Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 289 POZ 25 - Strona 3

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 30 października 2009 r. zezwalająca na wprowadzenie do obrotu na mocy rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną kukurydzę MON 88017 (MON-88Ø17-3), składających się z niej lub z niej wyprodukowanych (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 8384) (1)

Data ogłoszenia:2009-11-05


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 289 POZ 25 - Strona 3

Strona 3 z 3

b) i c), zawierających kukurydzę MON-88Ø17-3 lub składających się z niej, zamieszcza się zwrot „nieprzeznaczone do uprawy”. Artykuł 4 Monitorowanie skutków dla środowiska 1. Posiadacz zezwolenia zapewnia wprowadzenie i realizację planu monitorowania skutków dla środowiska naturalnego, określonego w lit. h) załącznika. 2. Posiadacz zezwolenia przedstawia Komisji coroczne spra­ wozdania z realizacji i wyników działań przewidzianych w planie monitorowania. Artykuł 5 Rejestr wspólnotowy Informacje zawarte w załączniku do niniejszej decyzji wpro­ wadza się do wspólnotowego rejestru genetycznie zmodyfiko­ wanej żywności i paszy zgodnie z art. 28 rozporządzenia (WE) nr 1829/2003.

(12)

Przeprowadzono konsultacje z wnioskodawcą w sprawie środków przewidzianych w niniejszej decyzji.

(13)

Stały Komitet ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt nie wydał opinii w terminie ustalonym przez przewodniczącego Komitetu.

(14)

Podczas posiedzenia w dniu 19 października 2009 r., Rada nie była w stanie podjąć kwalifikowaną większością głosów decyzji akceptującej ani odrzucającej propono­ wany wniosek. Rada zaznaczyła, że jej prace nad tym dokumentem zostały zakończone. W związku z tym na Komisji spoczywa zadanie przyjęcia tych środków,

(1) Dz.U. L 268 z 18.10.2003, s. 24. (2) Dz.U. L 287 z 5.11.2003, s. 1.

5.11.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 289/27

Artykuł 6 Posiadacz zezwolenia Posiadaczem zezwolenia jest przedsiębiorstwo Monsanto Europe S.A. z siedzibą w Belgii, występujące w imieniu Monsanto Company, Stany Zjednoczone Ameryki.

Artykuł 8 Adresat Niniejsza decyzja skierowana jest do Monsanto Europe S.A., Avenue de Tervuren 270-272, 1150 Brussels, Belgia.

Sporządzono w Brukseli dnia 30 października 2009 r. Artykuł 7 Okres ważności Niniejszą decyzję stosuje się przez 10 lat od daty powiado­ mienia o niej. W imieniu Komisji

