Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 297 POZ 14

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 10 listopada 2009 r. dotycząca dostosowania współczynników korygujących stosowanych od dnia 1 sierpnia 2008 r., 1 września 2008 r., 1 października 2008 r., 1 listopada 2008 r., 1 grudnia 2008 r. i 1 stycznia 2009 r., do wynagrodzeń urzędników, pracowników zatrudnionych na czas określony i pracowników kontraktowych Wspólnot Europejskich pełniących służbę w krajach trzecich

Data ogłoszenia:2009-11-13


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 297 POZ 14

Strona 1 z 2
L 297/14

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

13.11.2009

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 10 listopada 2009 r. dotycząca dostosowania współczynników korygujących stosowanych od dnia 1 sierpnia 2008 r., 1 września 2008 r., 1 października 2008 r., 1 listopada 2008 r., 1 grudnia 2008 r. i 1 stycznia 2009 r., do wynagrodzeń urzędników, pracowników zatrudnionych na czas określony i pracowników kontraktowych Wspólnot Europejskich pełniących służbę w krajach trzecich (2009/833/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, STANOWI, CO NASTĘPUJE:

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich i warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot, określone w rozporządzeniu (EWG, Euratom, EWWiS) nr 259/68 (1), w szczególności art. 13 akapit drugi załącznika X do tego rozporządzenia, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Artykuł Współczynniki korygujące stosowane do wypłacanych w walucie kraju zatrudnienia wynagrodzeń urzędników, pracowników zatrudnionych na czas określony oraz pracow­ ników kontraktowych Wspólnot Europejskich, pełniących służbę w krajach trzecich, dostosowane zostają w przypadku krajów wskazanych w załączniku. Załącznik ten zawiera sześć tabel dotyczących poszczególnych miesięcy, określających kraje, których dotyczą dostosowania, oraz kolejne daty zastosowania dla każdego z nich (1 sierpnia 2008 r., 1 września 2008 r., 1 października 2008 r., 1 listopada 2008 r., 1 grudnia 2008 r. i 1 stycznia 2009 r.). Kursy walutowe wykorzystywane do naliczenia tych wynagro­ dzeń są ustalane zgodnie z przepisami wykonawczymi rozpo­ rządzenia finansowego i odpowiadają poszczególnym datom określonym w akapicie pierwszym.

W rozporządzeniu Rady (WE) nr 613/2009 (2) ustalono, zgodnie z art. 13 akapit pierwszy załącznika X do regu­ laminu pracowniczego, współczynniki korygujące, którym podlegają od dnia 1 lipca 2008 r. wypłacane w walucie krajów zatrudnienia wynagrodzenia urzęd­ ników, pracowników zatrudnionych na czas określony i pracowników kontraktowych Wspólnot Europejskich pełniących służbę w krajach trzecich. Zgodnie z art. 13 akapit drugi załącznika X do regula­ minu pracowniczego należy dostosować niektóre współ­ czynniki korygujące stosowane od dnia 1 sierpnia 2008 r., 1 września 2008 r., 1 października 2008 r., 1 listopada 2008 r., 1 grudnia 2008 r. i 1 stycznia 2009 r., zważywszy, że w świetle danych statystycznych, jakimi dysponuje Komisja, zmiana kosztów utrzymania, mierzonych na podstawie współczynnika korygującego oraz odpowiedniego kursu walutowego, przekroczyła w niektórych krajach trzecich 5 % od momentu ich ostat­ niego ustalenia,

(2)

Sporządzono w Brukseli dnia 10 listopada 2009 r.

W imieniu Komisji

Benita FERRERO-WALDNER

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 56 z 4.3.1968, s. 1. (2) Dz.U. L 181 z 14.7.2009, s. 1.

13.11.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 297/15

ZAŁĄCZNIK SIERPIEŃ 2008 R.

Parytety gospodarcze sierpień 2008 r. Kursy walutowe sierpień 2008 r. Współczynniki korygujące sierpień 2008 r.

Miejsce zatrudnienia

brak

brak

brak

brak

WRZESIEŃ 2008 R.

