Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 283 POZ 5 - Strona 4

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1023/2009 z dnia 29 października 2009 r. w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 808/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego statystyk Wspólnoty w sprawie społeczeństwa informacyjnego (1)

Data ogłoszenia:2009-10-30


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 283 POZ 5 - Strona 4

Strona 4 z 13

2: — udział procentowy w łącznym obrocie zleceń otrzymanych przez sieci komputerowe w poprzednim roku kalendarzowym, — udział procentowy zleceń otrzymanych przez strony internetowe w sprzedaży w ramach handlu elektronicz­ nego w poprzednim roku kalendarzowym, — udział procentowy zleceń otrzymanych w drodze elektronicznej transmisji pozwalającej na automatyczne przetwarzanie (np. systemy typu EDI, XML, EDIFACT itp.) w sprzedaży w ramach handlu elektronicznego w poprzednim roku kalendarzowym, — stosowanie bezpiecznych protokołów (SSL/TLS) w procesie otrzymywania zleceń przez Internet. Cechy charakterystyczne, o których dane należy gromadzić dla przedsiębiorstw, które wysyłały zamówienia przez sieci komputerowe i nie są wymienione w sekcji K klasyfikacji NACE Rev. 2: — udział procentowy zleceń złożonych przez sieci komputerowe w łącznej wartości zakupów, wyrażony w przedziałach procentowych ([0;<1], [1;<5], [5;<10], [10;<25], [25<;50], [50;<75], [75;100]), w poprzednim roku kalendarzowym. Bezpieczeństwo TIK Cechy charakterystyczne, o których dane należy gromadzić dla przedsiębiorstw korzystających z komputerów: — odsetek przedsiębiorstw posiadających formalnie określoną politykę bezpieczeństwa TIK, wraz z planem jej regularnego przeglądu, — odsetek przedsiębiorstw informujących swój personel o jego obowiązkach w zakresie bezpieczeństwa TIK w ramach obowiązkowych szkoleń lub prezentacji, — odsetek przedsiębiorstw informujących swój personel o jego obowiązkach w zakresie bezpieczeństwa TIK w umowie, w tym w umowie o pracę, — odsetek przedsiębiorstw informujących swój personel o jego obowiązkach w zakresie bezpieczeństwa TIK poprzez oferowanie nieobowiązkowych szkoleń lub powszechnie dostępne informacje (np. w intranecie, w biuletynach informacyjnych lub papierowych dokumentach), — odsetek przedsiębiorstw dotkniętych przez związane z bezpieczeństwem TIK zdarzenia, których następstwem była niedostępność usług TIK, zniszczenie lub uszkodzenie danych wywołane awarią sprzętu lub oprogramo­ wania, — odsetek przedsiębiorstw dotkniętych przez związane z bezpieczeństwem TIK zdarzenia, których następstwem była niedostępność usług TIK spowodowana atakami z zewnątrz, np. atakami typu denial-of-service, — odsetek przedsiębiorstw dotkniętych przez związane z bezpieczeństwem TIK zdarzenia, których następstwem było zniszczenie lub uszkodzenie danych wywołane zarażeniem złośliwym oprogramowaniem lub w wyniku nieuprawnionego dostępu, — odsetek przedsiębiorstw dotkniętych przez związane z bezpieczeństwem TIK zdarzenia, których następstwem było ujawnienie poufnych danych w wyniku włamania, pharmingu lub phishingu, — odsetek przedsiębiorstw dotkniętych przez związane z bezpieczeństwem TIK zdarzenia, których następstwem było celowe lub przypadkowe ujawnienie przez pracowników poufnych danych w formie elektronicznej,

L 283/10

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

30.10.2009

— odsetek przedsiębiorstw używających wewnętrznych zabezpieczeń TIK lub procedur bezpieczeństwa TIK: uwie­ rzytelnianie użytkownika przy pomocy mocnego hasła, — odsetek przedsiębiorstw używających wewnętrznych zabezpieczeń TIK lub procedur bezpieczeństwa TIK: iden­ tyfikacja i uwierzytelnianie użytkownika przy pomocy tokenów sprzętowych, np. kart elektronicznych, — (nieobowiązkowo) odsetek przedsiębiorstw używających wewnętrznych zabezpieczeń TIK lub procedur bezpie­ czeństwa TIK: identyfikacja i uwierzytelnianie użytkownika przy pomocy metod biometrycznych, — odsetek przedsiębiorstw używających wewnętrznych zabezpieczeń TIK lub procedur bezpieczeństwa TIK: rezer­ wowe kopie danych poza zakładem, — odsetek przedsiębiorstw używających wewnętrznych zabezpieczeń TIK lub procedur bezpieczeństwa TIK: reje­ strowanie działań dla celów analizy zdarzeń związanych z bezpieczeństwem.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 283 POZ 5 - Strona 4 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L283 - 62 z 200930.10.2009

