Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 291 POZ 8

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1062/2009 z dnia 26 października 2009 r. otwierające i określające sposób zarządzania autonomicznymi wspólnotowymi kontyngentami taryfowymi na niektóre produkty rybołówstwa na okres od 2010 do 2012 r. i uchylające rozporządzenie (WE) nr 824/2007

Data ogłoszenia:2009-11-07


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 291 POZ 8

Strona 1 z 3
L 291/8

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

7.11.2009

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 1062/2009 z dnia 26 października 2009 r. otwierające i określające sposób zarządzania autonomicznymi wspólnotowymi kontyngentami taryfowymi na niektóre produkty rybołówstwa na okres od 2010 do 2012 r. i uchylające rozporządzenie (WE) nr 824/2007

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 26,

faktycznemu przywozowi. Ponieważ ta metoda zarzą­ dzania wymaga ścisłej współpracy między państwami członkowskimi a Komisją, Komisja powinna przede wszystkim być w stanie monitorować tempo, w jakim kontyngenty są wykorzystywane, i powinna odpowiednio informować o tym państwa członkowskie.

uwzględniając wniosek Komisji,

(5)

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zaopatrzenie Wspólnoty w niektóre produkty rybołów­ stwa zależy obecnie od przywozu z państw trzecich. W ciągu ostatnich 10 lat wskaźnik samowystarczalności UE w zakresie produktów rybołówstwa spadł z 57 % do 36 %. W interesie Wspólnoty leży częściowe lub całko­ wite zawieszenie ceł na te produkty w ramach wspól­ notowych kontyngentów taryfowych o odpowiedniej wielkości. Aby nie zagrozić produkcji produktów rybo­ łówstwa we Wspólnocie i aby zapewnić odpowiednie dostawy dla unijnego przemysłu przetwórczego, kontyn­ genty takie powinny zostać otwarte odpowiednio do wrażliwości danego produktu na rynku wspólnotowym. Należy zatem otworzyć takie kontyngenty taryfowe na okres od 2010 do 2012 r. przy zastosowaniu zmniej­ szenia lub zniesienia ceł.

Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 2454/93 z dnia 2 lipca 1993 r. ustanawiające przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (2) przewiduje utworzenie systemu zarządzania kontyngentami taryfowymi, które mają być wykorzystywane zgodnie z porządkiem chro­ nologicznym dat przyjęcia zgłoszenia o dopuszczeniu do swobodnego obrotu. Komisja oraz państwa członkowskie powinny zarządzać kontyngentami taryfowymi otwar­ tymi na mocy niniejszego rozporządzenia zgodnie z tym systemem.

(6)

Należy zatem uchylić rozporządzenie (WE) nr 824/2007 ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2010 r.

(7)

(2)

Rozporządzenie Rady (WE) nr 824/2007 z dnia 10 lipca 2007 r. otwierające i określające sposób zarządzania wspólnotowymi kontyngentami taryfowymi na niektóre produkty rybołówstwa na okres od 2007 do 2009 r. (1) powinno zostać zastąpione niniejszym rozporządzeniem w celu zagwarantowania odpowiednich warunków dostaw dla przemysłu wspólnotowego w okresie od 2010 do 2012 r.

Ze względu na pilny charakter tej kwestii należy odstąpić od zachowania terminu sześciu tygodni, o którym mowa w pkt I.3 Protokołu w sprawie roli parlamentów państw członkowskich w Unii Europejskiej załączonego do Trak­ tatu o Unii Europejskiej i traktatów ustanawiających Wspólnoty Europejskie,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 1. Cła przywozowe na produkty wymienione w załączniku zawiesza się, w ramach kontyngentów taryfowych, według wskazanej stawki celnej na okresy i w kwotach wskazanych w treści tego załącznika.

(3)

Wszyscy importerzy wspólnotowi powinni mieć zapew­ niony równy i niezakłócony dostęp do wspomnianych kontyngentów taryfowych, a stawki ustanowione dla tych kontyngentów powinny być stosowane w sposób nieprzerwany wobec całego przywozu produktów, których to dotyczy, do wszystkich państw członkowskich aż do wyczerpania tych kontyngentów taryfowych.

