Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 283 POZ 5 - Strona 7

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1023/2009 z dnia 29 października 2009 r. w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 808/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego statystyk Wspólnoty w sprawie społeczeństwa informacyjnego (1)

Data ogłoszenia:2009-10-30


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 283 POZ 5 - Strona 7

Strona 7 z 13

Do tego terminu zestaw danych musi zostać sfinalizowany, zatwierdzony i zaakceptowany. Tabelaryczny, odczytywalny przez komputer format transmisji musi odpowiadać instrukcjom przekazywanym przez Eurostat. b) Metadane, o których mowa w art. 6 rozporządzenia (WE) nr 808/2004, należy przekazać do Eurostatu do dnia 31 maja 2010 r. Metadane muszą odpowiadać szablonowi sprawozdania przekazanemu przez Eurostat. c) Sprawozdanie w sprawie jakości, o którym mowa w art. 7 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 808/2004, musi być przekazane do Eurostatu do dnia 5 listopada 2010 r., a w odniesieniu do tematu „Wydatki i inwestycje w sferze TIK” do dnia 31 lipca 2011 r. Sprawozdanie w sprawie jakości musi odpowiadać szablonowi sprawozdania przekazanemu przez Eurostat.

L 283/14

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

30.10.2009

ZAŁĄCZNIK II MODUŁ 2: OSOBY INDYWIDUALNE, GOSPODARSTWA DOMOWE I SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE 1. TEMATY I ICH CECHY CHARAKTERYSTYCZNE a) Dla roku odniesienia 2010 należy objąć zakresem badania następujące tematy, wybrane z wykazu w załączniku II do rozporządzenia (WE) nr 808/2004: — dostęp do systemów TIK i korzystanie z nich przez osoby fizyczne lub gospodarstwa domowe, — wykorzystanie Internetu w różnych celach przez osoby fizyczne lub gospodarstwa domowe, — bezpieczeństwo TIK, — umiejętności w zakresie TIK, — przeszkody w korzystaniu z TIK oraz Internetu. b) Należy gromadzić dane o następujących cechach charakterystycznych: Dostęp do systemów TIK i korzystanie z nich przez osoby fizyczne lub gospodarstwa domowe Cechy charakterystyczne, o których dane należy gromadzić dla wszystkich gospodarstw domowych: — dostęp do komputera w domu, — dostęp do Internetu w domu, bez względu na to, czy się z niego korzysta. Cechy charakterystyczne, o których dane należy gromadzić dla gospodarstw domowych posiadających dostęp do Internetu w domu: — urządzenia stosowane do korzystania z Internetu w domu: komputer stacjonarny, — urządzenia stosowane do korzystania z Internetu w domu: komputer przenośny (laptop), — urządzenia stosowane do korzystania z Internetu w domu: inne urządzenia przenośne, — (nieobowiązkowo) urządzenia stosowane do korzystania z Internetu w domu: telefon komórkowy z dostępem do Internetu, — (nieobowiązkowo) urządzenia stosowane do korzystania z Internetu w domu: komputer ręczny, — urządzenia stosowane do korzystania z Internetu w domu: odbiornik telewizyjny ze specjalnym urządzeniem udostępniającym Internet, — urządzenia stosowane do korzystania z Internetu w domu: konsola do gier, — urządzenia stosowane do korzystania z Internetu w domu: nieznane, — rodzaj połączenia używanego do uzyskania dostępu do Internetu w domu: modem (dostęp za pośrednictwem dial-up przez zwykłą linię telefoniczną) lub ISDN, — rodzaj połączenia używanego do uzyskania dostępu do Internetu w domu: DSL (np. ADSL, SHDSL), — rodzaj innego połączenia szerokopasmowego używanego do uzyskania dostępu do Internetu w domu: stacjo­ narne połączenie przewodowe (np. przez kabel, światłowody, Ethernet, PLC – Power Line Communication), — rodzaj innego połączenia szerokopasmowego używanego do uzyskania dostępu do Internetu w domu: połą­ czenie stacjonarne bezprzewodowe (np. przez satelitę, WiFi, WiMax), — rodzaj innego połączenia szerokopasmowego używanego do uzyskania dostępu do Internetu w domu: połą­ czenie mobilne bezprzewodowe (np. UMTS), — (nieobowiązkowo) rodzaj innego połączenia szerokopasmowego używanego do uzyskania dostępu do Internetu w domu: połączenie mobilne bezprzewodowe przy użyciu telefonu 3G (np. UMTS, mobilny WiMax),

30.10.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 283/15

— (nieobowiązkowo) rodzaj innego połączenia szerokopasmowego używanego do uzyskania dostępu do Internetu w domu: połączenie mobilne bezprzewodowe przy użyciu modemu 3G (klucza USB, karty do laptopa), — rodzaj połączenia używanego do uzyskania dostępu do Internetu w domu: telefon komórkowy przez wąskie pasmo (GPRS itp.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 283 POZ 5 - Strona 7 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L283 - 62 z 200930.10.2009