  Decyzja Rady 2009/796/WSiSW z dnia 4 czerwca 2009 r. zmieniająca decyzję 2002/956/WSiSW ustanawiającą europejską sieć ochrony osób publicznych

 • Dz. U. L283 - 61 z 200930.10.2009

  Wspólne działanie Rady 2009/795/WPZiB z dnia 19 października 2009 r. uchylające wspólne działanie 2007/677/WPZiB w sprawie operacji wojskowej Unii Europejskiej w Republice Czadu i w Republice Środkowoafrykańskiej

 • Dz. U. L283 - 58 z 200930.10.2009

  Decyzja Komisji z dnia 27 października 2009 r. dotycząca niektórych środków ochronnych w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H7N7 w Hiszpanii (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 8283) (1)

 • Dz. U. L283 - 57 z 200930.10.2009

  Decyzja Rady z dnia 29 października 2009 r. w sprawie mianowania Sekretarza Generalnego Rady Unii Europejskiej, Wysokiego Przedstawiciela do spraw Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa, na okres od dnia 1 listopada 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r.

 • Dz. U. L283 - 56 z 200930.10.2009

  Decyzja Rady z dnia 29 października 2009 r. w sprawie mianowania zastępcy Sekretarza Generalnego Rady Unii Europejskiej na okres od dnia 1 listopada 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r.

 • Dz. U. L283 - 55 z 200930.10.2009

  Decyzja Rady z dnia 20 października 2009 r. upoważniająca Republikę Federalną Niemiec do dalszego stosowania środka stanowiącego odstępstwo od art. 168 dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej

 • Dz. U. L283 - 53 z 200930.10.2009

  Decyzja Rady z dnia 20 października 2009 r. upoważniająca Rzeczpospolitą Polską do stosowania środka stanowiącego odstępstwo od art. 287 dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej

 • Dz. U. L283 - 51 z 200930.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1033/2009 z dnia 28 października 2009 r. zmieniające po raz 115. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami

 • Dz. U. L283 - 49 z 200930.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1032/2009 z dnia 27 października 2009 r. ustanawiające zakaz połowów molwy w wodach WE i wodach międzynarodowych obszaru V przez statki pływające pod banderą Francji

 • Dz. U. L283 - 47 z 200930.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1031/2009 z dnia 29 października 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1580/2007 w zakresie wartości progowych dla dodatkowych należności celnych na ogórki, karczochy, klementynki, mandarynki i pomarańcze

 • Dz. U. L283 - 43 z 200930.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1030/2009 z dnia 29 października 2009 r. zatwierdzające nieznaczne zmiany specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (Pecorino Romano (ChNP))

 • Dz. U. L283 - 41 z 200930.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1029/2009 z dnia 29 października 2009 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę (Grelos de Galicia (ChOG))

 • Dz. U. L283 - 39 z 200930.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1028/2009 z dnia 29 października 2009 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę (Amarene Brusche di Modena (ChOG))

 • Dz. U. L283 - 34 z 200930.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1027/2009 z dnia 29 października 2009 r. zatwierdzające nieznaczne zmiany specyfikacji zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwy (Morbier (ChNP))

 • Dz. U. L283 - 33 z 200930.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1026/2009 z dnia 29 października 2009 r. w sprawie sprostowania rozporządzenia (WE) nr 567/2009 rejestrującego w rejestrze gwarantowanych tradycyjnych specjalności nazwę (Pierekaczewnik (GTS))

 • Dz. U. L283 - 30 z 200930.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1025/2009 z dnia 29 października 2009 r. w sprawie odmowy udzielenia zezwoleń na niektóre oświadczenia zdrowotne dotyczące żywności, inne niż odnoszące się do zmniejszenia ryzyka choroby oraz do rozwoju i zdrowia dzieci (1)

 • Dz. U. L283 - 22 z 200930.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1024/2009 z dnia 29 października 2009 r. w sprawie udzielania i odmowy udzielenia zezwoleń na oświadczenia zdrowotne dotyczące żywności i odnoszące się do zmniejszenia ryzyka choroby oraz do rozwoju i zdrowia dzieci (1)

 • Dz. U. L283 - 3 z 200930.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1022/2009 z dnia 29 października 2009 r. zmieniające rozporządzenia (WE) nr 1738/2005, (WE) nr 698/2006 i (WE) nr 377/2008 w odniesieniu do Międzynarodowego Standardu Klasyfikacji Zawodów (ISCO) (1)

 • Dz. U. L283 - 1 z 200930.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1021/2009 z dnia 29 października 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.