Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 285 POZ 36

Tytuł:

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/126/WE z dnia 21 października 2009 r. w sprawie odzyskiwania oparów paliwa na etapie II podczas tankowania pojazdów silnikowych na stacjach paliw

Data ogłoszenia:2009-10-31


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 285 POZ 36

Strona 1 z 5
L 285/36

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

31.10.2009

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2009/126/WE z dnia 21 października 2009 r. w sprawie odzyskiwania oparów paliwa na etapie II podczas tankowania pojazdów silnikowych na stacjach paliw

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 175 ust. 1, uwzględniając wniosek Komisji, uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu EkonomicznoSpołecznego (1),

(4)

cele dotyczące jakości powietrza w odniesieniu do ozonu w warstwie przyziemnej i benzenu, a dyrektywa 2001/81/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2001 r. w sprawie krajowych poziomów emisji dla niektórych rodzajów zanieczyszczenia powietrza (6) określa krajowe poziomy emisji dla LZO przyczyniających się do powstawania ozonu w warstwie przyziemnej. Emisja LZO, w tym oparów paliwa, w jednym państwie członkowskim może przy­ czynić się do problemów związanych z jakością powietrza w innych państwach członkowskich.

po konsultacji z Komitetem Regionów, stanowiąc zgodnie z procedurą określoną w art. 251 Trak­ tatu (2), a także mając na uwadze, co następuje:

(1) (5)

Ozon jest także gazem cieplarnianym i przyczynia się do ocieplenia atmosfery i zmian klimatu.

Decyzja 1600/2002/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 lipca 2002 r. ustanawiająca szósty wspólnotowy program działań w zakresie środowiska naturalnego (3) określiła konieczność zmniejszenia zanie­ czyszczenia powietrza do poziomów, które zminimali­ zują szkodliwe skutki dla zdrowia ludzkiego i środowiska. W podpisanym w Genewie protokole dotyczącym kontroli emisji lotnych związków organicznych (LZO) lub ich przepływów o charakterze transgranicznym okre­ ślono cele w zakresie zmniejszenia emisji lotnych związków organicznych, a w podpisanym w Goteborgu protokole dotyczącym przeciwdziałania zakwaszeniu, eutrofizacji i powstawaniu ozonu w warstwie przy­ ziemnej (4) określono poziomy emisji dla czterech substancji zanieczyszczających: dwutlenku siarki, tlenków azotu, LZO i amoniaku oraz wprowadzono wymóg stosowania najlepszych dostępnych technik w celu utrzy­ mania emisji na niskim poziomie. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/50/WE z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy (5) określa

Dyrektywa 94/63/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 1994 r. w sprawie kontroli emisji lotnych związków organicznych (LZO) wynikających ze składowania paliwa i jego dystrybucji z terminali do stacji paliw (7) (odzyskiwanie oparów paliwa na etapie I) ma na celu odzyskiwanie oparów paliwa emitowanych przy składowaniu i dystrybucji paliw między terminalami a stacjami paliw.

(6)

Opary paliwa emitowane są również podczas tankowania pojazdów silnikowych na stacjach paliw i powinny być odzyskiwane w sposób zgodny z przepisami dyrektywy 94/63/WE.

(2)

(7)

W celu ograniczenia emisji LZO opracowano i wdrożono wiele instrumentów wspólnotowych. Konieczne są jednakże dalsze działania zmierzające do realizacji celów związanych ze zdrowiem i środowiskiem, określo­ nych w szóstym wspólnotowym programie działań w zakresie środowiska naturalnego i dyrektywie 2001/81/WE.

(8)

(3)

(1) Opinia z dnia 13 maja 2009 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym). (2) Opinia Parlamentu Europejskiego z dnia 5 maja 2009 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym) i decyzja Rady z dnia 24 września 2009 r. (3) Dz.U. L 242 z 10.9.2002, s. 1. (4) Dz.U. L 179 z 17.7.2003, s. 3. (5) Dz.U. L 152 z 11.6.2008, s. 1.

W celu ograniczenia cyklu życia emisji gazów cieplarnia­ nych pochodzących z paliw używanych w transporcie drogowym dyrektywa 98/70/WE Parlamentu Europej­ skiego i Rady z dnia 13 października 1998 r.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 285 POZ 36 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L285 - 43 z 200931.10.2009

  Decyzja Komisji z dnia 30 października 2009 r. zmieniająca decyzję 2004/432/WE w sprawie zatwierdzenia przedłożonych przez państwa trzecie zgodnie z dyrektywą Rady 96/23/WE planów w zakresie kontroli pozostałości (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 8347) (1)

 • Dz. U. L285 - 42 z 200931.10.2009

  Decyzja Komisji z dnia 29 października 2009 r. zmieniająca decyzję 2002/994/WE dotyczącą niektórych środków ochronnych w odniesieniu do produktów pochodzenia zwierzęcego przywożonych z Chin (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 8243) (1)

 • Dz. U. L285 - 41 z 200931.10.2009

  Decyzja Rady z dnia 27 października 2009 r. w sprawie mianowania do Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego członka z Niderlandów

 • Dz. U. L285 - 40 z 200931.10.2009

  Decyzja Rady z dnia 27 października 2009 r. w sprawie mianowania do Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego członka z Włoch

 • Dz. U. L285 - 10 z 200931.10.2009

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE z dnia 21 października 2009 r. ustanawiająca ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z energią (1)

 • Dz. U. L285 - 7 z 200931.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1037/2009 z dnia 30 października 2009 r. ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 1 listopada 2009 r.

 • Dz. U. L285 - 5 z 200931.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1036/2009 z dnia 29 października 2009 r. ustanawiające zakaz połowów tuńczyka błękitnopłetwego w Oceanie Atlantyckim, na wschód od 45° długości geograficznej zachodniej, oraz w Morzu Śródziemnym przez statki pływające pod banderą Malty

 • Dz. U. L285 - 3 z 200931.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1035/2009 z dnia 30 października 2009 r. ustalające współczynniki mające zastosowanie do zbóż wywożonych w postaci szkockiej whisky na okres 2009/2010

 • Dz. U. L285 - 1 z 200931.10.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1034/2009 z dnia 30 października 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.