Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 291 POZ 29

Tytuł:

Decyzja Rady Stowarzyszenia UE-Tunezja nr 1/2009 z dnia 22 października 2009 r. zmieniająca decyzję nr 1/1999 dotyczącą wdrożenia przepisów dotyczących przetworzonych produktów rolnych, o których mowa w art. 10 Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Tunezyjską, z drugiej strony

Data ogłoszenia:2009-11-07


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 291 POZ 29

Strona 1 z 6
7.11.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 291/29

AKTY PRZYJĘTE PRZEZ ORGANY UTWORZONE NA MOCY UMÓW MIĘDZYNARODOWYCH

DECYZJA RADY STOWARZYSZENIA UE-TUNEZJA NR 1/2009 z dnia 22 października 2009 r. zmieniająca decyzję nr 1/1999 dotyczącą wdrożenia przepisów dotyczących przetworzonych produktów rolnych, o których mowa w art. 10 Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Tunezyjską, z drugiej strony (2009/819/WE)

RADA STOWARZYSZENIA UE-TUNEZJA,

produktów wymienionych w załączniku 2, grupa ekspertów Komisji i Republiki Tunezyjskiej, działających w ramach mandatu Rady Stowarzyszenia, spotkała się dziesięć razy w latach 2003–2007.

(4)

uwzględniając Układ eurośródziemnomorski z dnia 17 lipca 1995 r. ustanawiający stowarzyszenie między Wspólnotą Euro­ pejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Tunezyjską, z drugiej strony (1), zwany dalej „układem”, w szczególności jego art. 10 i 80,

Grupa ekspertów doszła do wniosku, że należy zmienić oddzielne określenie elementu rolnego ceł podstawo­ wych, a w konsekwencji zmienić załączniki do decyzji 1/1999. Zmiana ta nie powinna mieć wpływu ani na cła podstawowe, ani na kalendarz znoszenia ceł ustalony w układzie. Zmianę tę należy wprowadzić w drodze decyzji Rady Stowarzyszenia,

(5)

a także mając na uwadze, co następuje:

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

(1)

Decyzją nr 1/1999 (2), zgodnie z art. 10 ust. 2 układu, ustanowiono oddzielne określenie przez Republikę Tune­ zyjską elementu rolnego ceł podstawowych nakładanych na produkty pochodzące ze Wspólnoty, wymienione w załączniku 2 do układu.

Załączniki I i II do decyzji nr 1/1999 zastępuje się odpowiednio załącznikami I i II do niniejszej decyzji. Artykuł 2 Republika Tunezyjska, państwa członkowskie i Wspólnota są zobowiązane, każde w swoim zakresie, do podjęcia środków niezbędnych do wykonania niniejszej decyzji. Artykuł 3

(2)

Art. 10 ust. 4 układu przewiduje, że Republika Tune­ zyjska znosi element przemysłowy ceł od chwili wejścia w życie układu w 1998 r.

Niniejsza decyzja wchodzi w życie następnego dnia po jej przy­ jęciu przez Radę Stowarzyszenia.

Sporządzono w Brukseli dnia 22 października 2009 r. W imieniu Rady Stowarzyszenia

C. BILDT

(3)

W związku z trudnościami napotkanymi w trakcie znoszenia elementu przemysłowego ceł, przewidzianego w art. 10 ust. 2, 3 i 4 układu, w odniesieniu do

Przewodniczący

(1) Dz.U. L 278 z 21.10.2005, s. 9. (2) Dz.U. L 298 z 19.11.1999, s. 16.

L 291/30

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

7.11.2009

ZAŁĄCZNIK I

Kod CN (1)

Oznaczenie towarów

DD 1.1.1995 (w %)

Element rolny (w %)

0710 0710 40 00 0711

Warzywa (niegotowane lub gotowane na parze lub w wodzie), zamrożone:

Kukurydza cukrowa

43

30

Warzywa zakonserwowane tymczasowo (na przykład w gazowym ditlenku siarki, w solance, w wodzie siarkowej lub w innych roztworach konserwujących), ale niena­ dające się w tym stanie do bezpośredniego spożycia:

–––

0711 90 30 1702

Kukurydza cukrowa

43

42

Pozostałe cukry, włącznie z chemicznie czystymi: laktozą, maltozą, glukozą i fruktozą, w postaci stałej; syropy cukrowe niezawierające dodatku środków aromatyzujących lub barwiących; miód sztuczny, nawet zmieszany z miodem naturalnym; karmel:

