Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 289 POZ 19

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 26 października 2009 r. dotycząca udzielenia Francji odstępstwa zgodnie z decyzją 2006/771/WE w sprawie harmonizacji widma radiowego na potrzeby urządzeń bliskiego zasięgu (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 8041)

Data ogłoszenia:2009-11-05


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 289 POZ 19

5.11.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 289/19

DECYZJA KOMISJI z dnia 26 października 2009 r. dotycząca udzielenia Francji odstępstwa zgodnie z decyzją 2006/771/WE w sprawie harmonizacji widma radiowego na potrzeby urządzeń bliskiego zasięgu (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 8041)

(Jedynie tekst w języku francuskim jest autentyczny)

(2009/812/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając decyzję nr 676/2002/WE Parlamentu Europej­ skiego i Rady z dnia 7 marca 2002 r. w sprawie ram regula­ cyjnych dotyczących polityki spektrum radiowego we Wspól­ nocie Europejskiej (decyzja o spektrum radiowym) (1), w szczególności jej art. 4 ust. 5,

Francja poinformowała, że ministerstwo obrony rozpo­ częło realizację planu przewidującego zastąpienie stoso­ wanego obecnie sprzętu. Począwszy od dnia 1 lipca 2012 r., zakres częstotliwości 2 400–2 483,5 MHz zostanie w całości udostępniony na potrzeby systemów szerokopasmowej transmisji danych i zastosowań radio­ lokacji, zgodnie z decyzją 2006/771/WE. Pismem z dnia 29 czerwca 2009 r. Francja wystąpiła do Komisji z oficjalnym wnioskiem o okres przejściowy, w trakcie którego systemy szerokopasmowej transmisji danych i zastosowania radiolokacji mogłyby być wyko­ rzystywane na jej terytorium w podzakresie 2 454–2 483,5 MHz jedynie przy spełnieniu określonych warunków. Na zewnątrz budynków urządzenia te mogłyby być stosowane jedynie z mocą ograniczoną do 10 mW. Z kolei wewnątrz budynków urządzenia te mogłyby być stosowane z maksymalną mocą dopusz­ czoną na mocy decyzji 2006/771/WE, zmienionej decyzją 2009/381/WE, czyli 100 mW e.i.r.p. w przypadku systemów szerokopasmowej transmisji danych oraz 25 mW e.i.r.p. w przypadku zastosowań radiolokacji. Systemy szerokopasmowej transmisji danych i zastosowania radiolokacji mogą być wykorzystywane w podzakresie 2 400–2 454 MHz zgodnie z warunkami określonymi w decyzji 2006/771/WE. Na poparcie swojego wniosku Francja przedstawiła wystarczające informacje i uzasadnienia techniczne, z których wynika, że istnieje ryzyko zakłócenia urządzeń wojskowych. Sprawozdanie poświęcone rozwojowi sytuacji we Francji przyczyniłoby się do sprawnego przebiegu okresu przej­ ściowego. Członkowie Komitetu ds. Widma Radiowego na posie­ dzeniu Komitetu w dniu 8 lipca 2009 r. nie wnieśli sprzeciwu wobec udzielenia tego przejściowego odstęp­ stwa. Odstępstwo będące przedmiotem wniosku nie opóźni­ łoby nadmiernie wprowadzenia w życie decyzji 2006/771/WE, zmienionej decyzją 2009/381/WE, ani nie stworzyłoby nadmiernych różnic między państwami członkowskimi pod względem regulacji lub warunków konkurencji. Uwzględniając szczególną sytuację Francji, istnieją uzasadnione powody, by ułatwić w tym kraju pełne wykonanie decyzji 2006/771/WE,

(5)

uwzględniając decyzję Komisji 2006/771/WE z dnia 9 listopada 2006 r. w sprawie harmonizacji widma radiowego na potrzeby urządzeń bliskiego zasięgu (2), w szczególności jej art. 3 ust. 2,

uwzględniając wniosek złożony przez Francję dnia 29 czerwca 2009 r.,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Na mocy decyzji 2006/771/WE, zmienionej decyzją Komisji 2009/381/WE (3), państwa członkowskie muszą w szczególności wyznaczyć zakres częstotliwości 2 400–2 483,5 MHz na potrzeby systemów szerokopas­ mowej transmisji danych i zastosowań radiolokacji oraz udostępnić go na zasadach braku wyłączności, niepowo­ dowania zakłóceń i braku ochrony przed zakłóceniami, zgodnie z określonymi parametrami i najpóźniej do dnia 1 listopada 2009 r.

