Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 294 POZ 16

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 3 listopada 2009 r. dotycząca projektu regionalnego dekretu legislacyjnego w sprawie ogłoszenia Regionu Autonomicznego Madery obszarem wolnym od organizmów zmodyfikowanych genetycznie, notyfikowanego przez Republikę Portugalską na mocy art. 95 ust. 5 traktatu WE (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 8438) (1)

Data ogłoszenia:2009-11-11


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 294 POZ 16

Strona 1 z 5
L 294/16

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

11.11.2009

DECYZJA KOMISJI z dnia 3 listopada 2009 r. dotycząca projektu regionalnego dekretu legislacyjnego w sprawie ogłoszenia Regionu Autonomicznego Madery obszarem wolnym od organizmów zmodyfikowanych genetycznie, notyfikowanego przez Republikę Portugalską na mocy art. 95 ust. 5 traktatu WE (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 8438)

(Jedynie tekst w języku portugalskim jest autentyczny) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2009/828/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

mować inne zainteresowane strony o projekcie środka krajowego, który zamierzają przyjąć władze Portugalii. Swoje uwagi przedstawiły Bułgaria, Republika Czeska, Dania, Francja, Łotwa, Malta i Rumunia.

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 95 ust. 6,

PRAWODAWSTWO WSPÓLNOTOWE

a także mając na uwadze, co następuje:

(4)

Artykuł 95 ust. 5 i 6 traktatu WE stanowi, co następuje:

PROCEDURA (1)

W piśmie z dnia 5 maja 2009 r. Stałe Przedstawicielstwo Portugalii przy Unii Europejskiej powiadomiło Komisję, zgodnie z art. 95 ust. 5 traktatu WE, o projekcie regio­ nalnego dekretu legislacyjnego (zwanego dalej „projektem dekretu”) w sprawie ogłoszenia Regionu Autonomicz­ nego Madery obszarem wolnym od organizmów zmody­ fikowanych genetycznie (GMO). Wraz z projektem dekretu przedłożono uzasadnienie oraz dokument zawie­ rający argumenty mające uzasadniać ogłoszenie Regionu Autonomicznego Madery obszarem wolnym od GMO.

„5. (…) Jeśli po przyjęciu przez Radę lub Komisję środka harmonizującego państwo członkowskie uzna za niezbędne wprowadzenie przepisów krajowych opartych na nowych dowodach naukowych dotyczących ochrony środowiska naturalnego lub środowiska pracy ze względu na specyficzny problem tego państwa, który pojawił się po przyjęciu środka harmonizującego, notyfikuje ono Komisji projektowane środki oraz powody ich wprowa­ dzenia.

(2)

Pismem z dnia 26 czerwca 2009 r. Komisja poinformo­ wała władze Portugalii o otrzymaniu notyfikacji na podstawie art. 95 ust. 5 traktatu WE oraz że w następstwie tej notyfikacji rozpoczął bieg sześciomie­ sięczny okres na dokonanie oceny przepisów zgodnie z art. 95 ust. 6. Notyfikacja władz Portugalii nie obejmo­ wała żadnej literatury naukowej, badań ani innych infor­ macji naukowych, które mogłyby wspierać ich argumen­ tację. Dlatego też Komisja zwróciła się we wspomnianym piśmie do władz Portugalii o uzupełnienie tej notyfikacji dokładniejszymi informacjami, takimi jak literatura naukowa z tej dziedziny przedstawiająca dowody doty­ czące ochrony środowiska naturalnego lub środowiska pracy ze względu na specyficzny problem regionu Madery. Władze portugalskie przekazały informacje uzupełniające w dniu 31 lipca 2009 r.

6. W terminie sześciu miesięcy od notyfikacji określo­ nych w ustępach 4 i 5 Komisja zatwierdza lub odrzuca przepisy krajowe, o których mowa, po sprawdzeniu, czy są one środkiem arbitralnej dyskryminacji lub ukrytym ograniczeniem w handlu między państwami członkow­ skimi i czy stanowią one przeszkodę w funkcjonowaniu rynku wewnętrznego.

W przypadku braku decyzji Komisji w tym terminie przepisy krajowe określone w ustępach 4 i 5 są uważane za zatwierdzone.

(3)

Komisja opublikowała zawiadomienie dotyczące wniosku w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (1), aby poinfor­

(1) Dz.U. C 139 z 19.6.2009, s. 2.

W przypadku gdy jest to uzasadnione złożonością sprawy i nie ma niebezpieczeństwa dla zdrowia ludzi, Komisja może notyfikować danemu państwu członkow­ skiemu, że okres, o którym mowa w niniejszym ustępie, może być przedłużony o kolejny okres trwający do sześciu miesięcy”.

11.11.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 294/17

NOTYFIKOWANY PROJEKT PRZEPISÓW KRAJOWYCH

tej dyrektywy do prawa 17 października 2002 r.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 294 POZ 16 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L294 - 20 z 200911.11.2009

  Decyzja ramowa Rady 2009/829/WSiSW z dnia 23 października 2009 r. w sprawie stosowania przez państwa członkowskie Unii Europejskiej zasady wzajemnego uznawania do decyzji w sprawie środków nadzoru stanowiących alternatywę dla tymczasowego aresztowania

 • Dz. U. L294 - 14 z 200911.11.2009

  Decyzja Komisji z dnia 13 października 2009 r. zezwalająca na wprowadzenie do obrotu nasion szałwii hiszpańskiej (Salvia hispanica) jako nowego składnika żywności zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 7645)

 • Dz. U. L294 - 12 z 200911.11.2009

  Decyzja Komisji z dnia 13 października 2009 r. zezwalająca na wprowadzenie do obrotu wyciągu z liści lucerny (Medicago sativa) jako nowego składnika żywności zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 7641)

 • Dz. U. L294 - 10 z 200911.11.2009

  Decyzja Rady z dnia 26 października 2009 r. w sprawie zawarcia Protokołu zmieniającego Umowę o transporcie morskim między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskim, z jednej strony, a rządem Chińskiej Republiki Ludowej, z drugiej strony

 • Dz. U. L294 - 7 z 200911.11.2009

  Dyrektywa Komisji 2009/137/WE z dnia 10 listopada 2009 r. zmieniająca dyrektywę 2004/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przyrządów pomiarowych w zakresie wykorzystania błędów granicznych dopuszczalnych, w odniesieniu do załączników MI-001 do MI-005 dotyczących przyrządów (1)

 • Dz. U. L294 - 6 z 200911.11.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1079/2009 z dnia 10 listopada 2009 r. w sprawie ustalenia ostatecznego terminu składania wniosków o przyznanie dopłat do prywatnego przechowywania wieprzowiny ustanowionych rozporządzeniem (WE) nr 1278/2008

 • Dz. U. L294 - 4 z 200911.11.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1078/2009 z dnia 10 listopada 2009 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę (Riso del Delta del Po (ChOG))

 • Dz. U. L294 - 3 z 200911.11.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1077/2009 z dnia 10 listopada 2009 r. w sprawie ustalenia ostatecznego terminu składania wniosków o przyznanie dopłat do prywatnego przechowywania wieprzowiny ustanowionych rozporządzeniem (WE) nr 1329/2008

 • Dz. U. L294 - 1 z 200911.11.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1076/2009 z dnia 10 listopada 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.