Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 283 POZ 58

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 27 października 2009 r. dotycząca niektórych środków ochronnych w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H7N7 w Hiszpanii (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 8283) (1)

Data ogłoszenia:2009-10-30


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 283 POZ 58

L 283/58

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

30.10.2009

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 27 października 2009 r. dotycząca niektórych środków ochronnych w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H7N7 w Hiszpanii (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 8283)

(Jedynie tekst w języku hiszpańskim jest autentyczny) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2009/794/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając dyrektywę Rady 89/662/EWG z dnia 11 grudnia 1989 r. dotyczącą kontroli weterynaryjnych w handlu wewnątrzwspólnotowym w perspektywie wprowadzenia rynku wewnętrznego (1), w szczególności jej art. 9 ust. 4, uwzględniając dyrektywę Rady 90/425/EWG z dnia 26 czerwca 1990 r. dotyczącą kontroli weterynaryjnych i zootechnicznych mających zastosowanie w handlu wewnątrzwspólnotowym niektórymi żywymi zwierzętami i produktami w perspektywie wprowadzenia rynku wewnętrznego (2), w szczególności jej art. 10 ust. 4, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Dyrektywą Rady 2005/94/WE z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie wspólnotowych środków zwalczania grypy ptaków (3) określono pewne środki zapobiegawcze doty­ czące nadzoru i wczesnego wykrywania ptasiej grypy oraz minimalne środki kontroli, które należy stosować w przypadku wystąpienia ogniska tej choroby u drobiu lub innych ptaków żyjących w niewoli. We wspomnianej dyrektywie przewiduje się ustanowienie obszarów zapo­ wietrzonych i obszarów zagrożonych w przypadku wystąpienia ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków. Hiszpania powiadomiła Komisję o wystąpieniu ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H7 w gospodarstwie położonym na terytorium tego państwa, w którym hodowany jest drób, oraz niezwłocznie wprowadziła stosowne środki wymagane w ramach dyrektywy 2005/94/WE, w tym ustanowiła obszary zapowietrzone i zagrożone, które powinny zostać określone w części A i B załącznika do niniejszej decyzji. Komisja we współpracy z Hiszpanią zbadała te środki i z zadowoleniem stwierdziła, że granice obszarów wyzna­ czonych przez właściwy organ w tym państwie człon­ kowskim znajdują się w wystarczającej odległości od gospodarstwa, w którym wystąpiło potwierdzone ognisko choroby. Aby zapobiec jakimkolwiek zbędnym zakłóceniom w handlu wewnątrzwspólnotowym oraz uniknąć wpro­ wadzenia przez kraje trzecie nieuzasadnionych barier w handlu, należy niezwłocznie wyszczególnić na poziomie wspólnotowym wspomniane obszary w Hiszpanii oraz zapewnić, że z tych obszarów nie zostaną wysłane do innych państw członkowskich i krajów trzecich przesyłki żywego drobiu, piskląt jedno­ dniowych i jaj wylęgowych. Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

(5)

Ptasia grypa jest zakaźną chorobą wirusową ptaków, w tym drobiu. Zakażenie drobiu wirusem ptasiej grypy powoduje rozwój jednej z dwóch postaci tej choroby, różniącej się zjadliwością. Postać o niskiej zjadliwości wywołuje zwykle jedynie łagodne objawy, natomiast postać o wysokiej zjadliwości jest przyczyną bardzo wysokiej śmiertelności u większości gatunków drobiu. Choroba ta może mieć bardzo poważny wpływ na rentowność gospodarstw drobiarskich. Ptasia grypa jest najczęściej spotykana u ptactwa, jednak w niektórych warunkach zakażenie może także wystąpić u ludzi, chociaż ryzyko takiego zakażenia jest zwykle bardzo niskie. W przypadku wystąpienia ognisk ptasiej grypy istnieje ryzyko, że czynnik chorobotwórczy rozprzestrzeni się na inne gospodarstwa, w których hodowany jest drób lub inne ptaki żyjące w niewoli. W rezultacie, w wyniku handlu żywym ptactwem lub pochodzącymi z niego produktami, czynnik ten może rozprzestrzenić się z jednego państwa członkowskiego na inne i na kraje trzecie.

(6)

(2)

(7)

(3)

(8)

(1) Dz.U. L 395 z 30.12.1989, s. 13. (2) Dz.U. L 224 z 18.8.1990, s. 29.

(3) Dz.U. L 10 z 14.1.2006, s. 16.

30.10.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 283/59

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Hiszpania gwarantuje, że obszary zapowietrzone i zagrożone ustanowione zgodnie z art. 16 ust. 1 dyrek­ tywy 2005/94/WE obejmują co najmniej obszary określone w części A i części B załącznika do niniejszej decyzji. Artykuł 2 Niniejszą decyzję stosuje się do dnia 30 listopada 2009 r. Artykuł 3 Niniejsza decyzja skierowana jest do Hiszpanii.

