Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 283 POZ 5 - Strona 6

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1023/2009 z dnia 29 października 2009 r. w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 808/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego statystyk Wspólnoty w sprawie społeczeństwa informacyjnego (1)

Data ogłoszenia:2009-10-30


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 283 POZ 5 - Strona 6

Strona 6 z 13

2. ZAKRES Cechy charakterystyczne wymienione w pkt 1 lit. b) i c) niniejszego załącznika należy zgromadzić i uzyskać dla przedsiębiorstw sklasyfikowanych w ramach następujących typów działalności gospodarczej, następujących wielkości przedsiębiorstwa i w następującym zakresie geograficznym: a) Działalność gospodarcza: przedsiębiorstwa sklasyfikowane w ramach następujących kategorii NACE Rev. 2:

Kategoria NACE Opis

Sekcja C Sekcja D, E Sekcja F Sekcja G Sekcja H Sekcja I Sekcja J Grupy 64.19, 64.92, 66.12 i 66.19 Grupy 65.1 i 65.2 Sekcja L Działy 69–74 Sekcja N Grupa 95.1

„Przetwórstwo przemysłowe” „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i parę wodną, dostawa wody, gospodarowanie ściekami i odpadami” „Budownictwo” „Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów silnikowych i motocykli” „Transport i gospodarka magazynowa” „Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi” „Informacja i komunikacja” „Działalność finansowa i ubezpieczeniowa”

„Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości” „Działalność zawodowa, naukowa i techniczna” „Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca” „Naprawa komputerów i sprzętu (tele)komunikacyjnego”

b) Wielkość przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa z liczbą zatrudnionych osób równą 10 lub większą. Przedsiębiorstwa z mniejszą niż 10 liczbą zatrudnionych osób podlegają zakresowi badania nieobowiązkowo. c) Zasięg geograficzny: przedsiębiorstwa zlokalizowane w dowolnej części terytorium państwa członkowskiego.

L 283/12

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

30.10.2009

3. OKRESY ODNIESIENIA Okresem odniesienia dla cech charakterystycznych, które odnoszą się do poprzedniego roku kalendarzowego, jest rok 2009. Dla pozostałych cech charakterystycznych okresem odniesienia jest styczeń 2010 r. 4. PODZIAŁY Dla tematów oraz cech charakterystycznych wymienionych w pkt 1 lit. b) niniejszego załącznika należy gromadzić poniższe podstawowe cechy charakterystyczne: a) Podział według działalności gospodarczej: zgodnie z następującymi agregatami NACE Rev. 2:

Agregacja NACE Rev. 2 dla celów ewentualnego obliczania agregatów krajowych 10–18 19–23 24–25 26–33 35–39 41–43 45–47 49–53 55 58–63 64.19 + 64.92 + 65.1 + 65.2 + 66.12 + 66.19 68 69–74 77–82 26.1–26.4, 26.8, 46.5, 58.2, 61, 62.01, 62.02, 62.09, 63.1, 95.1 Agregacja NACE Rev. 2 dla celów ewentualnego obliczania agregatów europejskich 10–12 13–15 16–18 26 27–28 29–30 31–33 45 46 47 55–56 58–60 61 62–63 64.19 + 64.92 65.1 + 65.2 66.12 + 66.19 77–78 + 80-82 79 95.1

30.10.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 283/13

b) Podział według klas wielkości: dane należy przedstawić w podziale według poniższych klas wielkości ze względu na liczbę zatrudnionych osób.

Klasa wielkości 10 lub więcej zatrudnionych osób 10 do 49 zatrudnionych osób 50 do 249 zatrudnionych osób 250 lub więcej zatrudnionych osób Do przedsiębiorstw z mniej niż 10 zatrudnionymi osobami, o ile są one ujęte, należy stosować poniższy podział: (Cechy charakterystyczne dla klas wielkości „Mniej niż 5 zatrudnionych osób” i „5 do 9 zatrudnionych osób” mają być dostarczane nieobowiązkowo).

