Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 288 POZ 22

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 19 października 2009 r. w sprawie zawarcia Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską zmieniającej załącznik 11 do Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską dotyczącej handlu produktami rolnymi

Data ogłoszenia:2009-11-04


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 288 POZ 22

L 288/22

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

4.11.2009

DECYZJA RADY z dnia 19 października 2009 r. w sprawie zawarcia Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską zmieniającej załącznik 11 do Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską dotyczącej handlu produktami rolnymi (2009/805/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, STANOWI, CO NASTĘPUJE:

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 37, 133 i 152 ust. 4 lit. b), w związku z art. 300 ust. 3 akapit pierwszy, uwzględniając wniosek Komisji, uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Artykuł 1 Niniejszym zatwierdza się w imieniu Wspólnoty Umowę między Wspólnotą Europejską i Konfederacją Szwajcarską zmie­ niającą załącznik 11 do Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską dotyczącej handlu produktami rolnymi (2), wraz z oświadczeniem dołączonym do jej aktu końcowego. Artykuł 2 Przewodniczący Rady w imieniu Wspólnoty dokonuje notyfi­ kacji przewidzianej w art. 2 umowy (3). Artykuł 3 Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

W imieniu Wspólnoty Komisja wynegocjowała Umowę między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwaj­ carską zmieniającą załącznik 11 do Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską doty­ czącej handlu produktami rolnymi. Umowa, wraz z jej aktem końcowym, została podpisana w imieniu Wspólnoty Europejskiej w dniu 23 grudnia 2008 r., z zastrzeżeniem jej zawarcia, zgodnie z decyzją Rady 2008/979/WE z dnia 18 grudnia 2008 r. (1). Należy zatwierdzić umowę,

(2)

Sporządzono w Luksemburgu dnia 19 października 2009 r. W imieniu Rady

E. ERLANDSSON

(3)

Przewodniczący

(1) Dz.U. L 352 z 31.12.2008, s. 23.

(2) Dz.U. L 352 z 31.12.2008, s. 24. (3) Data wejścia w życie umowy zostanie opublikowana przez Sekreta­ riat Generalny Rady w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 288 POZ 22 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L288 - 26 z 20094.11.2009

  Decyzja Komisji z dnia 8 lipca 2009 r. w sprawie programu obniżenia odsetek w ramach grupy (program „groepsrentebox”), który Niderlandy zamierzają wprowadzić w życie (C 4/07 (ex N 465/06)) (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 4511) (1)

 • Dz. U. L288 - 25 z 20094.11.2009

  Decyzja Rady z dnia 21 października 2009 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów dwóch członków z Grecji

 • Dz. U. L288 - 24 z 20094.11.2009

  Decyzja Rady z dnia 21 października 2009 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów zastępcy członka z Hiszpanii

 • Dz. U. L288 - 23 z 20094.11.2009

  Decyzja Rady z dnia 19 października 2009 r. w sprawie podpisania statutu Międzynarodowej Agencji Energii Odnawialnej (IRENA) przez Wspólnotę Europejską

 • Dz. U. L288 - 18 z 20094.11.2009

  Decyzja Rady z dnia 9 października 2009 r. w sprawie uchylenia umów między Europejską Wspólnotą Węgla i Stali a Konfederacją Szwajcarską

 • Dz. U. L288 - 10 z 20094.11.2009

  Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1041/2009/WE z dnia 21 października 2009 r. ustanawiająca program w zakresie współpracy audiowizualnej ze specjalistami z krajów trzecich (MEDIA Mundus)

 • Dz. U. L288 - 7 z 20094.11.2009

  Dyrektywa Komisji 2009/135/WE z dnia 3 listopada 2009 r. zezwalająca na tymczasowe odstępstwa od niektórych kryteriów kwalifikujących dla dawców krwi pełnej i składników krwi przedstawionych w załączniku III do dyrektywy 2004/33/WE w kontekście ryzyka niedoboru spowodowanego pandemią grypy A(H1N1) (1)

 • Dz. U. L288 - 5 z 20094.11.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1040/2009 z dnia 3 listopada 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 428/2008 określające centra skupu interwencyjnego zbóż

 • Dz. U. L288 - 3 z 20094.11.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1039/2009 z dnia 3 listopada 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L288 - 1 z 20094.11.2009

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1038/2009 z dnia 19 października 2009 r. wprowadzające odstępstwo od rozporządzenia (WE) nr 1234/2007 (rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku) w odniesieniu do okresów interwencyjnego skupu masła i odtłuszczonego mleka w proszku w 2009 i 2010 r.

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.