Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 297 POZ 9

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 10 listopada 2009 r. zezwalająca Portugalii na stosowanie obniżonej stawki akcyzy w autonomicznym regionie Madery na lokalnie produkowane i spożywane likiery i rum oraz w autonomicznym regionie Azorów na lokalnie produkowane i spożywane likiery i okowitę

Data ogłoszenia:2009-11-13


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 297 POZ 9

Strona 1 z 3
13.11.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 297/9

II

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

DECYZJE

RADA

DECYZJA RADY z dnia 10 listopada 2009 r. zezwalająca Portugalii na stosowanie obniżonej stawki akcyzy w autonomicznym regionie Madery na lokalnie produkowane i spożywane likiery i rum oraz w autonomicznym regionie Azorów na lokalnie produkowane i spożywane likiery i okowitę (2009/831/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 299 ust. 2,

uwzględniając wniosek Komisji,

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego (1),

topografia i klimat), uznano, że jedynie obniżenie stawki akcyzy na wspomniane lokalnie produkowane i spożywane produkty umożliwi im konkurowanie na równych warunkach z podobnymi produktami przywo­ żonymi lub dostarczanymi z innych części Wspólnoty, zapewniając w ten sposób przetrwanie tego przemysłu. W związku z tym, zgodnie z wymienioną wyżej decyzją, Portugalia mogła stosować na te produkty stawkę akcyzy niższą od pełnej stawki na alkohol określonej w art. 3 dyrektywy Rady 92/84/EWG (3) i niższą od minimalnej stawki akcyzy na alkohol określonej w tej dyrektywie, ale nie niższą od podstawowej krajowej stawki akcyzy na alkohol o więcej niż 75 %. Środek ten obowiązywał od dnia 1 stycznia 2002 r. do dnia 31 grudnia 2008 r.

a także mając na uwadze, co następuje:

(2)

(1)

Na podstawie decyzji Rady 2002/167/WE z dnia 18 lutego 2002 r. (2) Portugalia uzyskała zezwolenie na stosowanie obniżonej stawki akcyzy w autonomicznym regionie Madery na lokalnie produkowane i spożywane likiery i rum oraz w autonomicznym regionie Azorów na lokalnie produkowane i spożywane likiery i okowity. Stosowanie obniżonej stawki akcyzy na wymienione produkty uznano za niezbędne do zapewnienia prze­ trwania lokalnego przemysłu produkującego i wprowadzającego do obrotu te produkty. Ze względu na wysokie koszty tej działalności, wynikające głównie z czynników charakteryzujących sytuację Madery i Azorów jako regionów najbardziej oddalonych (odda­ lenie, charakter wyspiarski, niewielkie terytorium, trudna

Wnioskami z dnia 16 czerwca i dnia 20 czerwca 2008 r. Portugalia zwróciła się o zezwolenie na tych samych warunkach na okres od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.

(3)

(1) Opinia z dnia 20 października 2009 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym). (2) Decyzja Rady z dnia 18 lutego 2002 r. zezwalająca Portugalii na stosowanie obniżonej stawki akcyzy w autonomicznym rejonie Madery na lokalnie produkowane i spożywane likiery i rum oraz w autonomicznym regionie Azorów na lokalnie produkowane i spożywane likiery i okowitę (Dz.U. L 55 z 26.2.2002, s. 36).

Przyznanie nowego wnioskowanego zezwolenia jest uzasadnione w celu uniknięcia zagrożenia dla rozwoju tych najbardziej oddalonych regionów. Lokalny przemysł zatrudnia na Maderze około 130 pracowników, a na Azorach około 90 pracowników. Uprawa i przetwarzanie trzciny cukrowej i owoców na Maderze dostarcza pracy około 1 000 rodzinnych gospodarstw rolnych. W obliczu trudności związanych z wywozem poza regiony, rynki regionalne stanowią jedyne możliwe miejsca zbytu tych produktów.

(3) Dyrektywa Rady 92/84/EWG z dnia 19 października 1992 r. w sprawie zbliżenia stawek podatku akcyzowego dla alkoholu i napojów alkoholowych (Dz.U. L 316 z 31.10.1992, s. 29).

L 297/10

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

13.11.2009

(4)

Zezwolenie na obniżenie stawki akcyzy powinno nadal być stosowane na wnioskowanym poziomie w celu wyrównania niekorzystnych czynników konkurencyj­ nych, jakim podlegają destylowane napoje alkoholowe produkowane na Maderze i Azorach wskutek wyższych kosztów produkcji i wprowadzania do obrotu.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.




Legislacja ROK 2009 NR 297 POZ 9 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L297 - 18 z 200913.11.2009

  Wspólne działanie Rady 2009/834/WPZiB z dnia 10 listopada 2009 r. zmieniające wspólne działanie 2001/555/WPZiB w sprawie ustanowienia Centrum Satelitarnego Unii Europejskiej

 • Dz. U. L297 - 14 z 200913.11.2009

  Decyzja Komisji z dnia 10 listopada 2009 r. dotycząca dostosowania współczynników korygujących stosowanych od dnia 1 sierpnia 2008 r., 1 września 2008 r., 1 października 2008 r., 1 listopada 2008 r., 1 grudnia 2008 r. i 1 stycznia 2009 r., do wynagrodzeń urzędników, pracowników zatrudnionych na czas określony i pracowników kontraktowych Wspólnot Europejskich pełniących służbę w krajach trzecich

 • Dz. U. L297 - 12 z 200913.11.2009

  Decyzja Rady z dnia 10 listopada 2009 r. w sprawie procedury dotyczącej odstępstw od reguł pochodzenia określonych w protokołach w sprawie pochodzenia załączonych do umów o partnerstwie gospodarczym z państwami AKP oraz uchylenia decyzji 2000/399/WE

 • Dz. U. L297 - 6 z 200913.11.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1088/2009 z dnia 12 listopada 2009 r. dotyczące zezwolenia na nowe zastosowanie preparatu enzymatycznego 6-fitazy wytwarzanej przez Aspergillus oryzae (DSM 17594) jako dodatku paszowego dla prosiąt odsadzonych od maciory, tuczników, drobiu rzeźnego i nieśnego (posiadacz zezwolenia: DSM Nutritional Products Ltd reprezentowany przez DSM Nutritional Products Sp. Z.o.o.) (1)

 • Dz. U. L297 - 4 z 200913.11.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1087/2009 z dnia 12 listopada 2009 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie preparatu enzymatycznego endo-1,4-beta-ksylanazy wytwarzanej przez Trichoderma reesei (ATCC PTA 5588), subtylizyny wytwarzanej przez Bacillus subtilis (ATCC 2107) i alfa-amylazy wytwarzanej przez Bacillus amyloliquefaciens (ATCC 3978) jako dodatku paszowego dla kurcząt rzeźnych, kaczek i indyków rzeźnych (posiadacz zezwolenia: Danisco Animal Nutrition, podmiot prawny: Finnfeeds International Limited) (1)

 • Dz. U. L297 - 3 z 200913.11.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1086/2009 z dnia 12 listopada 2009 r. ustalające maksymalne obniżenie należności celnych przywozowych na kukurydzę w ramach zaproszenia do składania ofert przetargowych, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 676/2009

 • Dz. U. L297 - 1 z 200913.11.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1085/2009 z dnia 12 listopada 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.