Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 288 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1038/2009 z dnia 19 października 2009 r. wprowadzające odstępstwo od rozporządzenia (WE) nr 1234/2007 (rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku) w odniesieniu do okresów interwencyjnego skupu masła i odtłuszczonego mleka w proszku w 2009 i 2010 r.

Data ogłoszenia:2009-11-04


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 288 POZ 1

4.11.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 288/1

I

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa)

ROZPORZĄDZENIA

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 1038/2009 z dnia 19 października 2009 r. wprowadzające odstępstwo od rozporządzenia (WE) nr 1234/2007 (rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku) w odniesieniu do okresów interwencyjnego skupu masła i odtłuszczonego mleka w proszku w 2009 i 2010 r.

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (3)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 37,

(4)

W świetle przewidywalnej sytuacji rynkowej należy zapewnić kontynuację interwencji publicznej w odniesieniu do masła i odtłuszczonego mleka w proszku po dniu 31 sierpnia 2009 r., w razie potrzeby do dnia 28 lutego 2010 r.

uwzględniając wniosek Komisji,

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego (1),

Ponadto w przypadku gdy ceny rynkowe prawdopo­ dobnie znacznie spadną, zakłócając w ten sposób funk­ cjonowanie rynku lub grożąc jego zakłóceniem, Komisja powinna być upoważniona do kontynuowania publicznej interwencji w odniesieniu do masła i odtłuszczonego mleka w proszku po dniu 31 sierpnia 2010 r., w razie potrzeby do dnia 28 lutego 2011 r.,

a także mając na uwadze, co następuje:

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

(1)

Spadek cen przetworów mlecznych na rynku światowym wynika przede wszystkim ze wzrostu podaży i spadku popytu na świecie w związku z kryzysem finansowym i gospodarczym. Ceny przetworów mlecznych na rynku Wspólnoty znacząco spadły. W wyniku połączenia środków rynkowych, podjętych na początku tego roku, wspólnotowe ceny ustabilizowały się na poziomie zbli­ żonym do poziomu cen wsparcia. Istotne jest, aby te środki wspierania rynku, a zwłaszcza interwencja publiczna, były stosowane tak długo jak to konieczne w celu uniknięcia dalszego spadku cen i zakłóceń na rynku Wspólnoty.

Artykuł 1 W drodze odstępstwa od art. 11 lit. e) rozporządzenia (WE) nr 1234/2007 okres interwencyjnego skupu masła i odtłuszczonego mleka w proszku na 2009 r. wygasa w dniu 28 lutego 2010 r.

Artykuł 2 W drodze odstępstwa od art. 11 lit. e) rozporządzenia (WE) nr 1234/2007 Komisja może podjąć decyzję, zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 195 ust. 2 tego rozporządzenia o kontynuowaniu interwencji publicznej w odniesieniu do masła i odtłuszczonego mleka w proszku w drodze procedury przetargowej po dniu 31 sierpnia 2010 r., w razie potrzeby do dnia 28 lutego 2011 r., jeśli będzie istniało zagrożenie, że ceny w sektorze mleka i przetworów mlecznych na rynku wspól­ notowym znacznie spadną, zakłócając w ten sposób funkcjono­ wanie rynku lub grożąc jego zakłóceniem.

(2)

Artykuł 11 lit. e) rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiają­ cego wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych (2) przewiduje, że dla masła i odtłuszczonego mleka w proszku interwencja publiczna jest otwarta od dnia 1 marca do dnia 31 sierpnia.

Artykuł 3 Komisja, zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 195 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1234/2007, podejmuje środki konieczne do wykonania niniejszego rozporządzenia.

(1) Opinia z dnia 17 września 2009 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym). (2) Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1.

L 288/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

4.11.2009

Artykuł 4 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Rozporządzenie stosuje się od dnia 1 września 2009 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Luksemburgu dnia 19 października 2009 r. W imieniu Rady

E. ERLANDSSON

Przewodniczący

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 288 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L288 - 26 z 20094.11.2009

  Decyzja Komisji z dnia 8 lipca 2009 r. w sprawie programu obniżenia odsetek w ramach grupy (program „groepsrentebox”), który Niderlandy zamierzają wprowadzić w życie (C 4/07 (ex N 465/06)) (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 4511) (1)

 • Dz. U. L288 - 25 z 20094.11.2009

  Decyzja Rady z dnia 21 października 2009 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów dwóch członków z Grecji

 • Dz. U. L288 - 24 z 20094.11.2009

  Decyzja Rady z dnia 21 października 2009 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów zastępcy członka z Hiszpanii

 • Dz. U. L288 - 23 z 20094.11.2009

  Decyzja Rady z dnia 19 października 2009 r. w sprawie podpisania statutu Międzynarodowej Agencji Energii Odnawialnej (IRENA) przez Wspólnotę Europejską

 • Dz. U. L288 - 22 z 20094.11.2009

  Decyzja Rady z dnia 19 października 2009 r. w sprawie zawarcia Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską zmieniającej załącznik 11 do Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską dotyczącej handlu produktami rolnymi

 • Dz. U. L288 - 18 z 20094.11.2009

  Decyzja Rady z dnia 9 października 2009 r. w sprawie uchylenia umów między Europejską Wspólnotą Węgla i Stali a Konfederacją Szwajcarską

 • Dz. U. L288 - 10 z 20094.11.2009

  Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1041/2009/WE z dnia 21 października 2009 r. ustanawiająca program w zakresie współpracy audiowizualnej ze specjalistami z krajów trzecich (MEDIA Mundus)

 • Dz. U. L288 - 7 z 20094.11.2009

  Dyrektywa Komisji 2009/135/WE z dnia 3 listopada 2009 r. zezwalająca na tymczasowe odstępstwa od niektórych kryteriów kwalifikujących dla dawców krwi pełnej i składników krwi przedstawionych w załączniku III do dyrektywy 2004/33/WE w kontekście ryzyka niedoboru spowodowanego pandemią grypy A(H1N1) (1)

 • Dz. U. L288 - 5 z 20094.11.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1040/2009 z dnia 3 listopada 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 428/2008 określające centra skupu interwencyjnego zbóż

 • Dz. U. L288 - 3 z 20094.11.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1039/2009 z dnia 3 listopada 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.