(4)

W celu zapewnienia skuteczności wspólnego zarządzania kontyngentami taryfowymi państwa członkowskie powinny zostać upoważnione do odejmowania z kontyngentu niezbędnych ilości odpowiadających ich

2. Przywóz produktów wymienionych w załączniku jest objęty kontyngentami, o których mowa w ust. 1, wyłącznie wtedy, gdy zadeklarowana wartość celna jest co najmniej równa cenie referencyjnej ustalonej lub która ma zostać usta­ lona na podstawie art. 29 rozporządzenia Rady (WE) nr 104/2000 z dnia 17 grudnia 1999 r. w sprawie wspólnej orga­ nizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury (3).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 291 POZ 8 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L291 - 43 z 20097.11.2009

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1056/2009 z dnia 5 listopada 2009 r. ustalającego refundacje wywozowe w odniesieniu do mleka i przetworów mlecznych (  Dz.U. L 290 z 6.11.2009)

 • Dz. U. L291 - 42 z 20097.11.2009

  Sprosotowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 560/2009 z dnia 26 czerwca 2009 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 874/2004 ustanowiające reguły porządku publicznego dotyczące wprowadzenia w życie i funkcji domeny najwyższego poziomu.eu oraz zasad regulujących rejestrację (  Dz.U. L 166 z 27.6.2009)

 • Dz. U. L291 - 40 z 20097.11.2009

  Decyzja Rady 2009/820/WPZiB z dnia 23 października 2009 r. w sprawie zawarcia w imieniu Unii Europejskiej Umowy o ekstradycji między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki oraz Umowy o wzajemnej pomocy prawnej między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki

 • Dz. U. L291 - 29 z 20097.11.2009

  Decyzja Rady Stowarzyszenia UE-Tunezja nr 1/2009 z dnia 22 października 2009 r. zmieniająca decyzję nr 1/1999 dotyczącą wdrożenia przepisów dotyczących przetworzonych produktów rolnych, o których mowa w art. 10 Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Tunezyjską, z drugiej strony

 • Dz. U. L291 - 27 z 20097.11.2009

  Decyzja Komisji z dnia 6 listopada 2009 r. zmieniająca decyzje 2005/692/WE, 2005/731/WE, 2005/734/WE oraz 2007/25/WE dotyczące ptasiej grypy, w odniesieniu do okresu ich stosowania (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 8454) (1)

 • Dz. U. L291 - 26 z 20097.11.2009

  Decyzja Rady z dnia 27 października 2009 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów członka z Francji

 • Dz. U. L291 - 24 z 20097.11.2009

  Decyzja Rady i Komisji z dnia 19 października 2009 r. w sprawie zawarcia Protokołu do Umowy o partnerstwie i współpracy między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Azerbejdżańską, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L291 - 22 z 20097.11.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1068/2009 z dnia 6 listopada 2009 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L291 - 20 z 20097.11.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1067/2009 z dnia 6 listopada 2009 r. zatwierdzające inne niż nieznaczne zmiany specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (La Bella della Daunia (ChNP))

 • Dz. U. L291 - 19 z 20097.11.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1066/2009 z dnia 5 listopada 2009 r. ustanawiające specjalne środki w odniesieniu do dopłat do prywatnego przechowywania wieprzowiny przewidzianych w rozporządzeniu (WE) nr 1329/2008

 • Dz. U. L291 - 18 z 20097.11.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1065/2009 z dnia 5 listopada 2009 r. ustanawiające specjalne środki w odniesieniu do dopłat do prywatnego przechowywania wieprzowiny przewidzianych w rozporządzeniu (WE) nr 1278/2008

 • Dz. U. L291 - 14 z 20097.11.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1064/2009 z dnia 4 listopada 2009 r. otwierające i ustalające sposób administrowania wspólnotowym kontyngentem taryfowym na przywóz jęczmienia browarnego pochodzącego z krajów trzecich

 • Dz. U. L291 - 12 z 20097.11.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1063/2009 z dnia 6 listopada 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L291 - 1 z 20097.11.2009

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1061/2009 z dnia 19 października 2009 r. ustanawiające wspólne reguły wywozu

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.