Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 283 POZ 3

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1022/2009 z dnia 29 października 2009 r. zmieniające rozporządzenia (WE) nr 1738/2005, (WE) nr 698/2006 i (WE) nr 377/2008 w odniesieniu do Międzynarodowego Standardu Klasyfikacji Zawodów (ISCO) (1)

Data ogłoszenia:2009-10-30


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 283 POZ 3

30.10.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 283/3

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1022/2009 z dnia 29 października 2009 r. zmieniające rozporządzenia (WE) nr 1738/2005, (WE) nr 698/2006 i (WE) nr 377/2008 w odniesieniu do Międzynarodowego Standardu Klasyfikacji Zawodów (ISCO)

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 577/98 z dnia 9 marca 1998 r. w sprawie organizacji badania reprezentacyj­ nego dotyczącego siły roboczej we Wspólnocie (1), w szczególności jego art. 4 ust. 3, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 530/1999 z dnia 9 marca 1999 r. dotyczące statystyk strukturalnych odnoszą­ cych się do zarobków i kosztów pracy (2), w szczególności jego art. 11, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

przez kraje w ramach kolejnych spisów ludności, a także przez krajowe służby zatrudnienia i w innych odpowia­ dających na potrzeby użytkowników zastosowaniach. Aby zagwarantować porównywalność odnoszących się do zawodów danych z państw członkowskich UE i z reszty świata niezbędne jest stosowanie zmienionej klasy­ fikacji (ISCO-08), w tych głównych badaniach europej­ skiego systemu statystycznego, które gromadzą dane dotyczące zawodów, przed kolejnym spisem ludności, który będzie miał miejsce w 2011 r. Ze względu na ustanowienie zmienionego Standardu Klasyfikacji Zawodów niezbędna jest zwłaszcza modyfi­ kacja odniesień do ISCO-88 i jego wersji europejskiej ISCO-88 (COM). Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenia (WE) nr 1738/2005, (WE) nr 698/2006 i (WE) nr 377/2008. Uważa się za właściwe, aby, o ile to możliwe, pierwszy rok referencyjny przekazywania danych ISCO-08 był taki sam w przypadku wszystkich dziedzin statystyki i aby był to rok referencyjny kolejnego spisu ludności, czyli rok 2011. Zaleca się zatem stosowanie 2011 r. jako pierwszego roku referencyjnego przekazywania danych dotyczących zawodów zgodnie z ISCO-08, z wyjątkiem badania struktury zarobków przeprowadzanego co cztery lata, dla którego ISCO-08 zostanie zastosowane w 2010 r. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Europejskiego Systemu Statystycznego,

(4)

Rozporządzenie (WE) nr 577/98 zostało wykonane rozporządzeniem Komisji (WE) nr 377/2008 z dnia 25 kwietnia 2008 r. wykonującym rozporządzenie Rady (WE) nr 577/98 w sprawie organizacji badania prób losowych dotyczącego siły roboczej we Wspólnocie w odniesieniu do kodowania, które należy stosować w celu przesyłania danych, począwszy od 2009 r., wyko­ rzystania prób cząstkowych do gromadzenia danych dotyczących zmiennych strukturalnych oraz określenia kwartałów referencyjnych (3). Rozporządzenie (WE) nr 530/99 zostało wykonane rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1738/2005 z dnia 21 października 2005 r. zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 1916/2000 w odniesieniu do definicji i przekazania informacji o strukturze zarobków (4) oraz rozporządzeniem Komisji (WE) nr 698/2006 z dnia 5 maja 2006 r. wykonującym rozporządzenie Rady (WE) nr 530/1999 w zakresie oceny jakości statystyk strukturalnych dotyczących kosztów pracy i zarobków (5). Załączniki do tych rozporządzeń wykonawczych odwo­ łują się do Międzynarodowego Standardu Klasyfikacji Zawodów „ISCO-88” lub jego wersji europejskiej, zwanej dalej „ISCO-88 (COM)”. Międzynarodowa Organizacja Pracy (MOP) zmieniła dotychczas stosowany Międzynarodowy Standard Klasy­ fikacji Zawodów (ISCO-88) w celu zapewnienia bardziej skutecznej klasyfikacji, która będzie mogła być stosowana

Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. L L L L L 77 z 14.3.1998, s. 3. 63 z 12.3.1999, s. 6. 114 z 26.4.2008, s. 57. 279 z 22.10.2005, s. 32. 121 z 6.5.2006, s. 30.

(5)

(6)

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

(2)

Artykuł 1 W rozporządzeniu (WE) nr 1738/2005 termin „ISCO-88 (COM)” zastępuje się terminem „ISCO-08” w całym tekście załączników I, II i III. Artykuł 2 W rozporządzeniu (WE) nr 698/2006 termin „ISCO-88” zastę­ puje się terminem „ISCO-08” w całym tekście załącznika. Artykuł 3 W rozporządzeniu (WE) nr 377/2008 termin „ISCO-88 (COM)” zastępuje się terminem „ISCO-08” w całym tekście załącznika.

