Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 283 POZ 5 - Strona 12

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1023/2009 z dnia 29 października 2009 r. w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 808/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego statystyk Wspólnoty w sprawie społeczeństwa informacyjnego (1)

Data ogłoszenia:2009-10-30


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 283 POZ 5 - Strona 12

Strona 12 z 13

L 283/20

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

30.10.2009

— umiejętności korzystania z Internetu w zakresie zamieszczania wiadomości na czacie, w grupie dyskusyjnej lub na forum internetowym, — umiejętności korzystania z Internetu w zakresie wykonywania połączeń telefonicznych, — umiejętności korzystania z Internetu w zakresie wymiany plików online (P2P) w celu wymiany filmów, muzyki itp., — umiejętności korzystania z Internetu w zakresie tworzenia stron internetowych. Przeszkody w korzystaniu z TIK oraz z Internetu Cechy charakterystyczne, które należy gromadzić w przypadku gospodarstw domowych nieposiadających dostępu do Internetu w domu: — powody braku dostępu do Internetu w domu: dostęp do Internetu gdzie indziej, — powody braku dostępu do Internetu w domu: niechęć do korzystania z Internetu (ze względu na szkodliwe treści itp.), — powody braku dostępu do Internetu w domu: brak potrzeby dostępu do Internetu (ze względu na to, że nie jest pożyteczny, ciekawy itp.), — powody braku dostępu do Internetu w domu: zbyt wysoki koszt sprzętu, — powody braku dostępu do Internetu w domu: zbyt wysokie koszty dostępu (telefon itp.), — powody braku dostępu do Internetu w domu: brak umiejętności, — powody braku dostępu do Internetu w domu: obawy dotyczące prywatności lub bezpieczeństwa, — powody braku dostępu do Internetu w domu: niepełnosprawność fizyczna, — powody braku dostępu do Internetu w domu: inny powód (żaden z powyższych). 2. ZAKRES a) Jednostkami statystycznymi, które mają być reprezentowane dla cech charakterystycznych wymienionych w pkt 1 lit. b) niniejszego załącznika, odnoszących się do gospodarstw domowych, są gospodarstwa domowe z przynajmniej jedną osobą w grupie wiekowej od 16 do 74 lat. b) Jednostkami statystycznymi, które mają być reprezentowane dla cech charakterystycznych wymienionych w pkt 1 lit. b) niniejszego załącznika, odnoszących się do osób fizycznych, są osoby fizyczne w wieku od 16 do 74 roku życia. c) Zakres geograficzny obejmuje gospodarstwa domowe położone w lub osoby fizyczne mieszkające w dowolnej części terytorium państwa członkowskiego. 3. OKRES ODNIESIENIA Głównym okresem odniesienia dla statystyk, które mają zostać zgromadzone, jest pierwszy kwartał 2010 r. 4. PODZIAŁY a) Dla tematów oraz ich cech charakterystycznych wymienionych w pkt 1 lit. b) niniejszego załącznika, odnoszących się do gospodarstw domowych, należy gromadzić dane o następujących cechach podstawowych: — region zamieszkania (informacje gromadzi się zgodnie z klasyfikacją regionów NUTS1), — (nieobowiązkowo) region zamieszkania zgodnie z klasyfikacją NUTS2, — lokalizacja geograficzna: zamieszkanie w regionach konwergencji (w tym w regionach objętych mechanizmem phasing-out); zamieszkanie w regionach objętych celem Konkurencyjność regionalna i zatrudnienie, — stopień urbanizacji: zamieszkanie na obszarach gęsto zaludnionych; zamieszkanie na obszarach średnio zalud­ nionych; zamieszkanie na obszarach słabo zaludnionych, — rodzaj gospodarstwa domowego: liczba osób w gospodarstwie domowym (należy zgromadzić oddzielnie: liczba dzieci poniżej 16 roku życia).

30.10.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 283/21

b) Dla tematów oraz ich cech charakterystycznych wymienionych w pkt 1 lit. b) niniejszego załącznika, odnoszących się do osób fizycznych, należy gromadzić dane o następujących cechach podstawowych: — region zamieszkania (informacje gromadzi się zgodnie z klasyfikacją regionów NUTS1), — (nieobowiązkowo) region zamieszkania zgodnie z klasyfikacją NUTS2, — lokalizacja geograficzna: zamieszkanie w regionach konwergencji (w tym w regionach objętych mechanizmem phasing-out); zamieszkanie w regionach objętych celem Konkurencyjność regionalna i zatrudnienie, — stopień urbanizacji: zamieszkanie na obszarach gęsto zaludnionych; zamieszkanie na obszarach średnio zalud­ nionych; zamieszkanie na obszarach słabo zaludnionych, — płeć: mężczyzna; kobieta, — wiek (dane gromadzone jako wartość lub z zastosowaniem grup wiekowych): poniżej 16 lat (nieobowiązkowo); 16 do 24 lat; 25 do 34 lat; 35 do 44 lat; 45 do 54 lat; 55 do 64 lat; 65 do 74 lat; powyżej 74 lat (nieobowiązkowo), — najwyższy ukończony poziom wykształcenia zgodnie z Międzynarodową Standardową Klasyfikacją Kształcenia (ISCED 97): niski (ISCED 0, 1 lub 2); średni (ISCED 3 lub 4); wysoki (ISCED 5 lub 6), — sytuacja w zakresie zatrudnienia: zatrudniony lub prowadzący własną działalność, łącznie z pracownikami rodzinnymi; bezrobotny; student niestanowiący siły roboczej; pozostali niestanowiący siły roboczej, — zawód zgodnie z Międzynarodowym Standardem Klasyfikacji Zawodów (ISCO-88): pracownicy fizyczni; pracownicy niebędący pracownikami fizycznymi; pracownicy z sektora TIK, pracownicy spoza sektora TIK.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 283 POZ 5 - Strona 12 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L283 - 62 z 200930.10.2009