Klasa wielkości Mniej niż 10 zatrudnionych osób Mniej niż 5 zatrudnionych osób (nieobowiązkowo) 5 do 9 zatrudnionych osób (nieobowiązkowo)

5. CZĘSTOTLIWOŚĆ Za 2010 r. dane należy dostarczyć jeden raz. 6. TERMINY a) Dane zagregowane, o których mowa w art. 6 rozporządzenia (WE) nr 808/2004, w koniecznych przypadkach oznaczone jako poufne lub niewiarygodne, należy przekazać do Eurostatu do dnia 5 października 2010 r., a dane zagregowane dotyczące tematu „Wydatki i inwestycje w sferze TIK” do dnia 30 czerwca 2011 r.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 283 POZ 5 - Strona 6 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L283 - 62 z 200930.10.2009

  Decyzja Rady 2009/796/WSiSW z dnia 4 czerwca 2009 r. zmieniająca decyzję 2002/956/WSiSW ustanawiającą europejską sieć ochrony osób publicznych

 • Dz. U. L283 - 61 z 200930.10.2009

  Wspólne działanie Rady 2009/795/WPZiB z dnia 19 października 2009 r. uchylające wspólne działanie 2007/677/WPZiB w sprawie operacji wojskowej Unii Europejskiej w Republice Czadu i w Republice Środkowoafrykańskiej

 • Dz. U. L283 - 58 z 200930.10.2009

  Decyzja Komisji z dnia 27 października 2009 r. dotycząca niektórych środków ochronnych w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H7N7 w Hiszpanii (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 8283) (1)

 • Dz. U. L283 - 57 z 200930.10.2009

  Decyzja Rady z dnia 29 października 2009 r. w sprawie mianowania Sekretarza Generalnego Rady Unii Europejskiej, Wysokiego Przedstawiciela do spraw Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa, na okres od dnia 1 listopada 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r.

 • Dz. U. L283 - 56 z 200930.10.2009

  Decyzja Rady z dnia 29 października 2009 r. w sprawie mianowania zastępcy Sekretarza Generalnego Rady Unii Europejskiej na okres od dnia 1 listopada 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r.

 • Dz. U. L283 - 55 z 200930.10.2009

  Decyzja Rady z dnia 20 października 2009 r. upoważniająca Republikę Federalną Niemiec do dalszego stosowania środka stanowiącego odstępstwo od art. 168 dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej

 • Dz. U. L283 - 53 z 200930.10.2009

  Decyzja Rady z dnia 20 października 2009 r. upoważniająca Rzeczpospolitą Polską do stosowania środka stanowiącego odstępstwo od art. 287 dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej

 • Dz. U. L283 - 51 z 200930.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1033/2009 z dnia 28 października 2009 r. zmieniające po raz 115. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami

 • Dz. U. L283 - 49 z 200930.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1032/2009 z dnia 27 października 2009 r. ustanawiające zakaz połowów molwy w wodach WE i wodach międzynarodowych obszaru V przez statki pływające pod banderą Francji

 • Dz. U. L283 - 47 z 200930.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1031/2009 z dnia 29 października 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1580/2007 w zakresie wartości progowych dla dodatkowych należności celnych na ogórki, karczochy, klementynki, mandarynki i pomarańcze

 • Dz. U. L283 - 43 z 200930.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1030/2009 z dnia 29 października 2009 r. zatwierdzające nieznaczne zmiany specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (Pecorino Romano (ChNP))

 • Dz. U. L283 - 41 z 200930.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1029/2009 z dnia 29 października 2009 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę (Grelos de Galicia (ChOG))

 • Dz. U. L283 - 39 z 200930.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1028/2009 z dnia 29 października 2009 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę (Amarene Brusche di Modena (ChOG))

 • Dz. U. L283 - 34 z 200930.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1027/2009 z dnia 29 października 2009 r. zatwierdzające nieznaczne zmiany specyfikacji zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwy (Morbier (ChNP))

 • Dz. U. L283 - 33 z 200930.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1026/2009 z dnia 29 października 2009 r. w sprawie sprostowania rozporządzenia (WE) nr 567/2009 rejestrującego w rejestrze gwarantowanych tradycyjnych specjalności nazwę (Pierekaczewnik (GTS))

 • Dz. U. L283 - 30 z 200930.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1025/2009 z dnia 29 października 2009 r. w sprawie odmowy udzielenia zezwoleń na niektóre oświadczenia zdrowotne dotyczące żywności, inne niż odnoszące się do zmniejszenia ryzyka choroby oraz do rozwoju i zdrowia dzieci (1)

 • Dz. U. L283 - 22 z 200930.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1024/2009 z dnia 29 października 2009 r. w sprawie udzielania i odmowy udzielenia zezwoleń na oświadczenia zdrowotne dotyczące żywności i odnoszące się do zmniejszenia ryzyka choroby oraz do rozwoju i zdrowia dzieci (1)

 • Dz. U. L283 - 3 z 200930.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1022/2009 z dnia 29 października 2009 r. zmieniające rozporządzenia (WE) nr 1738/2005, (WE) nr 698/2006 i (WE) nr 377/2008 w odniesieniu do Międzynarodowego Standardu Klasyfikacji Zawodów (ISCO) (1)

 • Dz. U. L283 - 1 z 200930.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1021/2009 z dnia 29 października 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.