(3)

(1 ) (2 ) (3 ) (4 ) (5 )

L 283/4

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

30.10.2009

Artykuł 4 Wejście w życie Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Artykuły 1 i 2 stosuje się od dnia 1 stycznia 2010 r. Artykuł 3 stosuje się od dnia 1 stycznia 2011 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich. Sporządzono w Brukseli dnia 29 października 2009 r. W imieniu Komisji

Joaquín ALMUNIA

Członek Komisji

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 283 POZ 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L283 - 62 z 200930.10.2009

  Decyzja Rady 2009/796/WSiSW z dnia 4 czerwca 2009 r. zmieniająca decyzję 2002/956/WSiSW ustanawiającą europejską sieć ochrony osób publicznych

 • Dz. U. L283 - 61 z 200930.10.2009

  Wspólne działanie Rady 2009/795/WPZiB z dnia 19 października 2009 r. uchylające wspólne działanie 2007/677/WPZiB w sprawie operacji wojskowej Unii Europejskiej w Republice Czadu i w Republice Środkowoafrykańskiej

 • Dz. U. L283 - 58 z 200930.10.2009

  Decyzja Komisji z dnia 27 października 2009 r. dotycząca niektórych środków ochronnych w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H7N7 w Hiszpanii (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 8283) (1)

 • Dz. U. L283 - 57 z 200930.10.2009

  Decyzja Rady z dnia 29 października 2009 r. w sprawie mianowania Sekretarza Generalnego Rady Unii Europejskiej, Wysokiego Przedstawiciela do spraw Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa, na okres od dnia 1 listopada 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r.

 • Dz. U. L283 - 56 z 200930.10.2009

  Decyzja Rady z dnia 29 października 2009 r. w sprawie mianowania zastępcy Sekretarza Generalnego Rady Unii Europejskiej na okres od dnia 1 listopada 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r.

 • Dz. U. L283 - 55 z 200930.10.2009

  Decyzja Rady z dnia 20 października 2009 r. upoważniająca Republikę Federalną Niemiec do dalszego stosowania środka stanowiącego odstępstwo od art. 168 dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej

 • Dz. U. L283 - 53 z 200930.10.2009

  Decyzja Rady z dnia 20 października 2009 r. upoważniająca Rzeczpospolitą Polską do stosowania środka stanowiącego odstępstwo od art. 287 dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej

 • Dz. U. L283 - 51 z 200930.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1033/2009 z dnia 28 października 2009 r. zmieniające po raz 115. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami

 • Dz. U. L283 - 49 z 200930.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1032/2009 z dnia 27 października 2009 r. ustanawiające zakaz połowów molwy w wodach WE i wodach międzynarodowych obszaru V przez statki pływające pod banderą Francji

 • Dz. U. L283 - 47 z 200930.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1031/2009 z dnia 29 października 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1580/2007 w zakresie wartości progowych dla dodatkowych należności celnych na ogórki, karczochy, klementynki, mandarynki i pomarańcze

 • Dz. U. L283 - 43 z 200930.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1030/2009 z dnia 29 października 2009 r. zatwierdzające nieznaczne zmiany specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (Pecorino Romano (ChNP))

 • Dz. U. L283 - 41 z 200930.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1029/2009 z dnia 29 października 2009 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę (Grelos de Galicia (ChOG))

 • Dz. U. L283 - 39 z 200930.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1028/2009 z dnia 29 października 2009 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę (Amarene Brusche di Modena (ChOG))

 • Dz. U. L283 - 34 z 200930.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1027/2009 z dnia 29 października 2009 r. zatwierdzające nieznaczne zmiany specyfikacji zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwy (Morbier (ChNP))

 • Dz. U. L283 - 33 z 200930.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1026/2009 z dnia 29 października 2009 r. w sprawie sprostowania rozporządzenia (WE) nr 567/2009 rejestrującego w rejestrze gwarantowanych tradycyjnych specjalności nazwę (Pierekaczewnik (GTS))

 • Dz. U. L283 - 30 z 200930.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1025/2009 z dnia 29 października 2009 r. w sprawie odmowy udzielenia zezwoleń na niektóre oświadczenia zdrowotne dotyczące żywności, inne niż odnoszące się do zmniejszenia ryzyka choroby oraz do rozwoju i zdrowia dzieci (1)

 • Dz. U. L283 - 22 z 200930.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1024/2009 z dnia 29 października 2009 r. w sprawie udzielania i odmowy udzielenia zezwoleń na oświadczenia zdrowotne dotyczące żywności i odnoszące się do zmniejszenia ryzyka choroby oraz do rozwoju i zdrowia dzieci (1)

 • Dz. U. L283 - 5 z 200930.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1023/2009 z dnia 29 października 2009 r. w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 808/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego statystyk Wspólnoty w sprawie społeczeństwa informacyjnego (1)

 • Dz. U. L283 - 1 z 200930.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1021/2009 z dnia 29 października 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.