Parytety gospodarcze wrzesień 2008 r. Kursy walutowe wrzesień 2008 r. (*) Współczynniki korygujące wrzesień 2008 r. (**)

Miejsce zatrudnienia

Nepal (1)

75,02

103,495

72,5

(*) 1 EUR = waluta krajowa (Kuba, Salwador, Ekwador = USD). (**) Bruksela = 100 %. (1) Współczynnik dla tego miejsca dostosowany trzykrotnie: dla września i listopada 2008 r., a następnie dla stycznia 2009 r.

PAŹDZIERNIK 2008 R.

Parytety gospodarcze październik 2008 r. Kursy walutowe październik 2008 r. (*) Współczynniki korygujące październik 2008 r. (**)

Miejsce zatrudnienia

Argentyna (1) Botswana (1) Ghana (2) Kirgistan (1) Demokratyczna Republika Konga (Kinszasa) (1) Wenezuela (1)

(*) (**) (1) (2)

2,744 5,003 0,9408 52,86 1 031

4,549 10,0251 1,6575 52,8043 828,29

60,3 49,9 56,8 100,1 124,5

2,183

3,08504

70,8

1 EUR = waluta krajowa (Kuba, Salwador, Ekwador = USD). Bruksela = 100 %. Współczynnik dla tego miejsca dostosowany dwukrotnie: dla października 2008 r. i dla stycznia 2009 r. Współczynnik dla tego miejsca dostosowany dwukrotnie: dla października i grudnia 2008 r.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 297 POZ 14 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L297 - 18 z 200913.11.2009

  Wspólne działanie Rady 2009/834/WPZiB z dnia 10 listopada 2009 r. zmieniające wspólne działanie 2001/555/WPZiB w sprawie ustanowienia Centrum Satelitarnego Unii Europejskiej

 • Dz. U. L297 - 12 z 200913.11.2009

  Decyzja Rady z dnia 10 listopada 2009 r. w sprawie procedury dotyczącej odstępstw od reguł pochodzenia określonych w protokołach w sprawie pochodzenia załączonych do umów o partnerstwie gospodarczym z państwami AKP oraz uchylenia decyzji 2000/399/WE

 • Dz. U. L297 - 9 z 200913.11.2009

  Decyzja Rady z dnia 10 listopada 2009 r. zezwalająca Portugalii na stosowanie obniżonej stawki akcyzy w autonomicznym regionie Madery na lokalnie produkowane i spożywane likiery i rum oraz w autonomicznym regionie Azorów na lokalnie produkowane i spożywane likiery i okowitę

 • Dz. U. L297 - 6 z 200913.11.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1088/2009 z dnia 12 listopada 2009 r. dotyczące zezwolenia na nowe zastosowanie preparatu enzymatycznego 6-fitazy wytwarzanej przez Aspergillus oryzae (DSM 17594) jako dodatku paszowego dla prosiąt odsadzonych od maciory, tuczników, drobiu rzeźnego i nieśnego (posiadacz zezwolenia: DSM Nutritional Products Ltd reprezentowany przez DSM Nutritional Products Sp. Z.o.o.) (1)

 • Dz. U. L297 - 4 z 200913.11.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1087/2009 z dnia 12 listopada 2009 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie preparatu enzymatycznego endo-1,4-beta-ksylanazy wytwarzanej przez Trichoderma reesei (ATCC PTA 5588), subtylizyny wytwarzanej przez Bacillus subtilis (ATCC 2107) i alfa-amylazy wytwarzanej przez Bacillus amyloliquefaciens (ATCC 3978) jako dodatku paszowego dla kurcząt rzeźnych, kaczek i indyków rzeźnych (posiadacz zezwolenia: Danisco Animal Nutrition, podmiot prawny: Finnfeeds International Limited) (1)

 • Dz. U. L297 - 3 z 200913.11.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1086/2009 z dnia 12 listopada 2009 r. ustalające maksymalne obniżenie należności celnych przywozowych na kukurydzę w ramach zaproszenia do składania ofert przetargowych, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 676/2009

 • Dz. U. L297 - 1 z 200913.11.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1085/2009 z dnia 12 listopada 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.