Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 29 POZ 53

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 23 stycznia 2009 r. zmieniająca rozporządzenie (WE) nr 725/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do programu indywidualnych numerów identyfikacyjnych armatorów i właścicieli rejestrowych IMO (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 148) (1)

Data ogłoszenia:2009-01-31


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 29 POZ 53

31.1.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 29/53

II

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

DECYZJE

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 23 stycznia 2009 r. zmieniająca rozporządzenie (WE) nr 725/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do programu indywidualnych numerów identyfikacyjnych armatorów i właścicieli rejestrowych IMO (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 148)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2009/83/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (3)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 725/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie podniesienia ochrony statków i obiektów portowych (1), w szczególności jego art. 10 ust. 1 oraz 2,

W dniu 20 maja 2005 r. IMO przyjęła rezolucję MSC 196(80) zmieniającą Kodeks ISPS w odniesieniu do obowiązkowych wymogów odnoszących się do prze­ pisów rozdziału XI-2 załącznika do Konwencji SOLAS, który stanowi część A tego kodeksu. W związku z powyższym aktualizacja obowiązujących instrumentów międzynarodowych, określonych w art. 2 rozporządzenia (WE) nr 725/2004, powinna obejmować poprawki do Kodeksu ISPS. Poprawki do Kodeksu ISPS są przyjmowane przez Międzynarodową Organizację Morską jako środki poprawy bezpieczeństwa na morzu, ochrony osób i mienia oraz ochrony środowiska oraz ułatwiające zapo­ bieganie oszustwom morskim. Procedura dotycząca kontroli zgodności ustanowiona w art. 10 ust. 5 rozpo­ rządzenia (WE) nr 725/2004 nie ma zastosowania w odniesieniu do statków prowadzących usługi krajowe oraz do obiektów portowych obsługujących te statki, w takim zakresie, w jakim stanowią one techniczne uaktualnienie przepisów Kodeksu ISPS wprowadzone przez rezolucję MSC 196(80). Wymieniona procedura dotycząca kontroli zgodności nie ma zastosowania także w odniesieniu do międzynaro­ dowej żeglugi morskiej, o ile, na podstawie oceny prze­ prowadzonej przez Komisję, stwierdzono, że nie istnieje ryzyko, że taka zmiana doprowadzi do obniżenia stan­ dardu ochrony na morzu lub będzie niezgodna z prawodawstwem wspólnotowym. Ponadto państwa członkowskie nie zwróciły się do Komisji o rozpoczęcie tej procedury ani nie wyraziły żadnych zastrzeżeń co do włączenia zmian do części A kodeksu ISPS do odpowiednich wspólnotowych instrumentów prawnych dotyczących międzynarodowej żeglugi morskiej.

(4)

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie (WE) nr 725/2004 wprowadziło odpo­ wiednie środki w dziedzinie polityki transportu morskiego ustanawiające wspólne standardy do interpre­ tacji, wykonywania i monitorowania w ramach Wspól­ noty poprawek do Międzynarodowej konwencji o bezpieczeństwie życia na morzu, 1974 (Konwencji SOLAS) oraz Międzynarodowego kodeksu ochrony statku i obiektu portowego (Kodeksu ISPS) przyjętego przez Konferencję Dyplomatyczną Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO) w dniu 12 grudnia 2002 r.

(5)

(2)

Wymagania przewidziane w części A Kodeksu ISPS, które stały się obowiązkowe na mocy rozdziału XI-2 załącznika do Konwencji SOLAS, zostały dołączone jako załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 725/2004.

(1) Dz.U. L 129 z 29.4.2004, s. 6.

