Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 283 POZ 5 - Strona 5

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1023/2009 z dnia 29 października 2009 r. w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 808/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego statystyk Wspólnoty w sprawie społeczeństwa informacyjnego (1)

Data ogłoszenia:2009-10-30


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 283 POZ 5 - Strona 5

Strona 5 z 13

Cechy charakterystyczne, o których dane należy gromadzić dla przedsiębiorstw korzystających z komputerów i posiadających formalnie określoną politykę bezpieczeństwa TIK: — zagrożenie objęte polityką bezpieczeństwa TIK: zniszczenie lub uszkodzenie danych spowodowane atakiem lub niespodziewanym zdarzeniem, — zagrożenie objęte polityką bezpieczeństwa TIK: ujawnienie poufnych danych w wyniku włamania, pharmingu, phishingu lub przypadkowo, — zagrożenie objęte polityką bezpieczeństwa TIK: niedostępność usług TIK spowodowana atakami z zewnątrz (np. atakami typu denial-of-service). Wydatki i inwestycje w sferze TIK Cechy charakterystyczne, o których dane należy gromadzić dla wszystkich przedsiębiorstw: — (nieobowiązkowo) zakupy sprzętu informatycznego (komputerów i urządzeń peryferyjnych) oraz produktów (sprzętu) służących do komunikacji, — (nieobowiązkowo) odsetek uwzględnionych w bilansie zakupów sprzętu informatycznego (komputerów i urządzeń peryferyjnych) oraz produktów (sprzętu) służących do komunikacji (inwestycje), — (nieobowiązkowo) zakupy innych towarów związanych z TIK (elektronika użytkowa, różne komponenty i towary związane z TIK, usługi związane z produkcją na potrzeby urządzeń TIK), — (nieobowiązkowo) odsetek uwzględnionych w bilansie zakupów innych towarów związanych z TIK (elektronika użytkowa, różne komponenty i towary związane z TIK, usługi związane z produkcją na potrzeby urządzeń TIK) (inwestycje), — (nieobowiązkowo) zakupy pakietów oprogramowania oraz zindywidualizowanego oprogramowania (oprogra­ mowanie biznesowe i biurowe oraz usługi licencyjne), — (nieobowiązkowo) odsetek uwzględnionych w bilansie zakupów pakietów oprogramowania oraz zindywidua­ lizowanego oprogramowania (oprogramowanie biznesowe i biurowe oraz usługi licencyjne) (inwestycje), — (nieobowiązkowo) łączne koszty tworzenia własnego oprogramowania, — (nieobowiązkowo) odsetek uwzględnionych w bilansie łącznych kosztów tworzenia własnego oprogramowania (inwestycje), — (nieobowiązkowo) zakupy usług doradczych w dziedzinie informatyki i usług informatycznych, usług teleko­ munikacyjnych oraz innych usług TIK, — (nieobowiązkowo) odsetek uwzględnionych w bilansie zakupów usług doradczych w dziedzinie informatyki i usług informatycznych, usług telekomunikacyjnych oraz innych usług TIK (inwestycje), — (nieobowiązkowo) wydatki na leasing operacyjny i finansowy lub najem urządzeń TIK, — (nieobowiązkowo) udział wydatków na leasing finansowy we wszystkich wydatkach na leasing i najem urzą­ dzeń TIK uwzględnionych w bilansie (inwestycje).

30.10.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 283/11

c) Należy gromadzić lub uzyskiwać z innych źródeł dane o następujących podstawowych cechach charakterystycznych przedsiębiorstwa: Cechy charakterystyczne, o których dane należy gromadzić dla wszystkich przedsiębiorstw: — podstawowa działalność gospodarcza przedsiębiorstwa w poprzednim roku kalendarzowym, — średnia liczba zatrudnionych osób w poprzednim roku kalendarzowym, — (nieobowiązkowo) czas potrzebny do wypełnienia kwestionariusza (w minutach). Cechy charakterystyczne, o których dane należy gromadzić lub uzyskiwać z innych źródeł dla wszystkich przed­ siębiorstw, odnośnie do tematu wydatków i inwestycji w sferze TIK: — (nieobowiązkowo) łączne zakupy towarów i usług (pod względem wartości, bez VAT) w poprzednim roku kalendarzowym, — (nieobowiązkowo) całkowity obrót (pod względem wartości, bez VAT) w poprzednim roku kalendarzowym, — (nieobowiązkowo) łączne inwestycje (pod względem wartości, bez VAT) w poprzednim roku kalendarzowym. Cechy charakterystyczne, o których dane należy gromadzić dla przedsiębiorstw niewymienionych w sekcji K klasyfikacji NACE Rev. 2: — łączne zakupy towarów i usług (pod względem wartości, bez VAT) w poprzednim roku kalendarzowym, — całkowity obrót (pod względem wartości, bez VAT) w poprzednim roku kalendarzowym.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 283 POZ 5 - Strona 5 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L283 - 62 z 200930.10.2009

