Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 294 POZ 10

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 26 października 2009 r. w sprawie zawarcia Protokołu zmieniającego Umowę o transporcie morskim między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskim, z jednej strony, a rządem Chińskiej Republiki Ludowej, z drugiej strony

Data ogłoszenia:2009-11-11


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 294 POZ 10

L 294/10

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

11.11.2009

II

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

DECYZJE

RADA

DECYZJA RADY z dnia 26 października 2009 r. w sprawie zawarcia Protokołu zmieniającego Umowę o transporcie morskim między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskim, z jednej strony, a rządem Chińskiej Republiki Ludowej, z drugiej strony (2009/825/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

Republiki Słowackiej został podpisany w dniu 5 września 2005 r. i zawarty zgodnie z decyzją 2008/144/WE z dnia 28 stycznia 2008 r. (3) w Pekinie.

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 80 ust. 2 w związku z art. 300 ust. 2 akapit pierwszy zdanie pierwsze i art. 300 ust. 3 akapit pierwszy, uwzględniając wniosek Komisji, uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

(3)

Zgodnie z art. 6 ust. 2 aktu przystąpienia z roku 2005 (4) Republika Bułgarii i Rumunia mają przystąpić do Umowy na mocy protokołu zawartego przez Radę i Chińską Republikę Ludową.

(4)

Protokół zmieniający Umowę o transporcie morskim między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkow­ skimi, z jednej strony, a rządem Chińskiej Republiki Ludowej, z drugiej strony (5), w celu uwzględnienia przy­ stąpienia do Unii Europejskiej Republiki Bułgarii i Rumunii, został podpisany w Brukseli w dniu 31 marca 2009 r.

Umowa o transporcie morskim między Wspólnotą Euro­ pejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Rządem Chińskiej Republiki Ludowej, z drugiej strony (1) została podpisana w Brukseli w dniu 6 grudnia 2002 r. Została ona następnie zawarta w dniu 31 stycznia 2008 r. zgodnie z decyzją 2008/143/WE z dnia 28 stycznia 2008 r. (2) i weszła w życie dnia 1 marca 2008 r. Protokół zmieniający umowę o transporcie morskim między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkow­ skimi, z jednej strony, a rządem Chińskiej Republiki Ludowej, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystą­ pienia do Unii Europejskiej Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i

(5)

Niezbędne procedury konstytucyjne i instytucjonalne zostały zakończone, należy zatem zatwierdzić protokół,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

(2)

Artykuł 1 Protokół zmieniający Umowę o transporcie morskim między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Rządem Chińskiej Republiki Ludowej, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej, zostaje niniejszym zatwierdzony w imieniu Wspólnoty.

(3) Dz.U. L 46 z 21.2.2008, s. 37. (4) Dz.U. L 157 z 21.6.2005, s. 203. (5) Dz.U. L 144 z 9.6.2009, s. 21.

(1) Dz.U. L 46 z 21.2.2008, s. 25. (2) Dz.U. L 46 z 21.2.2008. s. 23.

11.11.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 294/11

Artykuł 2 W imieniu Wspólnoty Europejskiej i jej państw członkowskich przewodniczący Rady dokonuje notyfikacji przewidzianej w art. 3 protokołu.

Sporządzono w Luksemburgu dnia 26 października 2009 r. W imieniu Rady

C. MALMSTRÖM

Przewodniczący

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 294 POZ 10 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L294 - 20 z 200911.11.2009

  Decyzja ramowa Rady 2009/829/WSiSW z dnia 23 października 2009 r. w sprawie stosowania przez państwa członkowskie Unii Europejskiej zasady wzajemnego uznawania do decyzji w sprawie środków nadzoru stanowiących alternatywę dla tymczasowego aresztowania

 • Dz. U. L294 - 16 z 200911.11.2009

  Decyzja Komisji z dnia 3 listopada 2009 r. dotycząca projektu regionalnego dekretu legislacyjnego w sprawie ogłoszenia Regionu Autonomicznego Madery obszarem wolnym od organizmów zmodyfikowanych genetycznie, notyfikowanego przez Republikę Portugalską na mocy art. 95 ust. 5 traktatu WE (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 8438) (1)

 • Dz. U. L294 - 14 z 200911.11.2009

  Decyzja Komisji z dnia 13 października 2009 r. zezwalająca na wprowadzenie do obrotu nasion szałwii hiszpańskiej (Salvia hispanica) jako nowego składnika żywności zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 7645)

 • Dz. U. L294 - 12 z 200911.11.2009

  Decyzja Komisji z dnia 13 października 2009 r. zezwalająca na wprowadzenie do obrotu wyciągu z liści lucerny (Medicago sativa) jako nowego składnika żywności zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 7641)

 • Dz. U. L294 - 7 z 200911.11.2009

  Dyrektywa Komisji 2009/137/WE z dnia 10 listopada 2009 r. zmieniająca dyrektywę 2004/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przyrządów pomiarowych w zakresie wykorzystania błędów granicznych dopuszczalnych, w odniesieniu do załączników MI-001 do MI-005 dotyczących przyrządów (1)

 • Dz. U. L294 - 6 z 200911.11.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1079/2009 z dnia 10 listopada 2009 r. w sprawie ustalenia ostatecznego terminu składania wniosków o przyznanie dopłat do prywatnego przechowywania wieprzowiny ustanowionych rozporządzeniem (WE) nr 1278/2008

 • Dz. U. L294 - 4 z 200911.11.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1078/2009 z dnia 10 listopada 2009 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę (Riso del Delta del Po (ChOG))

 • Dz. U. L294 - 3 z 200911.11.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1077/2009 z dnia 10 listopada 2009 r. w sprawie ustalenia ostatecznego terminu składania wniosków o przyznanie dopłat do prywatnego przechowywania wieprzowiny ustanowionych rozporządzeniem (WE) nr 1329/2008

 • Dz. U. L294 - 1 z 200911.11.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1076/2009 z dnia 10 listopada 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.