Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 285 POZ 3

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1035/2009 z dnia 30 października 2009 r. ustalające współczynniki mające zastosowanie do zbóż wywożonych w postaci szkockiej whisky na okres 2009/2010

Data ogłoszenia:2009-10-31


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 285 POZ 3

31.10.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 285/3

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1035/2009 z dnia 30 października 2009 r. ustalające współczynniki mające zastosowanie do zbóż wywożonych w postaci szkockiej whisky na okres 2009/2010

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektó­ rych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) (1), uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 1670/2006 z dnia 10 listopada 2006 r. ustanawiające niektóre szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (EWG) nr 1784/2003 w zakresie ustalania i przyznawania dostosowanych refundacji w odniesieniu do produktów zbożowych wywożonych w postaci niektórych napojów spirytusowych (2), w szczególności jego art. 5, a także mając na uwadze, co następuje:

(1) (5)

Artykuł 10 protokołu 3 do Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym wyklucza przyznawanie refun­ dacji przy wywozie do Liechtensteinu, Islandii i Norwegii. Ponadto Wspólnota zawarła z niektórymi krajami trze­ cimi umowy znoszące refundacje wywozowe. W związku z tym oraz w zastosowaniu art. 7 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1670/2006 należy to uwzględnić przy obli­ czaniu współczynnika na okres 2009/2010. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1196/2008 z dnia 2 grudnia 2008 r. ustalające współczynniki mające zasto­ sowanie do zbóż wywożonych w postaci szkockiej whisky na okres 2008/2009 (3) nie wywiera już skutków, ponieważ odnosi się ono do współczynników mających zastosowanie do roku 2008/2009. W trosce o przejrzystość i pewność prawną należy uchylić to rozporządzenie,

Artykuł 4 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1670/2006 przewiduje, że ilościami zbóż, dla których przyznawana jest refundacja wywozowa, są ilości objęte kontrolą i poddane destylacji oraz ważone przy zastosowaniu współczynnika ustalanego corocznie w stosunku do każdego zainteresowanego państwa członkowskiego. Współczynnik ten wyraża stosunek między całkowitymi ilościami wywiezionymi i całkowitymi ilościami danych napojów spirytusowych wprowadzonymi do obrotu, na podstawie tendencji odnotowanych w odniesieniu do tych ilości w okresie odpowiadającym średniemu okre­ sowi dojrzewania przedmiotowego napoju spirytuso­ wego. W świetle informacji przedstawionych przez Zjedno­ czone Królestwo, dotyczących okresu od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2008 r., średni okres dojrzewania w 2008 r. wynosił dla szkockiej whisky osiem lat. W związku z powyższym należy ustalić współczynniki dla okresu od dnia 1 października 2009 r. do dnia 30 września 2010 r.

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 W okresie od dnia 1 października 2009 r. do dnia 30 września 2010 r. wartość współczynników przewidzianych w art. 4 rozporządzenia (WE) nr 1670/2006, mających zastosowanie do zbóż wykorzystywanych w Zjednoczonym Królestwie do wytwarzania szkockiej whisky, jest równa wartości podanej w załączniku do niniejszego rozporządzenia. Artykuł 2 Rozporządzenie (WE) nr 1196/2008 traci moc. Artykuł 3 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opub­ likowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 października 2009 r.

(2)

(3)

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich. Sporządzono w Brukseli dnia 30 października 2009 r. W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1. (2) Dz.U. L 312 z 11.11.2006, s. 33.

(3) Dz.U. L 323 z 3.12.2008, s. 20.

L 285/4

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

31.10.2009

ZAŁĄCZNIK Współczynniki mające zastosowanie do Zjednoczonego Królestwa

Współczynnik stosowany do Okres obowiązywania jęczmienia przetworzonego na słód wykorzystywanego do wytwarzania whisky słodowej zbóż wykorzystywanych do wytwa­ rzania whisky zbożowej

Od dnia 1 października 2009 r. do dnia 30 września 2010 r.

0,196

0,197

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 285 POZ 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L285 - 43 z 200931.10.2009

  Decyzja Komisji z dnia 30 października 2009 r. zmieniająca decyzję 2004/432/WE w sprawie zatwierdzenia przedłożonych przez państwa trzecie zgodnie z dyrektywą Rady 96/23/WE planów w zakresie kontroli pozostałości (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 8347) (1)

 • Dz. U. L285 - 42 z 200931.10.2009

  Decyzja Komisji z dnia 29 października 2009 r. zmieniająca decyzję 2002/994/WE dotyczącą niektórych środków ochronnych w odniesieniu do produktów pochodzenia zwierzęcego przywożonych z Chin (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 8243) (1)

 • Dz. U. L285 - 41 z 200931.10.2009

  Decyzja Rady z dnia 27 października 2009 r. w sprawie mianowania do Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego członka z Niderlandów

 • Dz. U. L285 - 40 z 200931.10.2009

  Decyzja Rady z dnia 27 października 2009 r. w sprawie mianowania do Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego członka z Włoch

 • Dz. U. L285 - 36 z 200931.10.2009

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/126/WE z dnia 21 października 2009 r. w sprawie odzyskiwania oparów paliwa na etapie II podczas tankowania pojazdów silnikowych na stacjach paliw

 • Dz. U. L285 - 10 z 200931.10.2009

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE z dnia 21 października 2009 r. ustanawiająca ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z energią (1)

 • Dz. U. L285 - 7 z 200931.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1037/2009 z dnia 30 października 2009 r. ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 1 listopada 2009 r.

 • Dz. U. L285 - 5 z 200931.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1036/2009 z dnia 29 października 2009 r. ustanawiające zakaz połowów tuńczyka błękitnopłetwego w Oceanie Atlantyckim, na wschód od 45° długości geograficznej zachodniej, oraz w Morzu Śródziemnym przez statki pływające pod banderą Malty

 • Dz. U. L285 - 1 z 200931.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1034/2009 z dnia 30 października 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.