Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 299 POZ 10

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1093/2009 z dnia 13 listopada 2009 r. zmieniające załącznik V do rozporządzenia Rady (WE) nr 1342/2007 w odniesieniu do limitów ilościowych na niektóre wyroby stalowe pochodzące z Federacji Rosyjskiej

Data ogłoszenia:2009-11-14


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 299 POZ 10

L 299/10

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

14.11.2009

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1093/2009 z dnia 13 listopada 2009 r. zmieniające załącznik V do rozporządzenia Rady (WE) nr 1342/2007 w odniesieniu do limitów ilościowych na niektóre wyroby stalowe pochodzące z Federacji Rosyjskiej

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1342/2007 z dnia 22 października 2007 r. w sprawie nałożenia pewnych ograni­ czeń na przywóz niektórych wyrobów stalowych z Federacji Rosyjskiej (1), w szczególności jego art. 5, a także mając na uwadze, co następuje:

(1) (5)

Artykuł 10 stanowi, że za każdym razem, kiedy doko­ nuje się corocznego odnowienia Umowy, ilości każdej grupy wyrobów zwiększa się o 2,5 %. Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 1342/2007,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 Limity ilościowe na rok 2009, określone w załączniku V do rozporządzenia (WE) nr 1342/2007, zastępuje się limitami ilościowymi określonymi w załączniku I do niniejszego rozpo­ rządzenia. Artykuł 2 Limity ilościowe na rok 2010 wynikające z zastosowania posta­ nowień art. 10 ust. 1 umowy z roku 2007 pomiędzy Wspól­ notą Europejską a Federacją Rosyjską w sprawie handlu niektó­ rymi wyrobami stalowymi określa się w załączniku II do niniej­ szego rozporządzenia. Artykuł 3 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Wspólnota Europejska i Federacja Rosyjska podpisały umowę w sprawie handlu niektórymi wyrobami stalo­ wymi („Umowę”) w dniu 26 października 2007 r. (2). Artykuł 3 ust. 3 Umowy stanowi, że ilości niewykorzys­ tane w danym roku mogą zostać przeniesione na kolejny rok, w ilości do 7 % odpowiedniego limitu ilościowego określonego w załączniku II do Umowy. Rosja, podobnie jak w 2008 r., poinformowała Wspól­ notę o zamiarze skorzystania z postanowień art. 3 ust. 3 Umowy w terminie określonym Umową. W związku z wnioskiem strony rosyjskiej należy dokonać niezbęd­ nych zmian w celu dostosowania limitów ilościowych na rok 2009.

(2)

(3)

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 13 listopada 2009 r. W imieniu Komisji

Catherine ASHTON

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 300 z 17.11.2007, s. 1. (2) Dz.U. L 300 z 17.11.2007, s. 52.

14.11.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 299/11

ZAŁĄCZNIK I LIMITY ILOŚCIOWE NA 2009 R.

(w tonach) Wyroby 2009

SA. Wyroby płaskie SA1. Zwoje SA2. Blachy ciężkie SA3. Pozostałe wyroby płaskie SA4. Wyroby ze stopów SA5. Blacha stopowa quarto SA6. Blacha stopowa walcowana na zimno, powlekana, w arkuszach SB. Wyroby długie SB1. Belki SB2. Walcówka SB3. Pozostałe wyroby długie

Uwaga: SA i SB to oznaczenia kategorii wyrobów. SA1–SA6 oraz SB1–SB3 to oznaczenia grup wyrobów.

1 067 575 303 498 651 248 114 925 27 580 120 425

60 480 355 131 593 795

L 299/12

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

14.11.2009

ZAŁĄCZNIK II LIMITY ILOŚCIOWE NA 2010 R.

(w tonach) Wyroby 2010

SA. Wyroby płaskie SA1. Zwoje SA2. Blachy ciężkie SA3. Pozostałe wyroby płaskie SA4. Wyroby ze stopów SA5. Blacha stopowa quarto SA6. Blacha stopowa walcowana na zimno, powlekana, w arkuszach SB. Wyroby długie SB1. Belki SB2. Walcówka SB3. Pozostałe wyroby długie

Uwaga: SA i SB to oznaczenia kategorii wyrobów. SA1–SA6 oraz SB1–SB3 to oznaczenia grup wyrobów.

1 087 397 288 922 625 122 110 316 26 266 115 569

57 784 340 402 532 667

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 299 POZ 10 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L299 - 18 z 200914.11.2009

  Sprostowanie do decyzji Komisji 2009/767/WE z dnia 16 października 2009 r. ustanawiającej środki ułatwiające korzystanie z procedur realizowanych drogą elektroniczną poprzez „pojedyncze punkty kontaktowe” zgodnie z dyrektywą 2006/123/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącą usług na rynku wewnętrznym (  Dz.U. L 274 z 20.10.2009)

 • Dz. U. L299 - 17 z 200914.11.2009

  Decyzja Komitetu Politycznego I Bezpieczeństwa BiH/15/2009 z dnia 11 listopada 2009 r. w sprawie mianowania dowódcy sił Unii Europejskiej dla operacji wojskowej Unii Europejskiej w Bośni i Hercegowinie

 • Dz. U. L299 - 15 z 200914.11.2009

  Decyzja Komisji z dnia 12 listopada 2009 r. w sprawie środków nadzwyczajnych dotyczących wprowadzenia specjalnych warunków w odniesieniu do kontroli urzędowych dotyczących przywozu gruszek pochodzących lub wysyłanych z Turcji, z powodu wysokich poziomów pozostałości amitrazu (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 8977) (1)

 • Dz. U. L299 - 13 z 200914.11.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1094/2009 z dnia 13 listopada 2009 r. ustanawiające zakaz połowów żabnicy w wodach Norwegii obszaru IV przez statki pływające pod banderą Niderlandów

 • Dz. U. L299 - 8 z 200914.11.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1092/2009 z dnia 13 listopada 2009 r. ustalające jednolitą stawkę procentową do celu zatwierdzenia kwot zgłoszonych Komisji przez państwa członkowskie w ramach wniosków o premię z tytułu karczowania winorośli na rok winiarski 2009/2010

 • Dz. U. L299 - 6 z 200914.11.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1091/2009 z dnia 13 listopada 2009 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie preparatu enzymatycznego endo-1,4-beta-ksylanazy wytwarzanej przez Trichoderma reesei (MUCL 49755) i endo-1,3(4)-beta-glukanazy wytwarzanej przez Trichoderma reesei (MUCL 49754) jako dodatku paszowego dla kurcząt rzeźnych (posiadacz zezwolenia: Aveve NV) (1)

 • Dz. U. L299 - 3 z 200914.11.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1090/2009 z dnia 13 listopada 2009 r. ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 16 listopada 2009 r.

 • Dz. U. L299 - 1 z 200914.11.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1089/2009 z dnia 13 listopada 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.