), w szczególności jego art. 31 ust. 1 i 3, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

na dodanie mikroskładników pokarmowych. W związku z rosnącym zainteresowaniem zrównoważonym odży­ wianiem roślin zwiększyło się zużycie mikroskładników pokarmowych. Mieszanka siarczanu magnezu z mikroskładnikami pokarmowymi ułatwiłaby rolnikom stosowanie takich mikroskładników. Należy zatem zmienić typ nawozu z siarczanem magnezu, tak aby dopuścić wprowadzenie do obrotu siarczanu magnezu z mikroskładnikami pokarmowymi, z oznakowaniem „nawóz WE”.

(5)

Artykuł 3 rozporządzenia (WE) nr 2003/2003 przewi­ duje, iż nawóz należący do typu nawozów wymienio­ nych w załączniku I do tego rozporządzenia i spełniający warunki ustanowione w tym rozporzą­ dzeniu może być oznakowany jako „nawóz WE”. Fosforyt częściowo rozłożony jest typem podstawowych składników pokarmowych wymienionych w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 2003/2003. Artykuł 16 tego rozporządzenia pozwala na dodanie drugorzędnych składników pokarmowych do wszystkich typów nawozów z podstawowymi składnikami pokarmowymi. Jednakże minimalna zawartość pięciotlenku fosforu, określona dotychczas dla typu nawozu z fosforytem częściowo rozłożonym, jest zbyt wysoka, by pozwolić na dodanie drugorzędnych składników pokarmowych. Należy zatem wprowadzić nowy typ nawozu, tak aby dopuścić do obrotu mieszanki fosforytu częściowo rozło­ żonego z drugorzędnymi składnikami pokarmowymi zawierającymi magnez, z oznakowaniem „nawóz WE”. Do zmielonego fosforytu dodaje się siarczan magnezu lub tlenek magnezu w celu uzupełnienia braków fosforu i magnezu w niektórych glebach uprawnych. Częściowe rozłożenie powoduje, że fosfor i magnez stają się szybko dostępne dla upraw przez krótki okres, podczas gdy składniki nierozłożone zapewniają wolniejsze, ale bardziej zrównoważone dostarczanie fosforu i magnezu. Zarówno składniki pokarmowe zawierające fosfor, jak i te zawierające magnez powinny być dostępne w ramach jednego typu nawozu, aby przyniosło to korzyść rolnikom. Siarczan magnezu jest typem drugorzędnych składników pokarmowych wymienionych w załączniku I do rozpo­ rządzenia (WE) nr 2003/2003. Artykuł 20 tego rozpo­ rządzenia pozwala na dodanie mikroskładników pokar­ mowych do wszystkich typów nawozów z drugorzędnymi składnikami pokarmowymi. Jednakże minimalna zawartość trójtlenku siarki i tlenku magnezu, określona dotychczas dla typu nawozu z siarczanem magnezu rozłożonym, jest zbyt wysoka, by pozwolić

(2)

Załącznik III do rozporządzenia (WE) nr 2003/2003 zawiera wymagania techniczne dla kontroli nawozów o wysokiej zawartości azotu na bazie azotanu amonu. Należy wyjaśnić, że metody analizy mogą być stosowane dla różnych form nawozów na bazie azotanu amonu (bryłki lub granulki). Opisy metod analizy wykorzystują ponadto przestarzałe jednostki ciśnienia, a nie obowiązu­ jące aktualnie jednostki SI. Artykuł 29 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 2003/2003 nakłada wymóg przeprowadzania urzędowych kontroli nawozów WE należących do typu nawozów wymienio­ nych w załączniku I do tego rozporządzenia zgodnie z metodami analizy opisanymi szczegółowo w załącznikach III i IV do tego rozporządzenia. Ze względu na to, że metody te są uznawane w skali międzynarodowej, Europejski Komitet Normalizacyjny (CEN) został upoważniony do opracowania równoważ­ nych norm EN mających zastąpić obecne metody.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 282 POZ 7 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L282 - 44 z 200929.10.2009

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1501/95 z dnia 29 czerwca 1995 r. ustanawiającego niektóre szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 1766/92 w sprawie przyznawania refundacji wywozowych do zbóż oraz środków podejmowanych w przypadku występowania zakłóceń na rynku zbóż (  Dz.U. L 147 z 30.6.1995) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 3, tom 17, s. 7)

 • Dz. U. L282 - 41 z 200929.10.2009

  Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 245/09/COL z dnia 27 maja 2009 r. w sprawie domniemanej niezgodnej z prawem pomocy państwa na rzecz przedsiębiorstwa NordBook AS (dawniej Rotanor Bokproduksjon AS) (Norwegia)

 • Dz. U. L282 - 23 z 200929.10.2009

  Decyzja Komisji z dnia 26 października 2009 r. określająca stanowisko Wspólnoty w odniesieniu do decyzji podmiotów zarządzających na mocy Umowy między rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki a Wspólnotą Europejską w sprawie koordynacji programów znakowania efektywności energetycznej urządzeń biurowych, dotyczącej zmiany specyfikacji monitorów komputerowych zawartej w części II załącznika C do Umowy (1)

 • Dz. U. L282 - 15 z 200929.10.2009

  Dyrektywa Komisji 2009/134/WE z dnia 28 października 2009 r. zmieniająca dyrektywę Rady 76/768/EWG dotyczącą produktów kosmetycznych w celu dostosowania jej załącznika III do postępu technicznego (1)

 • Dz. U. L282 - 3 z 200929.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1019/2009 z dnia 28 października 2009 r. zatwierdzające nieznaczne zmiany specyfikacji zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwy (Pouligny-Saint-Pierre (ChNP))

 • Dz. U. L282 - 1 z 200929.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1018/2009 z dnia 28 października 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.