  Decyzja Rady 2009/796/WSiSW z dnia 4 czerwca 2009 r. zmieniająca decyzję 2002/956/WSiSW ustanawiającą europejską sieć ochrony osób publicznych

 • Dz. U. L283 - 61 z 200930.10.2009

  Wspólne działanie Rady 2009/795/WPZiB z dnia 19 października 2009 r. uchylające wspólne działanie 2007/677/WPZiB w sprawie operacji wojskowej Unii Europejskiej w Republice Czadu i w Republice Środkowoafrykańskiej

 • Dz. U. L283 - 58 z 200930.10.2009

  Decyzja Komisji z dnia 27 października 2009 r. dotycząca niektórych środków ochronnych w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H7N7 w Hiszpanii (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 8283) (1)

 • Dz. U. L283 - 57 z 200930.10.2009

  Decyzja Rady z dnia 29 października 2009 r. w sprawie mianowania Sekretarza Generalnego Rady Unii Europejskiej, Wysokiego Przedstawiciela do spraw Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa, na okres od dnia 1 listopada 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r.

 • Dz. U. L283 - 56 z 200930.10.2009

  Decyzja Rady z dnia 29 października 2009 r. w sprawie mianowania zastępcy Sekretarza Generalnego Rady Unii Europejskiej na okres od dnia 1 listopada 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r.

 • Dz. U. L283 - 55 z 200930.10.2009

  Decyzja Rady z dnia 20 października 2009 r. upoważniająca Republikę Federalną Niemiec do dalszego stosowania środka stanowiącego odstępstwo od art. 168 dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej

 • Dz. U. L283 - 53 z 200930.10.2009

  Decyzja Rady z dnia 20 października 2009 r. upoważniająca Rzeczpospolitą Polską do stosowania środka stanowiącego odstępstwo od art. 287 dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej

 • Dz. U. L283 - 51 z 200930.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1033/2009 z dnia 28 października 2009 r. zmieniające po raz 115. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami

 • Dz. U. L283 - 49 z 200930.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1032/2009 z dnia 27 października 2009 r. ustanawiające zakaz połowów molwy w wodach WE i wodach międzynarodowych obszaru V przez statki pływające pod banderą Francji

 • Dz. U. L283 - 47 z 200930.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1031/2009 z dnia 29 października 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1580/2007 w zakresie wartości progowych dla dodatkowych należności celnych na ogórki, karczochy, klementynki, mandarynki i pomarańcze

 • Dz. U. L283 - 43 z 200930.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1030/2009 z dnia 29 października 2009 r. zatwierdzające nieznaczne zmiany specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (Pecorino Romano (ChNP))

 • Dz. U. L283 - 41 z 200930.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1029/2009 z dnia 29 października 2009 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę (Grelos de Galicia (ChOG))

 • Dz. U. L283 - 39 z 200930.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1028/2009 z dnia 29 października 2009 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę (Amarene Brusche di Modena (ChOG))

 • Dz. U. L283 - 34 z 200930.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1027/2009 z dnia 29 października 2009 r. zatwierdzające nieznaczne zmiany specyfikacji zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwy (Morbier (ChNP))

 • Dz. U. L283 - 33 z 200930.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1026/2009 z dnia 29 października 2009 r. w sprawie sprostowania rozporządzenia (WE) nr 567/2009 rejestrującego w rejestrze gwarantowanych tradycyjnych specjalności nazwę (Pierekaczewnik (GTS))

 • Dz. U. L283 - 30 z 200930.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1025/2009 z dnia 29 października 2009 r. w sprawie odmowy udzielenia zezwoleń na niektóre oświadczenia zdrowotne dotyczące żywności, inne niż odnoszące się do zmniejszenia ryzyka choroby oraz do rozwoju i zdrowia dzieci (1)

 • Dz. U. L283 - 22 z 200930.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1024/2009 z dnia 29 października 2009 r. w sprawie udzielania i odmowy udzielenia zezwoleń na oświadczenia zdrowotne dotyczące żywności i odnoszące się do zmniejszenia ryzyka choroby oraz do rozwoju i zdrowia dzieci (1)

 • Dz. U. L283 - 3 z 200930.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1022/2009 z dnia 29 października 2009 r. zmieniające rozporządzenia (WE) nr 1738/2005, (WE) nr 698/2006 i (WE) nr 377/2008 w odniesieniu do Międzynarodowego Standardu Klasyfikacji Zawodów (ISCO) (1)

 • Dz. U. L283 - 1 z 200930.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1021/2009 z dnia 29 października 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.