Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 295 POZ 14

Tytuł:

Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 356/08/COL z dnia 11 czerwca 2008 r. w sprawie programu zwrotu podatku marynarzom zatrudnionym na pokładach statków pasażerskich zarejestrowanych w Norweskim Rejestrze Statków (NOR) (Norwegia)

Data ogłoszenia:2009-11-12


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 295 POZ 14

Strona 1 z 7
L 295/14

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

12.11.2009

IV

(Inne akty)

EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY

URZĄD NADZORU EFTA

DECYZJA URZĘDU NADZORU EFTA NR 356/08/COL z dnia 11 czerwca 2008 r. w sprawie programu zwrotu podatku marynarzom zatrudnionym na pokładach statków pasażerskich zarejestrowanych w Norweskim Rejestrze Statków (NOR) (Norwegia)

URZĄD NADZORU EFTA (1),

uwzględniając decyzje 412/06/COL (7),

nr

280/06/COL (6)

oraz

nr

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospo­ darczym (2), w szczególności jego art. 61–63 oraz protokół 26,

a także mając na uwadze, co następuje:

uwzględniając Porozumienie pomiędzy państwami EFTA w sprawie ustanowienia Urzędu Nadzoru i Trybunału Sprawied­ liwości (3), w szczególności jego art. 24,

I. STAN FAKTYCZNY

1. Procedura Pismem z dnia 23 lutego 2007 r. (nr ref. 411169), w myśl art. 1 ust. 3 w części I protokołu 3 do Porozumienia o nadzorze i trybunale, władze norweskie zgłosiły poprawkę do programu zwrotu podatku marynarzom zatrudnionym na pokładach statków pasażerskich zarejestrowanych w Norweskim Rejestrze Statków (NOR).

uwzględniając art. 1 ust. 3 w części I oraz art. 4 ust. 3 w części II protokołu 3 do Porozumienia o nadzorze i trybunale,

uwzględniając Wytyczne Urzędu (4) w sprawie stosowania i interpretacji art. 61 i 62 Porozumienia EOG, w szczególności rozdział dotyczący pomocy dla transportu morskiego,

uwzględniając decyzję nr 195/04/COL z dnia 14 lipca 2004 r. w sprawie przepisów wykonawczych, o których mowa w art. 27 w części II protokołu 3 do Porozumienia o nadzorze i trybunale (5),

(1 ) (2 ) (3 ) (4 ) Zwany dalej „Urzędem”. Zwane dalej „Porozumieniem EOG”. Zwane dalej „Porozumieniem o nadzorze i trybunale”. Wytyczne w sprawie stosowania i interpretacji art. 61 i 62 Porozu­ mienia EOG oraz art. 1 protokołu 3 do Porozumienia o nadzorze i trybunale, przyjęte i wydane przez Urząd Nadzoru EFTA w dniu 19 stycznia 1994 r., opublikowane w Dz.U. L 231 z 3.9.1994, s. 1 oraz Suplemencie EOG nr 32 z 3.9.1994, s. 1. Wytyczne zostały ostatnio zmienione dnia 19 grudnia 2007 r. W dalszej części doku­ mentu zwane są „wytycznymi w sprawie pomocy państwa”. (5) Dz.U. L 139 z 25.5.2006, s. 37.

Pismem z dnia 7 marca 2007 r. (nr ref. 412343) Urząd zwrócił się o dostarczenie dodatkowych informacji. Władze norweskie odpowiedziały na prośbę o dostarczenie dodatkowych infor­ macji pismem z dnia 22 kwietnia 2008 r. (nr ref. 474517).

(6) Decyzja nr 280/06/COL z dnia 4 października 2006 r. w sprawie zmian w programach przewidujących zwrot podatku armatorom na rzecz marynarzy zatrudnionych na pokładach statków wpisanych do Norweskiego Rejestru Statków (NOR) oraz Norweskiego Rejestru Statków Żeglugi Międzynarodowej (NIS), opublikowana w Dz.U. C 143 z 28.6.2007, s. 5, Suplement EOG nr 30 z 28.6.2007, s. 6. Pełny tekst decyzji dostępny jest na stronie internetowej Urzędu: http://www.eftasurv.int/fieldsofwork/fieldstateaid/stateaidregistry/ (7) Decyzja nr 412/06/COL z dnia 19 grudnia 2006 r. w sprawie zmian w programach przewidujących zwrot podatku marynarzom zatrud­ nionym na pokładach statków wpisanych do Norweskiego Rejestru Statków (NOR), opublikowana w Dz.U. C 111 z 17.5.2007, s. 20, Suplement EOG nr 23 z 17.5.2007, s. 2. Pełny tekst decyzji dostępny jest na stronie internetowej Urzędu: http://www. eftasurv.int/fieldsofwork/fieldstateaid/stateaidregistry/

12.11.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 295/15

2. Opis proponowanych środków 2.1. Nazwa programu pomocy Omawiane zgłoszenie zmienia zakres zastosowania programu zatytułowanego „Program przewidujący zwrot podatku maryna­ rzom zatrudnionym na pokładach statków wpisanych do Norweskiego Rejestru Statków (NOR) oraz Norweskiego Rejestru Statków Żeglugi Międzynarodowej (NIS)” (8), pierwotnie zatwierdzonego przez Urząd decyzją nr 280/06/COL i zmienionego decyzją nr 412/06/COL (9).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 295 POZ 14 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L295 - 20 z 200912.11.2009

  Sprostowanie do dyrektywy 2006/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności przez instytucje kredytowe (  Dz.U. L 177 z 30.6.2006)

 • Dz. U. L295 - 11 z 200912.11.2009

  Decyzja Komisji z dnia 11 listopada 2009 r. zmieniająca załącznik do decyzji 2007/453/WE w odniesieniu do statusu BSE Chile, Kolumbii i Japonii (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 8590) (1)

 • Dz. U. L295 - 9 z 200912.11.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1084/2009 z dnia 11 listopada 2009 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L295 - 7 z 200912.11.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1083/2009 z dnia 11 listopada 2009 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę (Sobao Pasiego (ChOG))

 • Dz. U. L295 - 5 z 200912.11.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1082/2009 z dnia 11 listopada 2009 r. zatwierdzające inne niż nieznaczne zmiany specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (Prosciutto di Norcia (ChOG))

 • Dz. U. L295 - 3 z 200912.11.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1081/2009 z dnia 11 listopada 2009 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę (Limone Interdonato Messina (ChOG))

 • Dz. U. L295 - 1 z 200912.11.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1080/2009 z dnia 11 listopada 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.