Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 291 POZ 40

Tytuł:

Decyzja Rady 2009/820/WPZiB z dnia 23 października 2009 r. w sprawie zawarcia w imieniu Unii Europejskiej Umowy o ekstradycji między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki oraz Umowy o wzajemnej pomocy prawnej między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki

Data ogłoszenia:2009-11-07


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 291 POZ 40

L 291/40

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

7.11.2009

III

(Akty przyjęte na mocy Traktatu UE)

AKTY PRZYJĘTE NA MOCY TYTUŁU V TRAKTATU UE

DECYZJA RADY 2009/820/WPZiB z dnia 23 października 2009 r. w sprawie zawarcia w imieniu Unii Europejskiej Umowy o ekstradycji między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki oraz Umowy o wzajemnej pomocy prawnej między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (5)

uwzględniając Traktat ustanawiający w szczególności jego art. 24 i 38,

Unię

Europejską,

Dnia 19 lutego 2009 r. Sekretariat Generalny Rady poin­ formował Stany Zjednoczone Ameryki o wyznaczeniach zgodnych z art. 2 ust. 3 i art. 10 ust. 2 umowy o ekstradycji i zgodnie z art. 4 ust. 3 i art. 8 ust. 2 lit. b) umowy w sprawie wzajemnej pomocy prawnej, oraz o ograniczeniach, o których mowa w art. 4 ust. 4 umowy o wzajemnej pomocy prawnej,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Po upoważnieniu przez Radę w dniu 26 kwietnia 2002 r. Prezydencji, wspieranej przez Komisję, do rozpoczęcia negocjacji ze Stanami Zjednoczonymi Ameryki, wynego­ cjowano dwie umowy o współpracy międzynarodowej w sprawach karnych: umowę o ekstradycji i umowę o wzajemnej pomocy prawnej.

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1 Umowa o ekstradycji między Unią Europejską a Stanami Zjed­ noczonymi Ameryki oraz Umowa o wzajemnej pomocy prawnej między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki zostają niniejszym zatwierdzone w imieniu Unii Euro­ pejskiej.

(2)

Zgodnie z decyzją Rady 2003/516/WE z dnia 6 czerwca 2003 r. (1) Umowa o ekstradycji między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki (2) oraz Umowa o wzajemnej pomocy prawnej między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki (3) zostały podpisane w imieniu Unii Europejskiej dnia 25 czerwca 2003 r.

(3)

Obecnie umowy te powinny zostać zatwierdzone.

Artykuł 2 Przewodniczący Rady zostaje niniejszym upoważniony do wyznaczenia upoważnionej osoby, która w imieniu Unii Euro­ pejskiej dokona wymiany dokumentów zatwierdzających prze­ widzianych w art. 22 Umowy o ekstradycji między Unią Euro­ pejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki i w art. 18 Umowy o wzajemnej pomocy prawnej między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki, by wyrazić zgodę Unii Europejskiej na związanie się tymi umowami.

(4)

Umowy przewidują w swoich art. 3 ust. 2 wymianę między Stanami Zjednoczonymi Ameryki a państwami członkowskimi Unii pisemnych dokumentów w sprawie stosowania traktatów dwustronnych. Artykuł 3 ust. 3 umowy o wzajemnej pomocy prawnej przewiduje podobne zobowiązanie w odniesieniu do tych państw członkowskich, które nie zawarły dwustronnego traktatu o wzajemnej pomocy prawnej ze Stanami Zjednoczo­ nymi. Wszystkie państwa członkowskie i Stany Zjedno­ czone wymieniły takie pisemne dokumenty.

(1) Dz.U. L 181 z 19.7.2003, s. 25. (2) Dz.U. L 181 z 19.7.2003, s. 27. (3) Dz.U. L 181 z 19.7.2003, s. 34.

Artykuł 3 Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

7.11.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 291/41

Sporządzono w Luksemburgu dnia 23 października 2009 r. W imieniu Rady

T. BILLSTRÖM

Przewodniczący

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 291 POZ 40 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L291 - 43 z 20097.11.2009

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1056/2009 z dnia 5 listopada 2009 r. ustalającego refundacje wywozowe w odniesieniu do mleka i przetworów mlecznych (  Dz.U. L 290 z 6.11.2009)

 • Dz. U. L291 - 42 z 20097.11.2009

  Sprosotowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 560/2009 z dnia 26 czerwca 2009 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 874/2004 ustanowiające reguły porządku publicznego dotyczące wprowadzenia w życie i funkcji domeny najwyższego poziomu.eu oraz zasad regulujących rejestrację (  Dz.U. L 166 z 27.6.2009)

 • Dz. U. L291 - 29 z 20097.11.2009

  Decyzja Rady Stowarzyszenia UE-Tunezja nr 1/2009 z dnia 22 października 2009 r. zmieniająca decyzję nr 1/1999 dotyczącą wdrożenia przepisów dotyczących przetworzonych produktów rolnych, o których mowa w art. 10 Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Tunezyjską, z drugiej strony

 • Dz. U. L291 - 27 z 20097.11.2009

  Decyzja Komisji z dnia 6 listopada 2009 r. zmieniająca decyzje 2005/692/WE, 2005/731/WE, 2005/734/WE oraz 2007/25/WE dotyczące ptasiej grypy, w odniesieniu do okresu ich stosowania (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 8454) (1)

 • Dz. U. L291 - 26 z 20097.11.2009

  Decyzja Rady z dnia 27 października 2009 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów członka z Francji

 • Dz. U. L291 - 24 z 20097.11.2009

  Decyzja Rady i Komisji z dnia 19 października 2009 r. w sprawie zawarcia Protokołu do Umowy o partnerstwie i współpracy między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Azerbejdżańską, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L291 - 22 z 20097.11.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1068/2009 z dnia 6 listopada 2009 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L291 - 20 z 20097.11.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1067/2009 z dnia 6 listopada 2009 r. zatwierdzające inne niż nieznaczne zmiany specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (La Bella della Daunia (ChNP))

 • Dz. U. L291 - 19 z 20097.11.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1066/2009 z dnia 5 listopada 2009 r. ustanawiające specjalne środki w odniesieniu do dopłat do prywatnego przechowywania wieprzowiny przewidzianych w rozporządzeniu (WE) nr 1329/2008

 • Dz. U. L291 - 18 z 20097.11.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1065/2009 z dnia 5 listopada 2009 r. ustanawiające specjalne środki w odniesieniu do dopłat do prywatnego przechowywania wieprzowiny przewidzianych w rozporządzeniu (WE) nr 1278/2008

 • Dz. U. L291 - 14 z 20097.11.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1064/2009 z dnia 4 listopada 2009 r. otwierające i ustalające sposób administrowania wspólnotowym kontyngentem taryfowym na przywóz jęczmienia browarnego pochodzącego z krajów trzecich

 • Dz. U. L291 - 12 z 20097.11.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1063/2009 z dnia 6 listopada 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L291 - 8 z 20097.11.2009

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1062/2009 z dnia 26 października 2009 r. otwierające i określające sposób zarządzania autonomicznymi wspólnotowymi kontyngentami taryfowymi na niektóre produkty rybołówstwa na okres od 2010 do 2012 r. i uchylające rozporządzenie (WE) nr 824/2007

 • Dz. U. L291 - 1 z 20097.11.2009

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1061/2009 z dnia 19 października 2009 r. ustanawiające wspólne reguły wywozu

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.