  Decyzja Rady 2009/796/WSiSW z dnia 4 czerwca 2009 r. zmieniająca decyzję 2002/956/WSiSW ustanawiającą europejską sieć ochrony osób publicznych

 • Dz. U. L283 - 61 z 200930.10.2009

  Wspólne działanie Rady 2009/795/WPZiB z dnia 19 października 2009 r. uchylające wspólne działanie 2007/677/WPZiB w sprawie operacji wojskowej Unii Europejskiej w Republice Czadu i w Republice Środkowoafrykańskiej

 • Dz. U. L283 - 58 z 200930.10.2009

  Decyzja Komisji z dnia 27 października 2009 r. dotycząca niektórych środków ochronnych w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H7N7 w Hiszpanii (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 8283) (1)

 • Dz. U. L283 - 57 z 200930.10.2009

  Decyzja Rady z dnia 29 października 2009 r. w sprawie mianowania Sekretarza Generalnego Rady Unii Europejskiej, Wysokiego Przedstawiciela do spraw Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa, na okres od dnia 1 listopada 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r.

 • Dz. U. L283 - 56 z 200930.10.2009

  Decyzja Rady z dnia 29 października 2009 r. w sprawie mianowania zastępcy Sekretarza Generalnego Rady Unii Europejskiej na okres od dnia 1 listopada 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r.

 • Dz. U. L283 - 55 z 200930.10.2009

  Decyzja Rady z dnia 20 października 2009 r. upoważniająca Republikę Federalną Niemiec do dalszego stosowania środka stanowiącego odstępstwo od art. 168 dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej

 • Dz. U. L283 - 53 z 200930.10.2009

  Decyzja Rady z dnia 20 października 2009 r. upoważniająca Rzeczpospolitą Polską do stosowania środka stanowiącego odstępstwo od art. 287 dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej

 • Dz. U. L283 - 51 z 200930.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1033/2009 z dnia 28 października 2009 r. zmieniające po raz 115. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami

 • Dz. U. L283 - 49 z 200930.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1032/2009 z dnia 27 października 2009 r. ustanawiające zakaz połowów molwy w wodach WE i wodach międzynarodowych obszaru V przez statki pływające pod banderą Francji

 • Dz. U. L283 - 47 z 200930.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1031/2009 z dnia 29 października 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1580/2007 w zakresie wartości progowych dla dodatkowych należności celnych na ogórki, karczochy, klementynki, mandarynki i pomarańcze

 • Dz. U. L283 - 43 z 200930.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1030/2009 z dnia 29 października 2009 r. zatwierdzające nieznaczne zmiany specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (Pecorino Romano (ChNP))

 • Dz. U. L283 - 41 z 200930.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1029/2009 z dnia 29 października 2009 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę (Grelos de Galicia (ChOG))

 • Dz. U. L283 - 39 z 200930.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1028/2009 z dnia 29 października 2009 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę (Amarene Brusche di Modena (ChOG))

 • Dz. U. L283 - 34 z 200930.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1027/2009 z dnia 29 października 2009 r. zatwierdzające nieznaczne zmiany specyfikacji zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwy (Morbier (ChNP))

 • Dz. U. L283 - 33 z 200930.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1026/2009 z dnia 29 października 2009 r. w sprawie sprostowania rozporządzenia (WE) nr 567/2009 rejestrującego w rejestrze gwarantowanych tradycyjnych specjalności nazwę (Pierekaczewnik (GTS))

 • Dz. U. L283 - 30 z 200930.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1025/2009 z dnia 29 października 2009 r. w sprawie odmowy udzielenia zezwoleń na niektóre oświadczenia zdrowotne dotyczące żywności, inne niż odnoszące się do zmniejszenia ryzyka choroby oraz do rozwoju i zdrowia dzieci (1)

 • Dz. U. L283 - 22 z 200930.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1024/2009 z dnia 29 października 2009 r. w sprawie udzielania i odmowy udzielenia zezwoleń na oświadczenia zdrowotne dotyczące żywności i odnoszące się do zmniejszenia ryzyka choroby oraz do rozwoju i zdrowia dzieci (1)

 • Dz. U. L283 - 3 z 200930.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1022/2009 z dnia 29 października 2009 r. zmieniające rozporządzenia (WE) nr 1738/2005, (WE) nr 698/2006 i (WE) nr 377/2008 w odniesieniu do Międzynarodowego Standardu Klasyfikacji Zawodów (ISCO) (1)

 • Dz. U. L283 - 1 z 200930.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1021/2009 z dnia 29 października 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.