Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 297 POZ 9 - Strona 2

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 10 listopada 2009 r. zezwalająca Portugalii na stosowanie obniżonej stawki akcyzy w autonomicznym regionie Madery na lokalnie produkowane i spożywane likiery i rum oraz w autonomicznym regionie Azorów na lokalnie produkowane i spożywane likiery i okowitę

Data ogłoszenia:2009-11-13


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 297 POZ 9 - Strona 2

Strona 2 z 3

Surowce pochodzenia rolniczego są faktycznie droższe niż w normalnych warunkach produkcji, co wynika z niewielkiego rozmiaru, rozdrobnienia i niskiego poziomu mechanizacji gospodarstw rolnych. Dodatkowo w przypadku Madery produkcja w przetwórstwie trzciny cukrowej jest niższa niż w innych najbardziej oddalo­ nych regionach ze względu na topografię, klimat, glebę i rzemieślniczy charakter produkcji. Transport na wyspy niektórych surowców i opakowań, które nie są produko­ wane lokalnie, powoduje dodatkowe koszty w porównaniu z transportem samych produktów goto­ wych. W przypadku Azorów charakter wyspiarski jest podwójny, ponieważ wyspy są rozrzucone na dużej prze­ strzeni. Transport i instalacja urządzeń w tych oddalo­ nych, wyspiarskich regionach jeszcze bardziej zwiększa dodatkowe koszty. To samo dotyczy niektórych niezbęd­ nych podróży i wysyłek na kontynent. Konieczne jest również ponoszenie dodatkowych kosztów przechowy­ wania produktów gotowych, gdyż nie są one spożywane lokalnie tylko zaraz po wytworzeniu, lecz w ciągu całego roku. Niewielki rozmiar rynku regionalnego na różne sposoby zwiększa koszty jednostkowe, zwłaszcza przez niekorzystną relację między kosztami stałymi a wielkością produkcji, zarówno w odniesieniu do urzą­ dzeń, jak i kosztów niezbędnych do spełnienia norm ochrony środowiska. Ponadto producenci rumu na Maderze muszą ponosić koszty utylizacji odpadów z przetwarzania trzciny cukrowej, podczas gdy produ­ cenci z innych regionów mogą poddawać te produkty uboczne recyklingowi. Wspomniani producenci muszą także ponosić dodatkowe koszty ogólne wynikające z charakteru lokalnej gospodarki, w szczególności zwięk­ szone koszty pracy i energii. Obniżenie akcyzy o 75 % nie wykracza poza to, co jest konieczne do wyrównania poziomów dodatkowych kosztów ponoszonych przez podmioty gospodarcze w wyniku przytoczonej wyżej charakterystyki Madery i Azorów jako regionów najbardziej oddalonych. Dogłębna analiza sytuacji pokazuje zatem, że niezbędne jest przychylenie się do wniosku Portugalii w celu podtrzymania przemysłu alkoholowego w przed­ miotowych najbardziej oddalonych regionach. Ponieważ korzyść podatkowa ogranicza się do tego, co jest konieczne do wyrównania dodatkowych kosztów, przedmiotowe ilości pozostają niewielkie i korzyść podatkowa ogranicza się do spożycia w odnośnych regionach, środek nie podważa integralności i spójności wspólnotowego porządku prawnego. Uwzględniając z jednej strony konieczność ustalenia ram czasowych dla odstępstw od obowiązującej stawki podatku, a z drugiej konieczność uzyskania przez

podmioty gospodarcze wymaganego bezpieczeństwa w kontekście rozwoju działalności gospodarczej, uzasad­ nione jest przyznanie odstępstwa na okres pięciu lat.

