Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 297 POZ 18

Tytuł:

Wspólne działanie Rady 2009/834/WPZiB z dnia 10 listopada 2009 r. zmieniające wspólne działanie 2001/555/WPZiB w sprawie ustanowienia Centrum Satelitarnego Unii Europejskiej

Data ogłoszenia:2009-11-13


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 297 POZ 18

L 297/18

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

13.11.2009

III

(Akty przyjęte na mocy Traktatu UE)

AKTY PRZYJĘTE NA MOCY TYTUŁU V TRAKTATU UE

WSPÓLNE DZIAŁANIE RADY 2009/834/WPZiB z dnia 10 listopada 2009 r. zmieniające wspólne działanie 2001/555/WPZiB w sprawie ustanowienia Centrum Satelitarnego Unii Europejskiej

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 14, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

udostępnianie w indywidualnie rozpatrywanych przypadkach wyznaczonym państwom trzecim efektów prac Centrum wynikających z wniosków złożonych zgodnie z art. 2 ust. 1.”; 2) art. 21 otrzymuje brzmienie: „Artykuł 21 Stowarzyszanie państw trzecich Niezależnie od przepisów art. 5 członkowie NATO niebę­ dący członkami UE i inne państwa, które kandydują do przystąpienia do UE, są upoważnieni do uczestniczenia w działalności Centrum zgodnie z przepisami wymienio­ nymi w załączniku.”. Artykuł 2 Niniejsze wspólne działanie wchodzi w życie z dniem jego przyjęcia. Artykuł 3 Niniejsze wspólne działanie zostaje opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

W dniu 20 lipca 2001 r. Rada przyjęła wspólne działanie 2001/555/WPZiB w sprawie ustanowienia Centrum Sate­ litarnego Unii Europejskiej (1). W dniu 3 września 2009 r. Komitet Polityczny i Bezpieczeństwa (KPiB) uzgodnił, że wszyscy członkowie Organizacji Paktu Północnoatlantyckiego powinni być upoważnieni do uczestniczenia w działalności Centrum i że na mocy decyzji KPiB można by udostępniać państwom trzecim efekty prac Centrum wynikające z wniosków złożonych przez Radę. Wspólne działanie 2001/555/WPZiB powinno zostać odpowiednio zmienione,

(2)

(3)

PRZYJMUJE NINIEJSZE WSPÓLNE DZIAŁANIE:

Artykuł 1 Niniejszym we wspólnym działaniu 2001/555/WPZiB wpro­ wadza się następujące zmiany: 1) w art. 5 dodaje się ustęp w brzmieniu: „4. Komitet Polityczny i Bezpieczeństwa może polecić sekretarzowi generalnemu/wysokiemu przedstawicielowi

Sporządzono w Brukseli dnia 10 listopada 2009 r. W imieniu Rady

A. BORG

Przewodniczący

(1) Dz.U. L 200 z 25.7.2001, s. 5.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 297 POZ 18 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L297 - 14 z 200913.11.2009

  Decyzja Komisji z dnia 10 listopada 2009 r. dotycząca dostosowania współczynników korygujących stosowanych od dnia 1 sierpnia 2008 r., 1 września 2008 r., 1 października 2008 r., 1 listopada 2008 r., 1 grudnia 2008 r. i 1 stycznia 2009 r., do wynagrodzeń urzędników, pracowników zatrudnionych na czas określony i pracowników kontraktowych Wspólnot Europejskich pełniących służbę w krajach trzecich

 • Dz. U. L297 - 12 z 200913.11.2009

  Decyzja Rady z dnia 10 listopada 2009 r. w sprawie procedury dotyczącej odstępstw od reguł pochodzenia określonych w protokołach w sprawie pochodzenia załączonych do umów o partnerstwie gospodarczym z państwami AKP oraz uchylenia decyzji 2000/399/WE

 • Dz. U. L297 - 9 z 200913.11.2009

  Decyzja Rady z dnia 10 listopada 2009 r. zezwalająca Portugalii na stosowanie obniżonej stawki akcyzy w autonomicznym regionie Madery na lokalnie produkowane i spożywane likiery i rum oraz w autonomicznym regionie Azorów na lokalnie produkowane i spożywane likiery i okowitę

 • Dz. U. L297 - 6 z 200913.11.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1088/2009 z dnia 12 listopada 2009 r. dotyczące zezwolenia na nowe zastosowanie preparatu enzymatycznego 6-fitazy wytwarzanej przez Aspergillus oryzae (DSM 17594) jako dodatku paszowego dla prosiąt odsadzonych od maciory, tuczników, drobiu rzeźnego i nieśnego (posiadacz zezwolenia: DSM Nutritional Products Ltd reprezentowany przez DSM Nutritional Products Sp. Z.o.o.) (1)

 • Dz. U. L297 - 4 z 200913.11.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1087/2009 z dnia 12 listopada 2009 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie preparatu enzymatycznego endo-1,4-beta-ksylanazy wytwarzanej przez Trichoderma reesei (ATCC PTA 5588), subtylizyny wytwarzanej przez Bacillus subtilis (ATCC 2107) i alfa-amylazy wytwarzanej przez Bacillus amyloliquefaciens (ATCC 3978) jako dodatku paszowego dla kurcząt rzeźnych, kaczek i indyków rzeźnych (posiadacz zezwolenia: Danisco Animal Nutrition, podmiot prawny: Finnfeeds International Limited) (1)

 • Dz. U. L297 - 3 z 200913.11.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1086/2009 z dnia 12 listopada 2009 r. ustalające maksymalne obniżenie należności celnych przywozowych na kukurydzę w ramach zaproszenia do składania ofert przetargowych, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 676/2009

 • Dz. U. L297 - 1 z 200913.11.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1085/2009 z dnia 12 listopada 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.