Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 297 POZ 12 - Strona 2

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 10 listopada 2009 r. w sprawie procedury dotyczącej odstępstw od reguł pochodzenia określonych w protokołach w sprawie pochodzenia załączonych do umów o partnerstwie gospodarczym z państwami AKP oraz uchylenia decyzji 2000/399/WE

Data ogłoszenia:2009-11-13


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 297 POZ 12 - Strona 2

Strona 2 z 2

(3) Dz.U. L 151 z 24.6.2000, s. 16.

(1) Dz.U. L 317 z 15.12.2000, s. 3. (2) Dz.U. L 289 z 30.10.2008, s. 1.

13.11.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 297/13

Artykuł 2 1. Komisję wspiera Komitet Kodeksu Celnego, ustanowiony na mocy art. 248a ust. 1 rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 r. ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (1). 2. Przedstawiciel Komisji przedkłada Komitetowi Kodeksu Celnego projekt stanowiska Wspólnoty w terminie 25 dni robo­ czych od otrzymania przez Wspólnotę wniosku o odstępstwo. Komitet Kodeksu Celnego wydaje opinię na temat projektu w terminie wyznaczonym przez jego przewodniczącego zgodnie z pilnością rozpatrywanej sprawy. Opinię wydaje się większością głosów ustaloną w art. 205 ust. 2 Traktatu w przypadku decyzji, co do których wymagane jest, aby były przyjęte przez Radę na wniosek Komisji. Głosy przedstawicieli państw członkowskich są ważone w sposób określony w tym artykule. Przewodniczący nie bierze udziału w głosowaniu. 3. Komisja przyjmuje stanowisko Wspólnoty i przekazuje je niezwłocznie właściwemu komitetowi powołanemu na mocy odpowiedniej umowy o partnerstwie gospodarczym. Jeśli jednak stanowisko Wspólnoty nie jest zgodne z opinią Komitetu Kodeksu Celnego, Komisja bezzwłocznie przedkłada je Radzie. W tym przypadku Komisja odracza jego przekazanie właści­ wemu komitetowi powołanemu na mocy odpowiedniej umowy o partnerstwie gospodarczym o okres 25 dni roboczych od daty głosowania w Komitecie.

4. Rada, stanowiąc większością kwalifikowaną, może przyjąć inne stanowisko Wspólnoty w okresie przewidzianym w ust. 3. Artykuł 3 1. Niniejszym uchyla się decyzję 2000/399/WE.

2. Odesłania do uchylonej decyzji traktuje się jako odesłania do niniejszej decyzji. Artykuł 4 Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Artykuł 5 Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 10 listopada 2009 r. W imieniu Rady

A. BORG

Przewodniczący

(1) Dz.U. L 302 z 19.10.1992, s. 1.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 297 POZ 12 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L297 - 18 z 200913.11.2009

  Wspólne działanie Rady 2009/834/WPZiB z dnia 10 listopada 2009 r. zmieniające wspólne działanie 2001/555/WPZiB w sprawie ustanowienia Centrum Satelitarnego Unii Europejskiej

 • Dz. U. L297 - 14 z 200913.11.2009

  Decyzja Komisji z dnia 10 listopada 2009 r. dotycząca dostosowania współczynników korygujących stosowanych od dnia 1 sierpnia 2008 r., 1 września 2008 r., 1 października 2008 r., 1 listopada 2008 r., 1 grudnia 2008 r. i 1 stycznia 2009 r., do wynagrodzeń urzędników, pracowników zatrudnionych na czas określony i pracowników kontraktowych Wspólnot Europejskich pełniących służbę w krajach trzecich

 • Dz. U. L297 - 9 z 200913.11.2009

  Decyzja Rady z dnia 10 listopada 2009 r. zezwalająca Portugalii na stosowanie obniżonej stawki akcyzy w autonomicznym regionie Madery na lokalnie produkowane i spożywane likiery i rum oraz w autonomicznym regionie Azorów na lokalnie produkowane i spożywane likiery i okowitę

 • Dz. U. L297 - 6 z 200913.11.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1088/2009 z dnia 12 listopada 2009 r. dotyczące zezwolenia na nowe zastosowanie preparatu enzymatycznego 6-fitazy wytwarzanej przez Aspergillus oryzae (DSM 17594) jako dodatku paszowego dla prosiąt odsadzonych od maciory, tuczników, drobiu rzeźnego i nieśnego (posiadacz zezwolenia: DSM Nutritional Products Ltd reprezentowany przez DSM Nutritional Products Sp. Z.o.o.) (1)

 • Dz. U. L297 - 4 z 200913.11.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1087/2009 z dnia 12 listopada 2009 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie preparatu enzymatycznego endo-1,4-beta-ksylanazy wytwarzanej przez Trichoderma reesei (ATCC PTA 5588), subtylizyny wytwarzanej przez Bacillus subtilis (ATCC 2107) i alfa-amylazy wytwarzanej przez Bacillus amyloliquefaciens (ATCC 3978) jako dodatku paszowego dla kurcząt rzeźnych, kaczek i indyków rzeźnych (posiadacz zezwolenia: Danisco Animal Nutrition, podmiot prawny: Finnfeeds International Limited) (1)

 • Dz. U. L297 - 3 z 200913.11.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1086/2009 z dnia 12 listopada 2009 r. ustalające maksymalne obniżenie należności celnych przywozowych na kukurydzę w ramach zaproszenia do składania ofert przetargowych, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 676/2009

 • Dz. U. L297 - 1 z 200913.11.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1085/2009 z dnia 12 listopada 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.