Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 291 POZ 14

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1064/2009 z dnia 4 listopada 2009 r. otwierające i ustalające sposób administrowania wspólnotowym kontyngentem taryfowym na przywóz jęczmienia browarnego pochodzącego z krajów trzecich

Data ogłoszenia:2009-11-07


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 291 POZ 14

Strona 1 z 3
L 291/14

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

7.11.2009

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1064/2009 z dnia 4 listopada 2009 r. otwierające i ustalające sposób administrowania wspólnotowym kontyngentem taryfowym na przywóz jęczmienia browarnego pochodzącego z krajów trzecich

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

1234/2007. Należy tego dokonać zgodnie z art. 308a, art. 308b i art. 308c ust. 1 rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2454/93 ustanawiającego przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (7).

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektó­ rych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) (1), w szczególności jego art. 144 ust. 1 i art. 148 w związku z jego art. 4,

(4)

Z uwagi na specyfikę przechodzenia z jednego systemu administrowania na drugi, art. 308c ust. 2 i 3 rozporzą­ dzenia (EWG) nr 2454/93 nie powinien mieć zastoso­ wania w okresie obowiązywania kontyngentu od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r.

a także mając na uwadze, co następuje:

(5) (1)

Na mocy Porozumienia w formie wymiany listów pomiędzy Wspólnotą Europejską a Stanami Zjednoczo­ nymi Ameryki zgodnie z art. XXIV:6 i art. XXVIII Układu Ogólnego w sprawie Taryf Celnych i Handlu (GATT) z 1994 r. dotyczącego zmiany koncesji na listach konce­ syjnych Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Repub­ liki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litew­ skiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypo­ spolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowac­ kiej w trakcie ich przystąpienia do Unii Europejskiej (2), zatwierdzonego decyzją Rady 2006/333/WE (3), oraz na mocy Umowy między Wspólnotą Europejską a Rządem Kanady w sprawie zakończenia negocjacji w ramach art. XXIV ust. 6 GATT (4), zatwierdzonej decyzją Rady 2007/444/WE (5), Wspólnota zobowiązała się do otwarcia na zasadzie rocznej kontyngentu na przywóz 50 000 ton jęczmienia browarnego.

W art. 166 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 450/2008 z dnia 23 kwietnia 2008 r. ustanawiającego wspólnotowy kodeks celny (8) przewi­ duje się dozór celny w odniesieniu do towarów dopusz­ czonych do swobodnego obrotu przy obniżonej stawce celnej z uwagi na ich końcowe przeznaczenie. Należy zagwarantować, że jęczmień browarny przywożony w ramach kontyngentu taryfowego przeznaczony jest do produkcji piwa w kadziach dębowych, zgodnie z międzynarodowymi zobowiązaniami Wspólnoty.

(6)

W celu sprawnego administrowania kontyngentem należy przewidzieć wysoki poziom zabezpieczenia oraz utrzymanie go podczas całego okresu przetwarzania.

(2)

Szczegółowe zasady administrowania kontyngentem taryfowym są obecnie ustalone w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1215/2008 z dnia 5 grudnia 2008 r. dotyczącym otwarcia i zarządzania wspólnotowym kontyngentem taryfowym na jęczmień do produkcji słodu z krajów trzecich i wprowadzającym odstępstwo od rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 (6).

(7)

Uwzględniając szczególną jakość jęczmienia przywożo­ nego ze Stanów Zjednoczonych Ameryki w ramach wymienionego kontyngentu, należy zmniejszyć kwotę zabezpieczenia w odniesieniu do przywozu, któremu towarzyszy świadectwo zgodności autoryzowane przez rząd Stanów Zjednoczonych Ameryki zgodnie z procedurą współpracy administracyjnej określoną w art. 63, 64 i 65 rozporządzenia (EWG) nr 2454/93.

(3)

Stosowanie zasady „kto pierwszy, ten lepszy” okazało się korzystne w innych sektorach rolnictwa i w celu uprosz­ czenia procedur administracyjnych od tej pory kontyn­ genty te powinny być administrowane zgodnie z metodą określoną w art. 144 ust. 2 lit. a) rozporządzenia (WE) nr

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 291 POZ 14 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L291 - 43 z 20097.11.2009

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1056/2009 z dnia 5 listopada 2009 r. ustalającego refundacje wywozowe w odniesieniu do mleka i przetworów mlecznych (  Dz.U. L 290 z 6.11.2009)

 • Dz. U. L291 - 42 z 20097.11.2009

  Sprosotowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 560/2009 z dnia 26 czerwca 2009 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 874/2004 ustanowiające reguły porządku publicznego dotyczące wprowadzenia w życie i funkcji domeny najwyższego poziomu.eu oraz zasad regulujących rejestrację (  Dz.U. L 166 z 27.6.2009)

 • Dz. U. L291 - 40 z 20097.11.2009

  Decyzja Rady 2009/820/WPZiB z dnia 23 października 2009 r. w sprawie zawarcia w imieniu Unii Europejskiej Umowy o ekstradycji między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki oraz Umowy o wzajemnej pomocy prawnej między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki

 • Dz. U. L291 - 29 z 20097.11.2009

  Decyzja Rady Stowarzyszenia UE-Tunezja nr 1/2009 z dnia 22 października 2009 r. zmieniająca decyzję nr 1/1999 dotyczącą wdrożenia przepisów dotyczących przetworzonych produktów rolnych, o których mowa w art. 10 Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Tunezyjską, z drugiej strony

 • Dz. U. L291 - 27 z 20097.11.2009

  Decyzja Komisji z dnia 6 listopada 2009 r. zmieniająca decyzje 2005/692/WE, 2005/731/WE, 2005/734/WE oraz 2007/25/WE dotyczące ptasiej grypy, w odniesieniu do okresu ich stosowania (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 8454) (1)

 • Dz. U. L291 - 26 z 20097.11.2009

  Decyzja Rady z dnia 27 października 2009 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów członka z Francji

 • Dz. U. L291 - 24 z 20097.11.2009

  Decyzja Rady i Komisji z dnia 19 października 2009 r. w sprawie zawarcia Protokołu do Umowy o partnerstwie i współpracy między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Azerbejdżańską, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L291 - 22 z 20097.11.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1068/2009 z dnia 6 listopada 2009 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L291 - 20 z 20097.11.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1067/2009 z dnia 6 listopada 2009 r. zatwierdzające inne niż nieznaczne zmiany specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (La Bella della Daunia (ChNP))

 • Dz. U. L291 - 19 z 20097.11.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1066/2009 z dnia 5 listopada 2009 r. ustanawiające specjalne środki w odniesieniu do dopłat do prywatnego przechowywania wieprzowiny przewidzianych w rozporządzeniu (WE) nr 1329/2008

 • Dz. U. L291 - 18 z 20097.11.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1065/2009 z dnia 5 listopada 2009 r. ustanawiające specjalne środki w odniesieniu do dopłat do prywatnego przechowywania wieprzowiny przewidzianych w rozporządzeniu (WE) nr 1278/2008

 • Dz. U. L291 - 12 z 20097.11.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1063/2009 z dnia 6 listopada 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L291 - 8 z 20097.11.2009

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1062/2009 z dnia 26 października 2009 r. otwierające i określające sposób zarządzania autonomicznymi wspólnotowymi kontyngentami taryfowymi na niektóre produkty rybołówstwa na okres od 2010 do 2012 r. i uchylające rozporządzenie (WE) nr 824/2007

 • Dz. U. L291 - 1 z 20097.11.2009

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1061/2009 z dnia 19 października 2009 r. ustanawiające wspólne reguły wywozu

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.