Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 29 POZ 41

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 94/2009 z dnia 30 stycznia 2009 r. przyjmujące tymczasowe nadzwyczajne środki wspierania rynku wieprzowiny i wołowiny w Irlandii w formie programu usuwania z rynku

Data ogłoszenia:2009-01-31


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 29 POZ 41

Strona 1 z 4
31.1.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 29/41

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 94/2009 z dnia 30 stycznia 2009 r. przyjmujące tymczasowe nadzwyczajne środki wspierania rynku wieprzowiny i wołowiny w Irlandii w formie programu usuwania z rynku

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektó­ rych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) (1), w szczególności jego art. 191 w związku z art. 4, a także mając na uwadze, co następuje:

(6) (1)

od bydła wskazały podwyższony poziom dioksyn, nadal pozostały zwierzęta. Władze Irlandii wystąpiły zatem do Komisji o wprowadzenie dalszych nadzwyczajnych środków wspierania rynku wieprzowiny i wołowiny w Irlandii. Rada Europejska obradująca w dniach 11 i 12 grudnia 2008 r. zwróciła się z prośbą do Komisji o wsparcie rolników i rzeźni w Irlandii poprzez współfinansowanie środków potrzebnych do usunięcia z rynku przedmioto­ wych zwierząt i produktów. Część II rozdział II sekcja I rozporządzenia (WE) nr 1234/2007 przewiduje nadzwyczajne środki wspierania. W szczególności art. 44 rozporządzenia stanowi, że Komisja może przyjąć nadzwyczajne środki wspierania rynku w przypadku wystąpienia chorób zwierząt, a art. 45 stanowi, że w odniesieniu do sektora mięsa drobio­ wego i sektora jaj Komisja może przyjąć nadzwyczajne środki wspierania rynku, aby uwzględnić poważne zakłó­ cenia na rynku bezpośrednio związane z utratą zaufania konsumentów, wynikającą z zagrożeń dla zdrowia publicznego bądź dla zdrowia zwierząt. Aby rozwiązać praktyczne problemy wynikające z bieżącej sytuacji na rynku wieprzowiny i wołowiny w Irlandii, stosowne jest przyjęcie tymczasowych nadzwyczajnych środków wspierania rynku, podobnych do środków ustanowio­ nych w sekcji I. Nadzwyczajny środek wspierania rynku powinien przyjąć postać programu usuwania z rynku niektórych świń i niektórego bydła, pochodzących z gospodarstw, które stosowały zanieczyszczoną paszę. Ponadto stosowne jest ustanowienie programu usuwania z rynku produktów z wieprzowiny, które są zablokowane w rzeźniach lub też na ich odpowiedzialność i pod ich kontrolą w Irlandii, i w odniesieniu do których nie jest pewne, w jakim zakresie pochodzą one od świń z gospodarstw, które stosowały zanieczyszczoną paszę. Środek ma uniemożliwić wprowadzenie do łańcucha pokarmowego i żywnościowego produktów pochodzą­ cych od zwierząt, które mogą mieć podwyższony poziom skażenia. Nadzwyczajny środek wspierania rynku powinien być częściowo finansowany przez Wspólnotę. Wkład wspól­ noty w rekompensaty powinien być wyrażony jako maksymalne średnie kwoty za zwierzę lub za tonę wieprzowiny w odniesieniu do określonej liczby przed­ miotowych produktów, natomiast władze Irlandii powinny być zobowiązane do określenia ceny kompen­ sacyjnej, a tym samym kwoty współfinansowania na podstawie wartości rynkowej zwierząt i produktów, w odniesieniu do których przyznaje się rekompensatę w ramach określonych limitów.

(5)

Sytuacja na rynku wieprzowiny w Irlandii jest szcze­ gólnie trudna, biorąc pod uwagę najnowsze wyniki badań wskazujące na podwyższony poziom dioksyn i polichlorowanych bifenyli (PCB) w wieprzowinie pochodzącej z Irlandii. Właściwe władze przyjęły różno­ rodne środki dla poprawy sytuacji. Do gospodarstw prowadzących hodowlę świń i bydła w Irlandii dostarczono zanieczyszczoną paszę zwierzęcą. Problemem tym zostały dotknięte gospodarstwa hodow­ lane świń produkujące łącznie 7 % całkowitej produkcji wieprzowiny w Irlandii. Zanieczyszczona pasza stanowi bardzo dużą część racji żywieniowej świń, czego rezul­ tatem jest podwyższony poziom dioksyn w mięsie pochodzącym ze świń z tych gospodarstw.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 29 POZ 41 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L29 - 58 z 200931.1.2009

  Sprostowanie do rozporządzenia (WE) nr 726/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. ustanawiającego wspólnotowe procedury wydawania pozwoleń dla produktów leczniczych stosowanych u ludzi i do celów weterynaryjnych i nadzoru nad nimi oraz ustanawiającego Europejską Agencję Leków (  Dz.U. L 136 z 30.4.2004) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 13, tom 34, s. 229)

 • Dz. U. L29 - 55 z 200931.1.2009

  Decyzja Wspólnego Komitetu WE–Szwajcaria nr 1/2009 z dnia 14 stycznia 2009 r. zastępująca tabele III i IV lit. b) Protokołu nr 2

 • Dz. U. L29 - 53 z 200931.1.2009

  Decyzja Komisji z dnia 23 stycznia 2009 r. zmieniająca rozporządzenie (WE) nr 725/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do programu indywidualnych numerów identyfikacyjnych armatorów i właścicieli rejestrowych IMO (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 148) (1)

 • Dz. U. L29 - 51 z 200931.1.2009

  Zmiany praktycznych instrukcji odnoszących się do skarg bezpośrednich i odwołań

 • Dz. U. L29 - 45 z 200931.1.2009

  Dyrektywa Komisji 2009/5/WE z dnia 30 stycznia 2009 r. zmieniająca załącznik III do dyrektywy 2006/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie minimalnych warunków wykonania rozporządzeń Rady (EWG) nr 3820/85 i (EWG) nr 3821/85 dotyczących przepisów socjalnych odnoszących się do działalności w transporcie drogowym (1)

 • Dz. U. L29 - 38 z 200931.1.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 93/2009 z dnia 30 stycznia 2009 r. ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 1 lutego 2009 r.

 • Dz. U. L29 - 36 z 200931.1.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 92/2009 z dnia 30 stycznia 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L29 - 1 z 200931.1.2009

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 91/2009 z dnia 26 stycznia 2009 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz niektórych elementów złącznych z żeliwa lub stali pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

 • Dz. U. L29 - 0 z 200931.1.2009

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.