Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 289 POZ 9

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 22 września 2008 r. ustalająca znormalizowany formularz sprawozdawczy przewidziany w art. 17 rozporządzenia (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 5123) (1)

Data ogłoszenia:2009-11-05


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 289 POZ 9

Strona 1 z 4
5.11.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 289/9

II

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

DECYZJE

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 22 września 2008 r. ustalająca znormalizowany formularz sprawozdawczy przewidziany w art. 17 rozporządzenia (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 5123)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2009/810/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (2)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

Znormalizowany formularz wcześniej ustanowiony w decyzji Komisji 93/173/EWG (3) należy obecnie uaktualnić w celu uwzględnienia między innymi zmian we wspólnotowych przepisach dotyczących czasu prowa­ dzenia pojazdu i okresów odpoczynku.

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego oraz zmieniające rozporządzenia Rady (EWG) nr 3821/85 i (WE) 2135/98, jak również uchyla­ jące rozporządzenie Rady (EWG) nr 3820/85 (1), w szczególności jego art. 25 ust. 2,

(3)

uwzględniając opinię Komitetu ustanowionego na mocy art. 18 ust. 1 rozporządzenia Rady (EWG) nr 3821/85 z dnia 20 grudnia 1985 r. w sprawie urządzeń rejestrujących stosowa­ nych w transporcie drogowym (2),

Nowe wymagania dotyczące sprawozdawczości ustano­ wione w rozporządzeniu (WE) nr 561/2006 oraz dyrek­ tywie 2006/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (4) ustanawiającej minimalne warunki wykonania tego rozporządzenia, obejmują w szczególności informacje o krajowych wyjątkach przyznanych przez państwa członkowskie na mocy art. 13 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 561/2006 oraz bardziej szczegółowe informacje z kontroli, którym poddawane są pojazdy.

(4)

a także mając na uwadze, co następuje:

Dyrektywa 2002/15/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 marca 2002 r. w sprawie organizacji czasu pracy osób wykonujących czynności w trasie w zakresie transportu drogowego (5) uzupełnia przepisy dotyczące czasu kierowania pojazdem, przerw i okresów odpoczynku określone w rozporządzeniu (WE) nr 561/2006.

(1)

Znormalizowany formularz przewidziany w art. 17 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 561/2006 powinien być stosowany jako środek służący przekazywaniu Komisji przez państwa członkowskie, co dwa lata, niezbędnych informacji dla sporządzenia sprawozdania o wprowadzeniu w życie tego rozporządzenia, rozporzą­ dzenia (EWG) nr 381/85 oraz postępów w omawianych dziedzinach.

(5)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 dyrektywy 2002/15/WE państwa członkowskie powinny sporządzać co dwa lata sprawoz­ danie w sprawie wdrażania tej dyrektywy. Ten dwuletni okres jest zbieżny z okresem wskazanym w art. 17 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 561/2006.

(1) Dz.U. L 102 z 11.4.2006, s. 1 (2) Dz.U. L 370 z 31.12.1985, s. 8.

(3) Dz.U. L 72 z 25.3.1993, s. 33. (4) Dz.U. L 102 z 11.4.2006, s. 35. (5) Dz.U. L 80 z 23.2.2002, s. 35.

L 289/10

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

5.11.2009

(6)

W związku z tym należy przewidzieć, z myślą o udogodnieniach administracyjnych oraz skutecznym monitorowaniu wpływu przepisów Wspólnoty w tej dziedzinie, przepisy, za pośrednictwem których infor­ macje te zostaną ujęte w znormalizowanym formularzu,

Odniesienia do uchylonej decyzji uważa się za odniesienia do niniejszej decyzji.

Artykuł 3 Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Znormalizowany formularz przewidziany w art. 17 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 561/2006 jest sporządzany zgodnie ze wzorem zawartym w załączniku do niniejszej decyzji. Artykuł 2 Decyzja 93/173/EWG traci moc. Sporządzono w Brukseli dnia 22 września 2008 r.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 289 POZ 9 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L289 - 29 z 20095.11.2009

  Decyzja Komisji z dnia 30 października 2009 r. zezwalająca na wprowadzenie do obrotu na mocy rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną kukurydzę 59122xNK603 (DAS-59122-7xMON-ØØ6Ø3-6), składających się z niej lub z niej wyprodukowanych (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 8386) (1)

 • Dz. U. L289 - 25 z 20095.11.2009

  Decyzja Komisji z dnia 30 października 2009 r. zezwalająca na wprowadzenie do obrotu na mocy rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną kukurydzę MON 88017 (MON-88Ø17-3), składających się z niej lub z niej wyprodukowanych (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 8384) (1)

 • Dz. U. L289 - 21 z 20095.11.2009

  Decyzja Komisji z dnia 30 października 2009 r. zezwalająca na wprowadzenie do obrotu na mocy rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną kukurydzę MON 89034 (MON-89Ø34-3), składających się z niej lub z niej wyprodukowanych (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 8383) (1)

 • Dz. U. L289 - 19 z 20095.11.2009

  Decyzja Komisji z dnia 26 października 2009 r. dotycząca udzielenia Francji odstępstwa zgodnie z decyzją 2006/771/WE w sprawie harmonizacji widma radiowego na potrzeby urządzeń bliskiego zasięgu (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 8041)

 • Dz. U. L289 - 16 z 20095.11.2009

  Decyzja Komisji z dnia 2 października 2009 r. w sprawie finansowego wkładu Wspólnoty w programy krajowe niektórych państw członkowskich w 2009 r. na rzecz gromadzenia danych, zarządzania danymi i ich wykorzystywania w sektorze rybołówstwa (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 7424)

 • Dz. U. L289 - 7 z 20095.11.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1046/2009 z dnia 3 listopada 2009 r. ustanawiające zakaz połowów kolenia w wodach WE obszaru ICES IIIa przez statki pływające pod banderą Danii

 • Dz. U. L289 - 6 z 20095.11.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1045/2009 z dnia 4 listopada 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 958/2009 ustalające współczynnik akceptacji dla wydawania pozwoleń na wywóz, odrzucające wnioski o pozwolenie na wywóz i zawieszające składanie wniosków o pozwolenie na wywóz pozakwotowego cukru

 • Dz. U. L289 - 5 z 20095.11.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1044/2009 z dnia 4 listopada 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 274/2009 ustalające limit ilościowy dla wywozu pozakwotowego cukru i pozakwotowej izoglukozy na okres do końca roku gospodarczego 2009/2010

 • Dz. U. L289 - 3 z 20095.11.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1043/2009 z dnia 4 listopada 2009 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L289 - 1 z 20095.11.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1042/2009 z dnia 4 listopada 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.