Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 294 POZ 14

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 13 października 2009 r. zezwalająca na wprowadzenie do obrotu nasion szałwii hiszpańskiej (Salvia hispanica) jako nowego składnika żywności zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 7645)

Data ogłoszenia:2009-11-11


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 294 POZ 14

L 294/14

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

11.11.2009

DECYZJA KOMISJI z dnia 13 października 2009 r. zezwalająca na wprowadzenie do obrotu nasion szałwii hiszpańskiej (Salvia hispanica) jako nowego składnika żywności zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 7645)

(Jedynie tekst w języku francuskim jest autentyczny)

(2009/827/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (6)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 stycznia 1997 r. dotyczące nowej żywności i nowych składników żywności (1), w szczególności jego art. 7, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dniu 30 czerwca 2003 r. przedsiębiorstwo Robert Craig & Sons zwróciło się do właściwych organów Zjed­ noczonego Królestwa z wnioskiem o zezwolenie na wprowadzenie do obrotu nasion i zmielonych nasion szałwii hiszpańskiej (Salvia hispanica) jako nowego skład­ nika żywności. W dniu 7 maja 2004 r. właściwy organ do oceny żywności w Zjednoczonym Królestwie wydał sprawozdanie dotyczące wstępnej oceny. W sprawozdaniu tym stwierdzono, iż proponowane zastosowanie szałwii hiszpańskiej (Salvia hispanica) w środkach spożywczych jest bezpieczne. Dnia 14 czerwca 2004 r. Komisja przekazała sprawoz­ danie dotyczące wstępnej oceny wszystkim państwom członkowskim. Przed upływem okresu 60 dni, określonego w art. 6 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 258/97, zgłoszono uzasadniony sprzeciw wobec wprowadzenia do obrotu danego produktu, zgodnie z przepisami wspomnianego artykułu. W związku z tym w dniu 4 kwietnia 2005 r. skonsultowano się z Europejskim Urzędem ds. Bezpie­ czeństwa Żywności (EFSA), który następnie, w dniu 5 października 2005 r., wydał opinię. Jednakże w związku z tym, że wnioskodawca nie przedstawił wystarczających danych, EFSA w swej opinii nie wypo­ wiedział się na temat bezpieczeństwa, lecz był gotowy ponownie rozważyć wniosek, gdyby wnioskodawca prze­ kazał dodatkowe informacje. Dnia 30 września 2006 r. odpowiedzialność za wniosek została przeniesiona na przedsiębiorstwo Columbus Para­ digm Institute SA, które przekazało dodatkowe dane i informacje wymagane przez EFSA. Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności został zatem poproszony w dniu 21 stycznia 2008 r. o dokończenie oceny nasion i zmielonych nasion szałwii hiszpańskiej (Salvia hispanica). Dnia 13 marca 2009 r. EFSA wydał drugą opinię na temat bezpieczeństwa nasion i zmielonych nasion szałwii hiszpańskiej (Salvia hispanica) jako składnika żywności.

W opinii tej uznano, iż przekazane informacje stanowią wystarczające dowody pozwalające na wyciągnięcie pozy­ tywnych wniosków odnośnie do bezpieczeństwa nasion i zmielonych nasion szałwii hiszpańskiej. W szczególności Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności doszedł do wniosku, że jest mało prawdopo­ dobne, by stosowanie nasion i zmielonych nasion szałwii hiszpańskiej (Salvia hispanica) w produktach piekarskich w określonych warunkach miało szkodliwy wpływ na zdrowie publiczne. Na podstawie oceny naukowej stwierdzono, że nasiona i zmielone nasiona szałwii hiszpańskiej (Salvia hispanica) spełniają kryteria wymienione w art. 3 ust. 1 rozporzą­ dzenia (WE) nr 258/97. Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

(7)

(8)

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

(2)

Artykuł 1 Nasiona i nasiona zmielone szałwii hiszpańskiej (Salvia hispa­ nica), zgodne ze specyfikacją w załączniku, mogą zostać wpro­ wadzone do obrotu we Wspólnocie jako nowy składnik żywności, przeznaczony do stosowania w produktach piekar­ skich przy maksymalnej zawartości nasion szałwii hiszpańskiej (Salvia hispanica) w wysokości 5 %. Artykuł 2 Nowy składnik żywności, dopuszczony do obrotu niniejszą decyzją, jest oznaczany na etykiecie środka spożywczego, w którego skład wchodzi, jako „nasiona szałwii hiszpańskiej (Salvia hispanica)”. Artykuł 3 Niniejsza decyzja skierowana jest do przedsiębiorstwa Columbus Paradigm Institute SA, Chaussée de Tervuren 149, B-1410 Waterloo.

