Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 299 POZ 15

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 12 listopada 2009 r. w sprawie środków nadzwyczajnych dotyczących wprowadzenia specjalnych warunków w odniesieniu do kontroli urzędowych dotyczących przywozu gruszek pochodzących lub wysyłanych z Turcji, z powodu wysokich poziomów pozostałości amitrazu (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 8977) (1)

Data ogłoszenia:2009-11-14


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 299 POZ 15

Strona 1 z 2
14.11.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 299/15

II

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

DECYZJE

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 12 listopada 2009 r. w sprawie środków nadzwyczajnych dotyczących wprowadzenia specjalnych warunków w odniesieniu do kontroli urzędowych dotyczących przywozu gruszek pochodzących lub wysyłanych z Turcji, z powodu wysokich poziomów pozostałości amitrazu (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 8977)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2009/835/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

w najnowszych badaniach stwierdzono poziom amitrazu znacznie przekraczający ARfD.

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawia­ jące procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (1), w szczególności jego art. 53 ust. 1 lit. b) ppkt (ii), a także mając na uwadze, co następuje:

(1) (3)

Z uwagi na wysoki stopień ryzyka, na które mogą być narażeni konsumenci europejscy, państwa członkowskie powinny kontrolować przy przywozie na obecność amit­ razu co najmniej 10 procent przesyłek gruszek pocho­ dzących z Turcji. Przesyłki znajdujące się już na rynku również powinny podlegać kontroli urzędowej.

(4)

W rozporządzeniu (WE) nr 396/2005 Parlamentu Euro­ pejskiego i Rady z dnia 23 lutego 2005 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w żywności i paszy pochodzenia roślinnego i zwierzęcego oraz na ich powierzchni, zmieniającym dyrektywę Rady 91/414/EWG (2) określono m.in. najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości dla amit­ razu i jego metabolitów. W latach 2007, 2008 i 2009 zgłaszano wielokrotnie poprzez system wczesnego ostrzegania o niebezpiecznych produktach żywnościowych i środkach żywienia zwierząt (RASFF), że w gruszkach pochodzących z Turcji stwierdzono poziom amitrazu przekraczający ostrą dawkę referencyjną (ARfD) dla tego pestycydu. Z ostatnich informacji otrzymanych w dniu 21 października 2009 r. od władz Niemiec wynika, że

Państwa członkowskie powinny informować Komisję o wszystkich wynikach badań. Niekorzystne wyniki powinny być zgłaszane poprzez RASFF.

(5)

(2)

Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 669/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zwiększonego poziomu kontroli urzędowych przywozu niektórych rodzajów pasz i żywności niepo­ chodzących od zwierząt i zmieniającym decyzję 2006/504/WE (3) zobowiązano państwa członkowskie do przeprowadzania wzmożonych kontroli przy przy­ wozie gruszek pochodzących z Turcji w celu zweryfiko­ wania obecności amitrazu w 10 % spośród wszystkich przesyłek tego towaru. Ponieważ wspomniany środek kontrolny będzie stosowany od dnia 25 stycznia 2010 r., należy określić okres obowiązywania środków ustanawianych w niniejszej decyzji w taki sposób, aby uniknąć ich nakładania się na środki kontrolne ustano­ wione w rozporządzeniu (WE) nr 669/2009.

(1) Dz.U. L 31 z 1.2.2002, s. 1. (2) Dz.U. L 70 z 16.3.2005, s. 1.

(3) Dz.U. L 194 z 25.7.2009, s. 11.

L 299/16

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

14.11.2009

(6)

W artykule 53 rozporządzenia (WE) nr 178/2002 prze­ widziano możliwość wprowadzenia odpowiednich wspólnotowych środków nadzwyczajnych dotyczących żywności i pasz przywożonych z państwa trzeciego, w celu ochrony zdrowia ludzkiego, zdrowia zwierząt lub środowiska, w przypadku gdy istniejącemu ryzyku nie można wystarczająco zapobiec za pomocą środków wprowadzonych indywidualnie przez państwa członkow­ skie. Zważywszy na pilność sprawy, należy wprowadzić te środki nadzwyczajne zgodnie z procedurą określoną w art. 53 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 178/2002. Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 299 POZ 15 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L299 - 18 z 200914.11.2009

  Sprostowanie do decyzji Komisji 2009/767/WE z dnia 16 października 2009 r. ustanawiającej środki ułatwiające korzystanie z procedur realizowanych drogą elektroniczną poprzez „pojedyncze punkty kontaktowe” zgodnie z dyrektywą 2006/123/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącą usług na rynku wewnętrznym (  Dz.U. L 274 z 20.10.2009)

 • Dz. U. L299 - 17 z 200914.11.2009

  Decyzja Komitetu Politycznego I Bezpieczeństwa BiH/15/2009 z dnia 11 listopada 2009 r. w sprawie mianowania dowódcy sił Unii Europejskiej dla operacji wojskowej Unii Europejskiej w Bośni i Hercegowinie

 • Dz. U. L299 - 13 z 200914.11.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1094/2009 z dnia 13 listopada 2009 r. ustanawiające zakaz połowów żabnicy w wodach Norwegii obszaru IV przez statki pływające pod banderą Niderlandów

 • Dz. U. L299 - 10 z 200914.11.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1093/2009 z dnia 13 listopada 2009 r. zmieniające załącznik V do rozporządzenia Rady (WE) nr 1342/2007 w odniesieniu do limitów ilościowych na niektóre wyroby stalowe pochodzące z Federacji Rosyjskiej

 • Dz. U. L299 - 8 z 200914.11.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1092/2009 z dnia 13 listopada 2009 r. ustalające jednolitą stawkę procentową do celu zatwierdzenia kwot zgłoszonych Komisji przez państwa członkowskie w ramach wniosków o premię z tytułu karczowania winorośli na rok winiarski 2009/2010

 • Dz. U. L299 - 6 z 200914.11.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1091/2009 z dnia 13 listopada 2009 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie preparatu enzymatycznego endo-1,4-beta-ksylanazy wytwarzanej przez Trichoderma reesei (MUCL 49755) i endo-1,3(4)-beta-glukanazy wytwarzanej przez Trichoderma reesei (MUCL 49754) jako dodatku paszowego dla kurcząt rzeźnych (posiadacz zezwolenia: Aveve NV) (1)

 • Dz. U. L299 - 3 z 200914.11.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1090/2009 z dnia 13 listopada 2009 r. ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 16 listopada 2009 r.

 • Dz. U. L299 - 1 z 200914.11.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1089/2009 z dnia 13 listopada 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.