(10)

(5)

Należy zapewnić możliwość stosowania przez Portugalię przedmiotowych obniżek od daty wygaśnięcia analogicz­ nego zezwolenia, przyznanego decyzją 2002/167/WE na poprzedni okres. Nowe wnioskowane zezwolenie należy zatem przyznać ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2009 r. Należy wprowadzić wymóg przedstawienia sprawozdania śródokresowego umożliwiającego Komisji dokonanie oceny, czy warunki uzasadniające przyznanie odstępstwa są nadal spełnione. Niniejsza decyzja pozostaje bez uszczerbku dla ewentual­ nego zastosowania art. 87 i 88 Traktatu,

(11)

(12)

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 W drodze odstępstwa od art. 90 Traktatu niniejszym zezwala się Portugalii na stosowanie stawki akcyzy niższej od pełnej stawki na alkohol określonej w art. 3 dyrektywy 92/84/EWG w odniesieniu do lokalnie produkowanych i spożywanych likierów i rumu w autonomicznym regionie Madery oraz lokalnie produkowanych i spożywanych likierów i okowity w autonomicznym regionie Azorów. Artykuł 2 Odstępstwo, o którym mowa w art. 1, ogranicza się do: 1) na Maderze a) rumu określonego w ramach kategorii 1 w załączniku II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 110/2008 z dnia 15 stycznia 2008 r.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 297 POZ 9 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L297 - 18 z 200913.11.2009

  Wspólne działanie Rady 2009/834/WPZiB z dnia 10 listopada 2009 r. zmieniające wspólne działanie 2001/555/WPZiB w sprawie ustanowienia Centrum Satelitarnego Unii Europejskiej

 • Dz. U. L297 - 14 z 200913.11.2009

  Decyzja Komisji z dnia 10 listopada 2009 r. dotycząca dostosowania współczynników korygujących stosowanych od dnia 1 sierpnia 2008 r., 1 września 2008 r., 1 października 2008 r., 1 listopada 2008 r., 1 grudnia 2008 r. i 1 stycznia 2009 r., do wynagrodzeń urzędników, pracowników zatrudnionych na czas określony i pracowników kontraktowych Wspólnot Europejskich pełniących służbę w krajach trzecich

 • Dz. U. L297 - 12 z 200913.11.2009

  Decyzja Rady z dnia 10 listopada 2009 r. w sprawie procedury dotyczącej odstępstw od reguł pochodzenia określonych w protokołach w sprawie pochodzenia załączonych do umów o partnerstwie gospodarczym z państwami AKP oraz uchylenia decyzji 2000/399/WE

 • Dz. U. L297 - 6 z 200913.11.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1088/2009 z dnia 12 listopada 2009 r. dotyczące zezwolenia na nowe zastosowanie preparatu enzymatycznego 6-fitazy wytwarzanej przez Aspergillus oryzae (DSM 17594) jako dodatku paszowego dla prosiąt odsadzonych od maciory, tuczników, drobiu rzeźnego i nieśnego (posiadacz zezwolenia: DSM Nutritional Products Ltd reprezentowany przez DSM Nutritional Products Sp. Z.o.o.) (1)

 • Dz. U. L297 - 4 z 200913.11.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1087/2009 z dnia 12 listopada 2009 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie preparatu enzymatycznego endo-1,4-beta-ksylanazy wytwarzanej przez Trichoderma reesei (ATCC PTA 5588), subtylizyny wytwarzanej przez Bacillus subtilis (ATCC 2107) i alfa-amylazy wytwarzanej przez Bacillus amyloliquefaciens (ATCC 3978) jako dodatku paszowego dla kurcząt rzeźnych, kaczek i indyków rzeźnych (posiadacz zezwolenia: Danisco Animal Nutrition, podmiot prawny: Finnfeeds International Limited) (1)

 • Dz. U. L297 - 3 z 200913.11.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1086/2009 z dnia 12 listopada 2009 r. ustalające maksymalne obniżenie należności celnych przywozowych na kukurydzę w ramach zaproszenia do składania ofert przetargowych, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 676/2009

 • Dz. U. L297 - 1 z 200913.11.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1085/2009 z dnia 12 listopada 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.