(3)

(4)

Sporządzono w Brukseli dnia 13 października 2009 r. W imieniu Komisji

Androulla VASSILIOU

(5)

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 43 z 14.2.1997, s. 1.

11.11.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 294/15

ZAŁĄCZNIK SPECYFIKACJA NASION SZAŁWII HISZPAŃSKIEJ (SALVIA HISPANICA) Opis Szałwia hiszpańska (Salvia hispanica) jest kwitnącą latem jednoroczną rośliną zielną należącą do rodziny wargowatych (Labiatae). Po zbiorze nasiona są oczyszczane mechanicznie. Kwiaty, liście i inne części rośliny są usuwane. Zmielone nasiona szałwii hiszpańskiej produkuje się, przepuszczając całe nasiona przez młynek młotkowy o zmiennej prędkości. Skład nasion szałwii hiszpańskiej Sucha masa Białko Tłuszcz Węglowodany Błonnik surowy (*) Popiół 91–96 % 20–22 % 30–35 % 25–41 % 18–30 % 4–6 %

(*) Błonnik surowy to część błonnika składająca się głównie z niestrawnej celulozy, pentozanów i ligniny.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 294 POZ 14 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L294 - 20 z 200911.11.2009

  Decyzja ramowa Rady 2009/829/WSiSW z dnia 23 października 2009 r. w sprawie stosowania przez państwa członkowskie Unii Europejskiej zasady wzajemnego uznawania do decyzji w sprawie środków nadzoru stanowiących alternatywę dla tymczasowego aresztowania

 • Dz. U. L294 - 16 z 200911.11.2009

  Decyzja Komisji z dnia 3 listopada 2009 r. dotycząca projektu regionalnego dekretu legislacyjnego w sprawie ogłoszenia Regionu Autonomicznego Madery obszarem wolnym od organizmów zmodyfikowanych genetycznie, notyfikowanego przez Republikę Portugalską na mocy art. 95 ust. 5 traktatu WE (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 8438) (1)

 • Dz. U. L294 - 12 z 200911.11.2009

  Decyzja Komisji z dnia 13 października 2009 r. zezwalająca na wprowadzenie do obrotu wyciągu z liści lucerny (Medicago sativa) jako nowego składnika żywności zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 7641)

 • Dz. U. L294 - 10 z 200911.11.2009

  Decyzja Rady z dnia 26 października 2009 r. w sprawie zawarcia Protokołu zmieniającego Umowę o transporcie morskim między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskim, z jednej strony, a rządem Chińskiej Republiki Ludowej, z drugiej strony

 • Dz. U. L294 - 7 z 200911.11.2009

  Dyrektywa Komisji 2009/137/WE z dnia 10 listopada 2009 r. zmieniająca dyrektywę 2004/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przyrządów pomiarowych w zakresie wykorzystania błędów granicznych dopuszczalnych, w odniesieniu do załączników MI-001 do MI-005 dotyczących przyrządów (1)

 • Dz. U. L294 - 6 z 200911.11.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1079/2009 z dnia 10 listopada 2009 r. w sprawie ustalenia ostatecznego terminu składania wniosków o przyznanie dopłat do prywatnego przechowywania wieprzowiny ustanowionych rozporządzeniem (WE) nr 1278/2008

 • Dz. U. L294 - 4 z 200911.11.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1078/2009 z dnia 10 listopada 2009 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę (Riso del Delta del Po (ChOG))

 • Dz. U. L294 - 3 z 200911.11.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1077/2009 z dnia 10 listopada 2009 r. w sprawie ustalenia ostatecznego terminu składania wniosków o przyznanie dopłat do prywatnego przechowywania wieprzowiny ustanowionych rozporządzeniem (WE) nr 1329/2008

 • Dz. U. L294 - 1 z 200911.11.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1076/2009 z dnia 10 listopada 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.