Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 297 POZ 12

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 10 listopada 2009 r. w sprawie procedury dotyczącej odstępstw od reguł pochodzenia określonych w protokołach w sprawie pochodzenia załączonych do umów o partnerstwie gospodarczym z państwami AKP oraz uchylenia decyzji 2000/399/WE

Data ogłoszenia:2009-11-13


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 297 POZ 12

Strona 1 z 2
L 297/12

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

13.11.2009

DECYZJA RADY z dnia 10 listopada 2009 r. w sprawie procedury dotyczącej odstępstw od reguł pochodzenia określonych w protokołach w sprawie pochodzenia załączonych do umów o partnerstwie gospodarczym z państwami AKP oraz uchylenia decyzji 2000/399/WE (2009/832/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 133, w związku z art. 300 ust. 2 akapit drugi i art. 300 ust. 4,

Artykuł 39 ust. 8 protokołu w sprawie pochodzenia przewiduje, że decyzję należy podjąć jak najszybciej, a w każdym przypadku nie później niż w ciągu 75 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku przez Wspól­ notę. Jeśli Wspólnota nie poinformuje państwa AKP będącego wnioskodawcą o swoim stanowisku w tym terminie, wniosek zostanie uznany za przyjęty.

uwzględniając wniosek Komisji,

(5)

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Załącznik V do Umowy o partnerstwie między człon­ kami grupy państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku, z jednej strony, a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z drugiej strony, podpisanej w Kotonu dnia 23 czerwca 2000 r. (1) („umowa o partnerstwie AKP–WE”) oraz protokoły do niego, w tym protokół 1 dotyczący definicji pojęcia „produkty pochodzące” oraz metod współpracy administracyjnej, przestały obowią­ zywać dnia 31 grudnia 2007 r. zgodnie z art. 37 ust. 1 przedmiotowej umowy.

Konieczne jest zatem przyjęcie procedury zapewniającej możliwość przyjęcia i zakomunikowania stanowiska Wspólnoty państwom AKP będącym sygnatariuszami umów o partnerstwie gospodarczym odpowiednio wcześnie, celem uzyskania pewności, że podjęcie stosownej decyzji jest możliwe przed upływem wspom­ nianego terminu.

(6)

(2)

Zgodnie z art. 37 ust. 1 umowy o partnerstwie AKP–WE, umowy o partnerstwie gospodarczym negocjowano z grupami regionalnymi członków grupy państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku („państwa AKP”). Przedmiotowe umowy o partnerstwie gospodarczym są stopniowo podpisywane od dnia 1 stycznia 2008 r.

W decyzji Rady 2000/399/WE z dnia 16 czerwca 2000 r. w sprawie procedury dotyczącej odstępstw od reguł pochodzenia wymienionych w protokole nr 1 do Umowy o partnerstwie AKP–WE (3) przewidziano prze­ kazanie Komisji uprawnień w odniesieniu do przyjęcia wspólnego stanowiska Wspólnoty w następstwie wniosku państw AKP o odstępstwo od reguł pocho­ dzenia ustanowionych w protokole 1 do załącznika V do umowy o partnerstwie AKP–WE.

(7)

(3)

Artykuł 39 protokołu I dotyczącego definicji pojęcia „produkty pochodzące” oraz metod współpracy administ­ racyjnej („protokół w sprawie pochodzenia”) Umowy o partnerstwie gospodarczym między państwami CARI­ FORUM, z jednej strony, a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z drugiej strony (2) – pierw­ szej umowy o partnerstwie gospodarczym podpisanej z państwami AKP – przewiduje procedurę przyznawania odstępstw od reguł pochodzenia na wniosek państwa AKP będącego sygnatariuszem umowy o partnerstwie gospodarczym. Odstępstwa powinny być przyznawane przez właściwy komitet. Należy ustanowić procedurę uchwalania stanowiska Wspólnoty w ramach takiego komitetu, którą można będzie również stosować w przypadku podobnych postanowień protokołów w sprawie pochodzenia do innych umów o partnerstwie gospodarczym, które zostaną podpisane z państwami AKP w przyszłości.

Podobne przekazanie uprawnień Komisji należy obecnie zapewnić w odniesieniu do wniosków o odstępstwa od reguł pochodzenia ustanowionych w protokołach w sprawie pochodzenia do umów o partnerstwie gospo­ darczym.

(8)

Należy zatem uchylić decyzję 2000/399/WE,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1 Komisja przyjmuje, zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 2, stanowisko Wspólnoty w sprawie wniosku przedstawionego przez państwa AKP będące sygnatariuszami umów o partnerstwie gospodarczym o odstępstwo od reguł pocho­ dzenia ustanowionych w protokołach w sprawie pochodzenia do umów o partnerstwie gospodarczym.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 297 POZ 12 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L297 - 18 z 200913.11.2009

  Wspólne działanie Rady 2009/834/WPZiB z dnia 10 listopada 2009 r. zmieniające wspólne działanie 2001/555/WPZiB w sprawie ustanowienia Centrum Satelitarnego Unii Europejskiej

 • Dz. U. L297 - 14 z 200913.11.2009

  Decyzja Komisji z dnia 10 listopada 2009 r. dotycząca dostosowania współczynników korygujących stosowanych od dnia 1 sierpnia 2008 r., 1 września 2008 r., 1 października 2008 r., 1 listopada 2008 r., 1 grudnia 2008 r. i 1 stycznia 2009 r., do wynagrodzeń urzędników, pracowników zatrudnionych na czas określony i pracowników kontraktowych Wspólnot Europejskich pełniących służbę w krajach trzecich

 • Dz. U. L297 - 9 z 200913.11.2009

  Decyzja Rady z dnia 10 listopada 2009 r. zezwalająca Portugalii na stosowanie obniżonej stawki akcyzy w autonomicznym regionie Madery na lokalnie produkowane i spożywane likiery i rum oraz w autonomicznym regionie Azorów na lokalnie produkowane i spożywane likiery i okowitę

 • Dz. U. L297 - 6 z 200913.11.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1088/2009 z dnia 12 listopada 2009 r. dotyczące zezwolenia na nowe zastosowanie preparatu enzymatycznego 6-fitazy wytwarzanej przez Aspergillus oryzae (DSM 17594) jako dodatku paszowego dla prosiąt odsadzonych od maciory, tuczników, drobiu rzeźnego i nieśnego (posiadacz zezwolenia: DSM Nutritional Products Ltd reprezentowany przez DSM Nutritional Products Sp. Z.o.o.) (1)

 • Dz. U. L297 - 4 z 200913.11.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1087/2009 z dnia 12 listopada 2009 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie preparatu enzymatycznego endo-1,4-beta-ksylanazy wytwarzanej przez Trichoderma reesei (ATCC PTA 5588), subtylizyny wytwarzanej przez Bacillus subtilis (ATCC 2107) i alfa-amylazy wytwarzanej przez Bacillus amyloliquefaciens (ATCC 3978) jako dodatku paszowego dla kurcząt rzeźnych, kaczek i indyków rzeźnych (posiadacz zezwolenia: Danisco Animal Nutrition, podmiot prawny: Finnfeeds International Limited) (1)

 • Dz. U. L297 - 3 z 200913.11.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1086/2009 z dnia 12 listopada 2009 r. ustalające maksymalne obniżenie należności celnych przywozowych na kukurydzę w ramach zaproszenia do składania ofert przetargowych, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 676/2009

 • Dz. U. L297 - 1 z 200913.11.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1085/2009 z dnia 12 listopada 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.