Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 289 POZ 16

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 2 października 2009 r. w sprawie finansowego wkładu Wspólnoty w programy krajowe niektórych państw członkowskich w 2009 r. na rzecz gromadzenia danych, zarządzania danymi i ich wykorzystywania w sektorze rybołówstwa (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 7424)

Data ogłoszenia:2009-11-05


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 289 POZ 16

Strona 1 z 2
L 289/16

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

5.11.2009

DECYZJA KOMISJI z dnia 2 października 2009 r. w sprawie finansowego wkładu Wspólnoty w programy krajowe niektórych państw członkowskich w 2009 r. na rzecz gromadzenia danych, zarządzania danymi i ich wykorzystywania w sektorze rybołówstwa (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 7424) (2009/811/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 861/2006 z dnia 22 maja 2006 r. ustanawiające wspólnotowe środki finansowe na rzecz wdrażania wspólnej polityki rybołówstwa oraz w obszarze prawa morza (1), w szczególności jego art. 24 ust. 1, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

danych o rybołówstwie i zarządzania nimi (4). Komisja poddała ocenie prognozy rocznego budżetu państw członkowskich zgodnie z art. 4 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1078/2008 biorąc pod uwagę programy krajowe zatwierdzone zgodnie z art. 6 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 199/2008.

(5)

Rozporządzenie (WE) nr 861/2006 określa warunki, które muszą zostać spełnione, by państwa członkowskie mogły otrzymać finansowy wkład Wspólnoty na wydatki poniesione w związku z programami krajowymi na rzecz gromadzenia danych i zarządzania nimi. Programy te należy opracowywać zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 199/2008 z dnia 25 lutego 2008 r. w sprawie ustanowienia wspólnoto­ wych ram gromadzenia danych, zarządzania nimi i ich wykorzystywania w sektorze rybołówstwa oraz w sprawie wspierania doradztwa naukowego w zakresie wspólnej polityki rybołówstwa (2) oraz rozporządzeniem Komisji (WE) nr 665/2008 z dnia 14 lipca 2008 r. usta­ nawiającym szczegółowe zasady stosowania rozporzą­ dzenia Rady (WE) nr 199/2008 w sprawie ustanowienia wspólnotowych ram gromadzenia danych, zarządzania nimi i ich wykorzystywania w sektorze rybołówstwa oraz w sprawie wspierania doradztwa naukowego w zakresie wspólnej polityki rybołówstwa (3). Belgia, Bułgaria, Dania, Niemcy, Estonia, Irlandia, Grecja, Hiszpania, Francja, Włochy, Cypr, Łotwa, Litwa, Malta, Niderlandy, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowenia, Finlandia, Szwecja i Zjednoczone Królestwo przedłożyły programy krajowe na lata 2009 i 2010 zgodnie z art. 4 ust. 4 i 5 rozporządzenia Rady (WE) nr 199/2008. Programy te zostały zatwierdzone zgodnie z art. 6 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 199/2008. Powyższe państwa członkowskie przedstawiły prognozy rocznego budżetu na lata 2009–2010 zgodnie z art. 2 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1078/2008 z dnia 3 listopada 2008 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 861/2006 w odniesieniu do wydatków poniesionych przez państwa członkowskie w zakresie gromadzenia podstawowych

Art. 5 rozporządzenia (WE) nr 1078/2008 stanowi, że Komisja zatwierdza prognozę rocznego budżetu i podejmuje decyzję o rocznym finansowym wkładzie Wspólnoty dla każdego programu krajowego zgodnie z procedurą określoną w art. 24 rozporządzenia (WE) nr 861/2006 oraz w oparciu o wynik oceny prognoz rocznego budżetu, o której mowa w art. 4 rozporzą­ dzenia (WE) nr 1078/2008. Art. 24 ust. 3 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 861/2006 stanowi, że Komisja określa poziom wkładu finansowego w drodze decyzji. Art. 16 tego rozporządzenia stanowi, że wspólnotowe środki finansowe w obszarze groma­ dzenia podstawowych danych nie mogą przekraczać 50 % kosztów poniesionych przez państwa członkowskie podczas realizacji programu gromadzenia danych, zarzą­ dzania danymi i ich wykorzystywania w sektorze rybo­ łówstwa. Art. 24 ust. 2 przewiduje przyznanie pierw­ szeństwa działaniom, które są najbardziej odpowiednie do poprawy gromadzenia danych koniecznych dla WPRyb. Niniejsza decyzja stanowi decyzję w sprawie finanso­ wania w rozumieniu art. 75 ust. 2 rozporządzenia (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mają­ cego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Euro­ pejskich (5). Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Komitetu ds. Rybołówstwa i Akwakultury,

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 289 POZ 16 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L289 - 29 z 20095.11.2009

  Decyzja Komisji z dnia 30 października 2009 r. zezwalająca na wprowadzenie do obrotu na mocy rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną kukurydzę 59122xNK603 (DAS-59122-7xMON-ØØ6Ø3-6), składających się z niej lub z niej wyprodukowanych (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 8386) (1)

 • Dz. U. L289 - 25 z 20095.11.2009

  Decyzja Komisji z dnia 30 października 2009 r. zezwalająca na wprowadzenie do obrotu na mocy rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną kukurydzę MON 88017 (MON-88Ø17-3), składających się z niej lub z niej wyprodukowanych (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 8384) (1)

 • Dz. U. L289 - 21 z 20095.11.2009

  Decyzja Komisji z dnia 30 października 2009 r. zezwalająca na wprowadzenie do obrotu na mocy rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną kukurydzę MON 89034 (MON-89Ø34-3), składających się z niej lub z niej wyprodukowanych (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 8383) (1)

 • Dz. U. L289 - 19 z 20095.11.2009

  Decyzja Komisji z dnia 26 października 2009 r. dotycząca udzielenia Francji odstępstwa zgodnie z decyzją 2006/771/WE w sprawie harmonizacji widma radiowego na potrzeby urządzeń bliskiego zasięgu (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 8041)

 • Dz. U. L289 - 9 z 20095.11.2009

  Decyzja Komisji z dnia 22 września 2008 r. ustalająca znormalizowany formularz sprawozdawczy przewidziany w art. 17 rozporządzenia (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 5123) (1)

 • Dz. U. L289 - 7 z 20095.11.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1046/2009 z dnia 3 listopada 2009 r. ustanawiające zakaz połowów kolenia w wodach WE obszaru ICES IIIa przez statki pływające pod banderą Danii

 • Dz. U. L289 - 6 z 20095.11.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1045/2009 z dnia 4 listopada 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 958/2009 ustalające współczynnik akceptacji dla wydawania pozwoleń na wywóz, odrzucające wnioski o pozwolenie na wywóz i zawieszające składanie wniosków o pozwolenie na wywóz pozakwotowego cukru

 • Dz. U. L289 - 5 z 20095.11.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1044/2009 z dnia 4 listopada 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 274/2009 ustalające limit ilościowy dla wywozu pozakwotowego cukru i pozakwotowej izoglukozy na okres do końca roku gospodarczego 2009/2010

 • Dz. U. L289 - 3 z 20095.11.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1043/2009 z dnia 4 listopada 2009 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L289 - 1 z 20095.11.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1042/2009 z dnia 4 listopada 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.