L 29/54

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

31.1.2009

(6)

Zainteresowane państwa członkowskie głosowały jedno­ głośnie/większością kwalifikowaną (1) za włączeniem technicznych aktualizacji przepisów Kodeksu ISPS w odniesieniu do statków w rozumieniu art. 3 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 725/2004 oraz armatorów do załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 725/2004. Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 725/2004. Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Komitetu ustanowionego na mocy art. 11 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 725/2004,

725/2004, od dnia 1 stycznia 2009 r. państwa członkowskie stosują w całości zmiany wprowadzone do przepisów dodatku 1 oraz dodatku 2 do części A załącznika do Kodeksu ISPS, przyjęte w dniu 20 maja 2005 r. przez rezolucję IMO MSC 196(80).

(7)

Artykuł 3 W odniesieniu do krajowej żeglugi morskiej w rozumieniu art. 3 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 725/2004, od dnia 1 stycznia 2009 r. państwa członkowskie stosują w całości zmiany wprowadzone do przepisów dodatku 1 oraz dodatku 2 do części A załącznika do Kodeksu ISPS, przyjęte w dniu 20 maja 2005 r. przez rezolucję IMO MSC 196(80).

(8)

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 4 Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Artykuł 1 Załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 725/2004 zmienia się zgodnie z załącznikiem do niniejszej decyzji. Artykuł 2 W odniesieniu do międzynarodowej żeglugi morskiej w rozumieniu art. 3 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr Sporządzono w Brukseli, dnia 23 stycznia 2009 r.

W imieniu Komisji

Antonio TAJANI

Wiceprzewodniczący

(1) W zależności od wyniku głosowania.

ZAŁĄCZNIK W dodatku do części A załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 725/2004 wprowadza się następujące zmiany: 1) w dodatku 1, „Międzynarodowy certyfikat ochrony statku”, po istniejącym wpisie „Nazwa i adres armatora” dodaje się wpis w brzmieniu: „Numer identyfikacyjny armatora”; 2) w dodatku 2, „Tymczasowy międzynarodowy certyfikat ochrony statku”, po istniejącym wpisie „Nazwa i adres armatora” dodaje się wpis w brzmieniu: „Numer identyfikacyjny armatora”.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 29 POZ 53 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L29 - 58 z 200931.1.2009

  Sprostowanie do rozporządzenia (WE) nr 726/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. ustanawiającego wspólnotowe procedury wydawania pozwoleń dla produktów leczniczych stosowanych u ludzi i do celów weterynaryjnych i nadzoru nad nimi oraz ustanawiającego Europejską Agencję Leków (  Dz.U. L 136 z 30.4.2004) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 13, tom 34, s. 229)

 • Dz. U. L29 - 55 z 200931.1.2009

  Decyzja Wspólnego Komitetu WE–Szwajcaria nr 1/2009 z dnia 14 stycznia 2009 r. zastępująca tabele III i IV lit. b) Protokołu nr 2

 • Dz. U. L29 - 51 z 200931.1.2009

  Zmiany praktycznych instrukcji odnoszących się do skarg bezpośrednich i odwołań

 • Dz. U. L29 - 45 z 200931.1.2009

  Dyrektywa Komisji 2009/5/WE z dnia 30 stycznia 2009 r. zmieniająca załącznik III do dyrektywy 2006/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie minimalnych warunków wykonania rozporządzeń Rady (EWG) nr 3820/85 i (EWG) nr 3821/85 dotyczących przepisów socjalnych odnoszących się do działalności w transporcie drogowym (1)

 • Dz. U. L29 - 41 z 200931.1.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 94/2009 z dnia 30 stycznia 2009 r. przyjmujące tymczasowe nadzwyczajne środki wspierania rynku wieprzowiny i wołowiny w Irlandii w formie programu usuwania z rynku

 • Dz. U. L29 - 38 z 200931.1.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 93/2009 z dnia 30 stycznia 2009 r. ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 1 lutego 2009 r.

 • Dz. U. L29 - 36 z 200931.1.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 92/2009 z dnia 30 stycznia 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L29 - 1 z 200931.1.2009

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 91/2009 z dnia 26 stycznia 2009 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz niektórych elementów złącznych z żeliwa lub stali pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

 • Dz. U. L29 - 0 z 200931.1.2009

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.