Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 295 POZ 11

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 11 listopada 2009 r. zmieniająca załącznik do decyzji 2007/453/WE w odniesieniu do statusu BSE Chile, Kolumbii i Japonii (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 8590) (1)

Data ogłoszenia:2009-11-12


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 295 POZ 11

12.11.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 295/11

II

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

DECYZJE

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 11 listopada 2009 r. zmieniająca załącznik do decyzji 2007/453/WE w odniesieniu do statusu BSE Chile, Kolumbii i Japonii (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 8590)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2009/830/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (3)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 999/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 maja 2001 r. ustanawiające zasady dotyczące zapobiegania, kontroli i zwalczania niektórych przenośnych gąbczastych encefalopatii (1), w szczególności jego art. 5 ust. 2 akapit trzeci,

Światowa Organizacja Zdrowia Zwierząt (OIE) odgrywa czołową rolę w kategoryzacji krajów lub regionów zgodnie z ryzykiem wystąpienia BSE. W wykazie zawartym w załączniku do decyzji 2007/453/WE uwzględnia się rezolucję nr XXI – Uznawanie statusu państw członkowskich w odniesieniu do gąbczastej ence­ falopatii bydła – przyjętą przez OIE w maju 2008 r. w odniesieniu do statusu BSE państw członkowskich i krajów trzecich. W decyzji 2007/453/WE wymienione są obecnie Finlandia i Szwecja jako kraje o nieznacznym ryzyku BSE oraz wszystkie pozostałe państwa członkowskie jako państwa o kontrolowanym ryzyku BSE. Decyzja zawiera także wykaz statusu BSE krajów trzecich. W maju 2009 r. OIE przyjęła rezolucję nr XXII – Uzna­ wanie statusu państw członkowskich w odniesieniu do ryzyka występowania gąbczastej encefalopatii bydła. W rezolucji tej uznano Chile za kraj o nieznacznym ryzyku występowania BSE, a Kolumbię i Japonię za kraje o kontrolowanym ryzyku występowania BSE. Wykaz w decyzji 2007/453/WE powinien zatem zostać zmieniony w celu dostosowania go do wymienionej rezolucji w odniesieniu do tych trzech krajów trzecich. Jednakże w oczekiwaniu na ostateczną decyzję OIE doty­ czącą statusu BSE wszystkich państw członkowskich i biorąc pod uwagę ujednolicone rygorystyczne środki ochrony przed BSE stosowane we Wspólnocie, obecnie nie należy wprowadzać zmian w odniesieniu do uzna­ nego statutu BSE państw członkowskich. Należy zatem 2007/453/WE. odpowiednio zmienić decyzję

(4)

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W rozporządzeniu (WE) nr 999/2001 ustanowiono zasady dotyczące zapobiegania, kontroli i zwalczania przenośnych gąbczastych encefalopatii (TSE) u zwierząt. W tym celu status w odniesieniu do gąbczastej encefalo­ patii bydła (BSE) państw członkowskich lub krajów trze­ cich lub ich regionów („kraje lub regiony”) należy ustalić, kwalifikując je do jednej z trzech kategorii w zależności od poziomu ryzyka występowania BSE (nieznaczne ryzyko występowania BSE, kontrolowane ryzyko wystą­ pienia BSE i nieustalone ryzyko występowania BSE).

(2)

Załącznik do decyzji Komisji 2007/453/WE z dnia 29 czerwca 2007 r. ustanawiającej status BSE państw członkowskich i krajów trzecich lub ich regionów zgodnie z ryzykiem wystąpienia BSE (2) grupuje kraje lub regiony według ich statusu ryzyka BSE.

(5)

(6) (1 ) Dz.U. L 147 z 31.5.2001, s. 1. (2) Dz.U. L 172 z 30.6.2007, s. 84.

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

L 295/12

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

12.11.2009

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Załącznik do decyzji 2007/453/WE zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku do niniejszej decyzji. Artykuł 2 Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 11 listopada 2009 r. W imieniu Komisji

Androulla VASSILIOU

Członek Komisji

12.11.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 295/13

ZAŁĄCZNIK „WYKAZ KRAJÓW LUB REGIONÓW A. Kraje lub regiony o nieznacznym ryzyku BSE Państwa członkowskie — Finlandia — Szwecja Kraje EFTA — Islandia — Norwegia Kraje trzecie — Argentyna — Australia — Chile — Nowa Zelandia — Paragwaj — Singapur — Urugwaj B. Kraje lub regiony o kontrolowanym ryzyku BSE Państwa członkowskie — Belgia, Bułgaria, Republika Czeska, Dania, Niemcy, Estonia, Irlandia, Grecja, Hiszpania, Francja, Włochy, Cypr, Łotwa, Litwa, Luksemburg, Węgry, Malta, Niderlandy, Austria, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowenia, Słowacja i Zjednoczone Królestwo Kraje EFTA — Liechtenstein — Szwajcaria Kraje trzecie — Brazylia — Kanada — Kolumbia — Japonia — Meksyk — Tajwan — Stany Zjednoczone C. Kraje lub regiony o nieustalonym ryzyku BSE — Kraje lub regiony niewymienione w pkt A lub B niniejszego załącznika.”

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 295 POZ 11 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L295 - 20 z 200912.11.2009

  Sprostowanie do dyrektywy 2006/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności przez instytucje kredytowe (  Dz.U. L 177 z 30.6.2006)

 • Dz. U. L295 - 14 z 200912.11.2009

  Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 356/08/COL z dnia 11 czerwca 2008 r. w sprawie programu zwrotu podatku marynarzom zatrudnionym na pokładach statków pasażerskich zarejestrowanych w Norweskim Rejestrze Statków (NOR) (Norwegia)

 • Dz. U. L295 - 9 z 200912.11.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1084/2009 z dnia 11 listopada 2009 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L295 - 7 z 200912.11.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1083/2009 z dnia 11 listopada 2009 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę (Sobao Pasiego (ChOG))

 • Dz. U. L295 - 5 z 200912.11.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1082/2009 z dnia 11 listopada 2009 r. zatwierdzające inne niż nieznaczne zmiany specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (Prosciutto di Norcia (ChOG))

 • Dz. U. L295 - 3 z 200912.11.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1081/2009 z dnia 11 listopada 2009 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę (Limone Interdonato Messina (ChOG))

 • Dz. U. L295 - 1 z 200912.11.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1080/2009 z dnia 11 listopada 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.