Sporządzono w Brukseli dnia 27 października 2009 r. W imieniu Komisji

Androulla VASSILIOU

Członek Komisji

L 283/60

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

30.10.2009

ZAŁĄCZNIK CZĘŚĆ A Obszar zapowietrzony, o którym mowa w art. 1:

Kod ISO kraju Państwo członkowskie Kod (jeżeli znany) Nazwa

ES

Hiszpania

19212

Obszar obejmujący: gminę Almoguera (z wyjątkiem obszaru Fuenlespino, Valdeol­ mena, Fuenvellida, Amos, Santiago de Vilillas y Conchuela)

CZĘŚĆ B Obszar zagrożony, o którym mowa w art. 1:

Kod ISO kraju Państwo członkowskie Kod (jeżeli znany) Nazwa

ES

Hiszpania

19212

Obszar obejmujący: gminy Albalate de Zorita, Albares, Comunidad de Albarate de Zorita e Illana (Aldovera), Driebes, Illana (z wyjątkiem Algarga), Mazuecos, Pozo de Almoguera, Yebra y Zorita de los Canes.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 283 POZ 58 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L283 - 62 z 200930.10.2009

  Decyzja Rady 2009/796/WSiSW z dnia 4 czerwca 2009 r. zmieniająca decyzję 2002/956/WSiSW ustanawiającą europejską sieć ochrony osób publicznych

 • Dz. U. L283 - 61 z 200930.10.2009

  Wspólne działanie Rady 2009/795/WPZiB z dnia 19 października 2009 r. uchylające wspólne działanie 2007/677/WPZiB w sprawie operacji wojskowej Unii Europejskiej w Republice Czadu i w Republice Środkowoafrykańskiej

 • Dz. U. L283 - 57 z 200930.10.2009

  Decyzja Rady z dnia 29 października 2009 r. w sprawie mianowania Sekretarza Generalnego Rady Unii Europejskiej, Wysokiego Przedstawiciela do spraw Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa, na okres od dnia 1 listopada 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r.

 • Dz. U. L283 - 56 z 200930.10.2009

  Decyzja Rady z dnia 29 października 2009 r. w sprawie mianowania zastępcy Sekretarza Generalnego Rady Unii Europejskiej na okres od dnia 1 listopada 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r.

 • Dz. U. L283 - 55 z 200930.10.2009

  Decyzja Rady z dnia 20 października 2009 r. upoważniająca Republikę Federalną Niemiec do dalszego stosowania środka stanowiącego odstępstwo od art. 168 dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej

 • Dz. U. L283 - 53 z 200930.10.2009

  Decyzja Rady z dnia 20 października 2009 r. upoważniająca Rzeczpospolitą Polską do stosowania środka stanowiącego odstępstwo od art. 287 dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej

 • Dz. U. L283 - 51 z 200930.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1033/2009 z dnia 28 października 2009 r. zmieniające po raz 115. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami

 • Dz. U. L283 - 49 z 200930.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1032/2009 z dnia 27 października 2009 r. ustanawiające zakaz połowów molwy w wodach WE i wodach międzynarodowych obszaru V przez statki pływające pod banderą Francji

 • Dz. U. L283 - 47 z 200930.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1031/2009 z dnia 29 października 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1580/2007 w zakresie wartości progowych dla dodatkowych należności celnych na ogórki, karczochy, klementynki, mandarynki i pomarańcze

 • Dz. U. L283 - 43 z 200930.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1030/2009 z dnia 29 października 2009 r. zatwierdzające nieznaczne zmiany specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (Pecorino Romano (ChNP))

 • Dz. U. L283 - 41 z 200930.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1029/2009 z dnia 29 października 2009 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę (Grelos de Galicia (ChOG))

 • Dz. U. L283 - 39 z 200930.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1028/2009 z dnia 29 października 2009 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę (Amarene Brusche di Modena (ChOG))

 • Dz. U. L283 - 34 z 200930.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1027/2009 z dnia 29 października 2009 r. zatwierdzające nieznaczne zmiany specyfikacji zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwy (Morbier (ChNP))

 • Dz. U. L283 - 33 z 200930.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1026/2009 z dnia 29 października 2009 r. w sprawie sprostowania rozporządzenia (WE) nr 567/2009 rejestrującego w rejestrze gwarantowanych tradycyjnych specjalności nazwę (Pierekaczewnik (GTS))

 • Dz. U. L283 - 30 z 200930.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1025/2009 z dnia 29 października 2009 r. w sprawie odmowy udzielenia zezwoleń na niektóre oświadczenia zdrowotne dotyczące żywności, inne niż odnoszące się do zmniejszenia ryzyka choroby oraz do rozwoju i zdrowia dzieci (1)

 • Dz. U. L283 - 22 z 200930.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1024/2009 z dnia 29 października 2009 r. w sprawie udzielania i odmowy udzielenia zezwoleń na oświadczenia zdrowotne dotyczące żywności i odnoszące się do zmniejszenia ryzyka choroby oraz do rozwoju i zdrowia dzieci (1)

 • Dz. U. L283 - 5 z 200930.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1023/2009 z dnia 29 października 2009 r. w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 808/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego statystyk Wspólnoty w sprawie społeczeństwa informacyjnego (1)

 • Dz. U. L283 - 3 z 200930.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1022/2009 z dnia 29 października 2009 r. zmieniające rozporządzenia (WE) nr 1738/2005, (WE) nr 698/2006 i (WE) nr 377/2008 w odniesieniu do Międzynarodowego Standardu Klasyfikacji Zawodów (ISCO) (1)

 • Dz. U. L283 - 1 z 200930.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1021/2009 z dnia 29 października 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.