  Decyzja Rady 2009/796/WSiSW z dnia 4 czerwca 2009 r. zmieniająca decyzję 2002/956/WSiSW ustanawiającą europejską sieć ochrony osób publicznych

 • Dz. U. L283 - 61 z 200930.10.2009

  Wspólne działanie Rady 2009/795/WPZiB z dnia 19 października 2009 r. uchylające wspólne działanie 2007/677/WPZiB w sprawie operacji wojskowej Unii Europejskiej w Republice Czadu i w Republice Środkowoafrykańskiej

 • Dz. U. L283 - 58 z 200930.10.2009

  Decyzja Komisji z dnia 27 października 2009 r. dotycząca niektórych środków ochronnych w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H7N7 w Hiszpanii (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 8283) (1)

 • Dz. U. L283 - 57 z 200930.10.2009

  Decyzja Rady z dnia 29 października 2009 r. w sprawie mianowania Sekretarza Generalnego Rady Unii Europejskiej, Wysokiego Przedstawiciela do spraw Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa, na okres od dnia 1 listopada 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r.

 • Dz. U. L283 - 56 z 200930.10.2009

  Decyzja Rady z dnia 29 października 2009 r. w sprawie mianowania zastępcy Sekretarza Generalnego Rady Unii Europejskiej na okres od dnia 1 listopada 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r.

 • Dz. U. L283 - 55 z 200930.10.2009

  Decyzja Rady z dnia 20 października 2009 r. upoważniająca Republikę Federalną Niemiec do dalszego stosowania środka stanowiącego odstępstwo od art. 168 dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej

 • Dz. U. L283 - 53 z 200930.10.2009

  Decyzja Rady z dnia 20 października 2009 r. upoważniająca Rzeczpospolitą Polską do stosowania środka stanowiącego odstępstwo od art. 287 dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej

 • Dz. U. L283 - 51 z 200930.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1033/2009 z dnia 28 października 2009 r. zmieniające po raz 115. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami

 • Dz. U. L283 - 49 z 200930.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1032/2009 z dnia 27 października 2009 r. ustanawiające zakaz połowów molwy w wodach WE i wodach międzynarodowych obszaru V przez statki pływające pod banderą Francji

 • Dz. U. L283 - 47 z 200930.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1031/2009 z dnia 29 października 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1580/2007 w zakresie wartości progowych dla dodatkowych należności celnych na ogórki, karczochy, klementynki, mandarynki i pomarańcze

 • Dz. U. L283 - 43 z 200930.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1030/2009 z dnia 29 października 2009 r. zatwierdzające nieznaczne zmiany specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (Pecorino Romano (ChNP))

 • Dz. U. L283 - 41 z 200930.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1029/2009 z dnia 29 października 2009 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę (Grelos de Galicia (ChOG))

 • Dz. U. L283 - 39 z 200930.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1028/2009 z dnia 29 października 2009 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę (Amarene Brusche di Modena (ChOG))

 • Dz. U. L283 - 34 z 200930.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1027/2009 z dnia 29 października 2009 r. zatwierdzające nieznaczne zmiany specyfikacji zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwy (Morbier (ChNP))

 • Dz. U. L283 - 33 z 200930.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1026/2009 z dnia 29 października 2009 r. w sprawie sprostowania rozporządzenia (WE) nr 567/2009 rejestrującego w rejestrze gwarantowanych tradycyjnych specjalności nazwę (Pierekaczewnik (GTS))

 • Dz. U. L283 - 30 z 200930.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1025/2009 z dnia 29 października 2009 r. w sprawie odmowy udzielenia zezwoleń na niektóre oświadczenia zdrowotne dotyczące żywności, inne niż odnoszące się do zmniejszenia ryzyka choroby oraz do rozwoju i zdrowia dzieci (1)

 • Dz. U. L283 - 22 z 200930.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1024/2009 z dnia 29 października 2009 r. w sprawie udzielania i odmowy udzielenia zezwoleń na oświadczenia zdrowotne dotyczące żywności i odnoszące się do zmniejszenia ryzyka choroby oraz do rozwoju i zdrowia dzieci (1)

 • Dz. U. L283 - 3 z 200930.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1022/2009 z dnia 29 października 2009 r. zmieniające rozporządzenia (WE) nr 1738/2005, (WE) nr 698/2006 i (WE) nr 377/2008 w odniesieniu do Międzynarodowego Standardu Klasyfikacji Zawodów (ISCO) (1)

 • Dz. U. L283 - 1 z 200930.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1021/2009 z dnia 29 października 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.