(6)

(7)

(2)

Artykuł 3 ust. 2 decyzji 2006/771/WE stanowi, że w drodze odstępstwa państwa członkowskie mogą wystąpić z wnioskiem o okresy przejściowe lub uzgod­ nienia dotyczące współużytkowania widma radiowego, zgodnie z art. 4 ust. 5 decyzji nr 676/2002/WE.

(8)

(3)

Francja poinformowała Komisję, że podzakres 2 454–2 483,5 MHz jest obecnie wykorzystywany przez systemy wojskowe, w związku z czym kraj ten nie jest w stanie terminowo spełnić wymogów określonych w decyzji 2006/771/WE.

(9)

(1) Dz.U. L 108 z 24.4.2002, s. 1. (2) Dz.U. L 312 z 11.11.2006, s. 66. (3) Dz.U. L 119 z 14.5.2009, s. 32.

L 289/20

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

5.11.2009

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 3 Do dnia 31 grudnia 2010 r. Francja przedstawi Komisji spra­ wozdanie dotyczące wykonania niniejszej decyzji.

Artykuł 1 Niniejszym udziela się Francji odstępstwa od obowiązku speł­ nienia wymogów spoczywających na niej na mocy decyzji 2006/771/WE, zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej decyzji. Artykuł 2 Do dnia 30 czerwca 2012 r. Francja jest upoważniona do ograniczenia mocy systemów szerokopasmowej transmisji danych oraz zastosowań radiolokacji w podzakresie 2 454–2 483,5 MHz we Francji kontynentalnej do 10 mW e.i.r.p. w przypadku urządzeń działających na zewnątrz budynków, w tym na zewnątrz miejsc przystosowanych, takich jak statki powietrzne, w których osłony zapewniają tłumienie konieczne w celu ułatwienia współużytkowania z innymi służ­ bami.

Artykuł 4 Niniejsza decyzja skierowana jest do Republiki Francuskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 26 października 2009 r.

W imieniu Komisji

Viviane REDING

Członek Komisji

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 289 POZ 19 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L289 - 29 z 20095.11.2009

  Decyzja Komisji z dnia 30 października 2009 r. zezwalająca na wprowadzenie do obrotu na mocy rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną kukurydzę 59122xNK603 (DAS-59122-7xMON-ØØ6Ø3-6), składających się z niej lub z niej wyprodukowanych (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 8386) (1)

 • Dz. U. L289 - 25 z 20095.11.2009

  Decyzja Komisji z dnia 30 października 2009 r. zezwalająca na wprowadzenie do obrotu na mocy rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną kukurydzę MON 88017 (MON-88Ø17-3), składających się z niej lub z niej wyprodukowanych (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 8384) (1)

 • Dz. U. L289 - 21 z 20095.11.2009

  Decyzja Komisji z dnia 30 października 2009 r. zezwalająca na wprowadzenie do obrotu na mocy rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną kukurydzę MON 89034 (MON-89Ø34-3), składających się z niej lub z niej wyprodukowanych (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 8383) (1)

 • Dz. U. L289 - 16 z 20095.11.2009

  Decyzja Komisji z dnia 2 października 2009 r. w sprawie finansowego wkładu Wspólnoty w programy krajowe niektórych państw członkowskich w 2009 r. na rzecz gromadzenia danych, zarządzania danymi i ich wykorzystywania w sektorze rybołówstwa (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 7424)

 • Dz. U. L289 - 9 z 20095.11.2009

  Decyzja Komisji z dnia 22 września 2008 r. ustalająca znormalizowany formularz sprawozdawczy przewidziany w art. 17 rozporządzenia (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 5123) (1)

 • Dz. U. L289 - 7 z 20095.11.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1046/2009 z dnia 3 listopada 2009 r. ustanawiające zakaz połowów kolenia w wodach WE obszaru ICES IIIa przez statki pływające pod banderą Danii

 • Dz. U. L289 - 6 z 20095.11.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1045/2009 z dnia 4 listopada 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 958/2009 ustalające współczynnik akceptacji dla wydawania pozwoleń na wywóz, odrzucające wnioski o pozwolenie na wywóz i zawieszające składanie wniosków o pozwolenie na wywóz pozakwotowego cukru

 • Dz. U. L289 - 5 z 20095.11.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1044/2009 z dnia 4 listopada 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 274/2009 ustalające limit ilościowy dla wywozu pozakwotowego cukru i pozakwotowej izoglukozy na okres do końca roku gospodarczego 2009/2010

 • Dz. U. L289 - 3 z 20095.11.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1043/2009 z dnia 4 listopada 2009 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L289 - 1 z 20095.11.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1042/2009 z dnia 4 listopada 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.