1702 50 00 1903

Fruktoza chemicznie czysta

29 29

10 10

Tapioka i jej substytuty sporządzone ze skrobi, w postaci płatków, ziaren, perełek, wysiewek lub w podobnych postaciach: Przetwory spożywcze otrzymane przez spęcznianie lub prażenie zbóż, lub produktów zbożowych (na przykład płatki kukurydziane); zboża (inne niż kukurydza) w postaci ziarna lub w postaci płatków lub inaczej przetworzonego ziarna (z wyjątkiem mąki i grysiku), wstępnie obgotowane lub inaczej przygotowane, gdzie indziej niewymie­ nione ani niewłączone:

1904

1904 20

Przetwory spożywcze otrzymane z nieprażonych płatków zbożowych lub z mieszaniny nieprażonych płatków zbożowych i prażonych płatków zbożowych lub zbóż spęcznionych: Preparaty typu müsli bazujące na nieprażonych płatkach zbożowych Pozostałe: Otrzymane z kukurydzy Otrzymane z ryżu Pozostałe 43 43 43 43 32 32 32 15 43 32

1904 20 10

–– ––

1904 20 91 1904 20 95 1904 20 99 1904 30 00 2001 2001 90 2001 90 30 2001 90 40

––– ––– ––– –

Pszenica spęczniona

Warzywa, owoce, orzechy i pozostałe jadalne części roślin, przetworzone lub zakon­ serwowane octem lub kwasem octowym:

Pozostałe: Kukurydza cukrowa (Zea mays var. saccharata) Ignamy, słodkie ziemniaki i podobne jadalne części roślin, zawierające 5 % masy skrobi lub więcej 43 43 27 15

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 291 POZ 29 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L291 - 43 z 20097.11.2009

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1056/2009 z dnia 5 listopada 2009 r. ustalającego refundacje wywozowe w odniesieniu do mleka i przetworów mlecznych (  Dz.U. L 290 z 6.11.2009)

 • Dz. U. L291 - 42 z 20097.11.2009

  Sprosotowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 560/2009 z dnia 26 czerwca 2009 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 874/2004 ustanowiające reguły porządku publicznego dotyczące wprowadzenia w życie i funkcji domeny najwyższego poziomu.eu oraz zasad regulujących rejestrację (  Dz.U. L 166 z 27.6.2009)

 • Dz. U. L291 - 40 z 20097.11.2009

  Decyzja Rady 2009/820/WPZiB z dnia 23 października 2009 r. w sprawie zawarcia w imieniu Unii Europejskiej Umowy o ekstradycji między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki oraz Umowy o wzajemnej pomocy prawnej między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki

 • Dz. U. L291 - 27 z 20097.11.2009

  Decyzja Komisji z dnia 6 listopada 2009 r. zmieniająca decyzje 2005/692/WE, 2005/731/WE, 2005/734/WE oraz 2007/25/WE dotyczące ptasiej grypy, w odniesieniu do okresu ich stosowania (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 8454) (1)

 • Dz. U. L291 - 26 z 20097.11.2009

  Decyzja Rady z dnia 27 października 2009 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów członka z Francji

 • Dz. U. L291 - 24 z 20097.11.2009

  Decyzja Rady i Komisji z dnia 19 października 2009 r. w sprawie zawarcia Protokołu do Umowy o partnerstwie i współpracy między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Azerbejdżańską, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L291 - 22 z 20097.11.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1068/2009 z dnia 6 listopada 2009 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L291 - 20 z 20097.11.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1067/2009 z dnia 6 listopada 2009 r. zatwierdzające inne niż nieznaczne zmiany specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (La Bella della Daunia (ChNP))

 • Dz. U. L291 - 19 z 20097.11.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1066/2009 z dnia 5 listopada 2009 r. ustanawiające specjalne środki w odniesieniu do dopłat do prywatnego przechowywania wieprzowiny przewidzianych w rozporządzeniu (WE) nr 1329/2008

 • Dz. U. L291 - 18 z 20097.11.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1065/2009 z dnia 5 listopada 2009 r. ustanawiające specjalne środki w odniesieniu do dopłat do prywatnego przechowywania wieprzowiny przewidzianych w rozporządzeniu (WE) nr 1278/2008

 • Dz. U. L291 - 14 z 20097.11.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1064/2009 z dnia 4 listopada 2009 r. otwierające i ustalające sposób administrowania wspólnotowym kontyngentem taryfowym na przywóz jęczmienia browarnego pochodzącego z krajów trzecich

 • Dz. U. L291 - 12 z 20097.11.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1063/2009 z dnia 6 listopada 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L291 - 8 z 20097.11.2009

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1062/2009 z dnia 26 października 2009 r. otwierające i określające sposób zarządzania autonomicznymi wspólnotowymi kontyngentami taryfowymi na niektóre produkty rybołówstwa na okres od 2010 do 2012 r. i uchylające rozporządzenie (WE) nr 824/2007

 • Dz. U. L291 - 1 z 20097.11.2009

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1061/2009 z dnia 19 października 2009 r. ustanawiające wspólne reguły wywozu

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.