Androulla VASSILIOU

Członek Komisji

L 289/28

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

5.11.2009

ZAŁĄCZNIK a) Wnioskodawca i posiadacz zezwolenia: Nazwa: Monsanto Europe S.A. Adres: Avenue de Tervuren 270-272, 1150 Brussels, Belgia W imieniu Monsanto Company – 800 N. Lindbergh Boulevard, St. Louis, Missouri 63167, Stany Zjednoczone Ameryki. b) Opis i specyfikacja produktów: 1) żywność i składniki żywności zawierające kukurydzę MON-88Ø17-3, składające się z niej lub z niej wytworzone; 2) pasze zawierające kukurydzę MON-88Ø17-3, składające się z niej lub z niej wytworzone; 3) produkty inne niż żywność i pasze, zawierające kukurydzę MON-88Ø17-3 lub składające się z niej, do takich samych zastosowań jak każda inna kukurydza, z wyjątkiem uprawy. Genetycznie zmodyfikowaną kukurydzę MON-88Ø17-3, zgodną z opisem we wniosku, cechuje ekspresja zmodyfi­ kowanej proteiny Cry3Bb1 nadającej odporność na niektóre szkodniki z rzędu Coleoptera (chrząszcze) oraz proteiny CP4 EPSPS nadającej tolerancję na środki chwastobójcze na bazie glifosatu. c) Etykietowanie: 1) zgodnie ze szczegółowymi wymaganiami dotyczącymi etykietowania, określonymi w art. 13 ust. 1 i art. 25 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 oraz w art. 4 ust. 6 rozporządzenia (WE) nr 1830/2003, „nazwą organizmu” jest „kukurydza”; 2) Na etykietach i w dokumentach dołączonych do produktów, o których mowa w art. 2 lit. b) i c) niniejszej decyzji, zawierających kukurydzę MON-88Ø17-3 lub składających się z niej, zamieszcza się zwrot „nieprzeznaczone do uprawy”. d) Metoda wykrywania: — specyficzna dla tej modyfikacji metoda oparta na technice PCR w czasie rzeczywistym, stosowana do oznaczania ilościowego kukurydzy MON-88Ø17-3, — zwalidowana na nasionach przez wspólnotowe laboratorium referencyjne ustanowione na mocy rozporządzenia (WE) nr 1829/2003, opublikowana na stronie internetowej http://gmo-crl.jrc.ec.europa.eu/statusofdoss.htm — materiał odniesienia: AOCS 0406-D dostępny za pośrednictwem strony internetowej American Oil Chemists Society (AOCS) pod adresem: http://www.aocs.org/tech/crm/corn.cfm e) Niepowtarzalny identyfikator: MON-88Ø17-3 f) Informacje wymagane zgodnie z załącznikiem II do Protokołu kartageńskiego o bezpieczeństwie biolo­ gicznym do Konwencji o różnorodności biologicznej: System Wymiany Informacji o Bezpieczeństwie Biologicznym, ID: zob. [do uzupełnienia po powiadomieniu o decyzji]. g) Warunki lub ograniczenia dotyczące wprowadzania produktów do obrotu, ich stosowania lub obchodzenia się z nimi: Brak. h) Plan monitorowania: Plan monitorowania skutków dla środowiska zgodny z załącznikiem VII do dyrektywy 2001/18/WE. [Link: plan opublikowany w internecie] i) Wymogi dotyczące monitorowania stosowania żywności przeznaczonej do spożycia przez ludzi po jej wprowadzeniu do obrotu: Bbrak. Uwaga: z czasem linki do odpowiednich dokumentów mogą wymagać aktualizacji. Zmiany te udostępnia się publicznie w postaci aktualizacji wspólnotowego rejestru genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 289 POZ 25 - Strona 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L289 - 29 z 20095.11.2009

  Decyzja Komisji z dnia 30 października 2009 r. zezwalająca na wprowadzenie do obrotu na mocy rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną kukurydzę 59122xNK603 (DAS-59122-7xMON-ØØ6Ø3-6), składających się z niej lub z niej wyprodukowanych (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 8386) (1)

 • Dz. U. L289 - 21 z 20095.11.2009

  Decyzja Komisji z dnia 30 października 2009 r. zezwalająca na wprowadzenie do obrotu na mocy rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną kukurydzę MON 89034 (MON-89Ø34-3), składających się z niej lub z niej wyprodukowanych (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 8383) (1)

 • Dz. U. L289 - 19 z 20095.11.2009

  Decyzja Komisji z dnia 26 października 2009 r. dotycząca udzielenia Francji odstępstwa zgodnie z decyzją 2006/771/WE w sprawie harmonizacji widma radiowego na potrzeby urządzeń bliskiego zasięgu (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 8041)

 • Dz. U. L289 - 16 z 20095.11.2009

  Decyzja Komisji z dnia 2 października 2009 r. w sprawie finansowego wkładu Wspólnoty w programy krajowe niektórych państw członkowskich w 2009 r. na rzecz gromadzenia danych, zarządzania danymi i ich wykorzystywania w sektorze rybołówstwa (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 7424)

 • Dz. U. L289 - 9 z 20095.11.2009

  Decyzja Komisji z dnia 22 września 2008 r. ustalająca znormalizowany formularz sprawozdawczy przewidziany w art. 17 rozporządzenia (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 5123) (1)

 • Dz. U. L289 - 7 z 20095.11.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1046/2009 z dnia 3 listopada 2009 r. ustanawiające zakaz połowów kolenia w wodach WE obszaru ICES IIIa przez statki pływające pod banderą Danii

 • Dz. U. L289 - 6 z 20095.11.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1045/2009 z dnia 4 listopada 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 958/2009 ustalające współczynnik akceptacji dla wydawania pozwoleń na wywóz, odrzucające wnioski o pozwolenie na wywóz i zawieszające składanie wniosków o pozwolenie na wywóz pozakwotowego cukru

 • Dz. U. L289 - 5 z 20095.11.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1044/2009 z dnia 4 listopada 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 274/2009 ustalające limit ilościowy dla wywozu pozakwotowego cukru i pozakwotowej izoglukozy na okres do końca roku gospodarczego 2009/2010

 • Dz. U. L289 - 3 z 20095.11.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1043/2009 z dnia 4 listopada 2009 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L289 - 1 z 20095.11.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1042/2009 z dnia 4 listopada 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.