Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 291 POZ 24

Tytuł:

Decyzja Rady i Komisji z dnia 19 października 2009 r. w sprawie zawarcia Protokołu do Umowy o partnerstwie i współpracy między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Azerbejdżańską, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

Data ogłoszenia:2009-11-07


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 291 POZ 24

L 291/24

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

7.11.2009

II

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

DECYZJE

RADA I KOMISJA

DECYZJA RADY I KOMISJI z dnia 19 października 2009 r. w sprawie zawarcia Protokołu do Umowy o partnerstwie i współpracy między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Azerbejdżańską, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej (2009/816/WE, Euratom) RADA UNII EUROPEJSKIEJ, a także mając na uwadze, co następuje: Protokół do Umowy o partnerstwie i współpracy pomiędzy Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Azerbej­ dżańską, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystą­ pienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej został podpisany w imieniu Wspólnoty Europejskiej i państw członkowskich w dniu 9 grudnia 2008 r. zgodnie z decyzją Rady 2009/173/WE (2). Do czasu wejścia protokołu w życie stosuje się go tymczasowo od dnia 1 stycznia 2007 r. Protokół powinien zostać zawarty,

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

(1)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 44 ust. 2, art. 47 ust. 2 zdanie ostatnie oraz art. 55, art. 57 ust. 2, art. 71, art. 80 ust. 2, art. 93, 94, 133 i 181a, w związku z art. 300 ust. 2 akapit pierwszy zdanie drugie oraz art. 300 ust. 3 akapit pierwszy,

(2)

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, w szczególności jego art. 101 akapit drugi,

(3)

uwzględniając Akt przystąpienia w szczególności jego art. 6 ust. 2,

Bułgarii

i

Rumunii,

STANOWIĄ, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1 uwzględniając wniosek Komisji, Niniejszym w imieniu Wspólnoty Europejskiej, Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej oraz państw członkowskich zatwierdza się Protokół do Umowy o partnerstwie i współpracy między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Azer­ bejdżańską, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej. Tekst protokołu stanowi załącznik do niniejszej decyzji (3).

(2) Dz.U. L 62 z 6.3.2009, s. 7. (3) Dz.U. L 62 z 6.3.2009, s. 9.

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego (1),

uwzględniając zgodę Rady, zgodnie z art. 101 Traktatu ustana­ wiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej,

(1) Opinia Parlamentu Europejskiego z dnia 10 lipca 2007 r. (dotych­ czas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym).

7.11.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 291/25

Artykuł 2 Przewodniczący Rady w imieniu Wspólnoty Europejskiej i jej państw członkowskich składa powiadomienie przewidziane w art. 3 protokołu. Przewodniczący Komisji równocześnie składa takie powiadomienie w imieniu Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej.

Sporządzono w Luksemburgu dnia 19 października 2009 r.

W imieniu Rady

E. ERLANDSSON

W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący

Przewodniczący

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 291 POZ 24 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L291 - 43 z 20097.11.2009

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1056/2009 z dnia 5 listopada 2009 r. ustalającego refundacje wywozowe w odniesieniu do mleka i przetworów mlecznych (  Dz.U. L 290 z 6.11.2009)

 • Dz. U. L291 - 42 z 20097.11.2009

  Sprosotowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 560/2009 z dnia 26 czerwca 2009 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 874/2004 ustanowiające reguły porządku publicznego dotyczące wprowadzenia w życie i funkcji domeny najwyższego poziomu.eu oraz zasad regulujących rejestrację (  Dz.U. L 166 z 27.6.2009)

 • Dz. U. L291 - 40 z 20097.11.2009

  Decyzja Rady 2009/820/WPZiB z dnia 23 października 2009 r. w sprawie zawarcia w imieniu Unii Europejskiej Umowy o ekstradycji między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki oraz Umowy o wzajemnej pomocy prawnej między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki

 • Dz. U. L291 - 29 z 20097.11.2009

  Decyzja Rady Stowarzyszenia UE-Tunezja nr 1/2009 z dnia 22 października 2009 r. zmieniająca decyzję nr 1/1999 dotyczącą wdrożenia przepisów dotyczących przetworzonych produktów rolnych, o których mowa w art. 10 Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Tunezyjską, z drugiej strony

 • Dz. U. L291 - 27 z 20097.11.2009

  Decyzja Komisji z dnia 6 listopada 2009 r. zmieniająca decyzje 2005/692/WE, 2005/731/WE, 2005/734/WE oraz 2007/25/WE dotyczące ptasiej grypy, w odniesieniu do okresu ich stosowania (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 8454) (1)

 • Dz. U. L291 - 26 z 20097.11.2009

  Decyzja Rady z dnia 27 października 2009 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów członka z Francji

 • Dz. U. L291 - 22 z 20097.11.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1068/2009 z dnia 6 listopada 2009 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L291 - 20 z 20097.11.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1067/2009 z dnia 6 listopada 2009 r. zatwierdzające inne niż nieznaczne zmiany specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (La Bella della Daunia (ChNP))

 • Dz. U. L291 - 19 z 20097.11.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1066/2009 z dnia 5 listopada 2009 r. ustanawiające specjalne środki w odniesieniu do dopłat do prywatnego przechowywania wieprzowiny przewidzianych w rozporządzeniu (WE) nr 1329/2008

 • Dz. U. L291 - 18 z 20097.11.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1065/2009 z dnia 5 listopada 2009 r. ustanawiające specjalne środki w odniesieniu do dopłat do prywatnego przechowywania wieprzowiny przewidzianych w rozporządzeniu (WE) nr 1278/2008

 • Dz. U. L291 - 14 z 20097.11.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1064/2009 z dnia 4 listopada 2009 r. otwierające i ustalające sposób administrowania wspólnotowym kontyngentem taryfowym na przywóz jęczmienia browarnego pochodzącego z krajów trzecich

 • Dz. U. L291 - 12 z 20097.11.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1063/2009 z dnia 6 listopada 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L291 - 8 z 20097.11.2009

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1062/2009 z dnia 26 października 2009 r. otwierające i określające sposób zarządzania autonomicznymi wspólnotowymi kontyngentami taryfowymi na niektóre produkty rybołówstwa na okres od 2010 do 2012 r. i uchylające rozporządzenie (WE) nr 824/2007

 • Dz. U. L291 - 1 z 20097.11.2009

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1061/2009 z dnia 19 października 2009 r. ustanawiające wspólne reguły wywozu

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.