Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 299 POZ 17

Tytuł:

Decyzja Komitetu Politycznego I Bezpieczeństwa BiH/15/2009 z dnia 11 listopada 2009 r. w sprawie mianowania dowódcy sił Unii Europejskiej dla operacji wojskowej Unii Europejskiej w Bośni i Hercegowinie

Data ogłoszenia:2009-11-14


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 299 POZ 17

14.11.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 299/17

III

(Akty przyjęte na mocy Traktatu UE)

AKTY PRZYJĘTE NA MOCY TYTUŁU V TRAKTATU UE

DECYZJA KOMITETU POLITYCZNEGO I BEZPIECZEŃSTWA BiH/15/2009 z dnia 11 listopada 2009 r. w sprawie mianowania dowódcy sił Unii Europejskiej dla operacji wojskowej Unii Europejskiej w Bośni i Hercegowinie (2009/836/WPZiB)

KOMITET POLITYCZNY I BEZPIECZEŃSTWA,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 25 akapit trzeci, uwzględniając wspólne działanie Rady 2004/570/WPZiB z dnia 12 lipca 2004 r. w sprawie operacji wojskowej Unii Europej­ skiej w Bośni i Hercegowinie (1), w szczególności jego art. 6, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

i działań Unii Europejskiej, które mają wpływ na kwestie obronne.

(6)

Na podstawie art. 6 wspólnego działania 2004/570/WPZiB Rada upoważniła Komitet Polityczny i Bezpieczeństwa (KPiB) do podjęcia dalszych decyzji w sprawie mianowania dowódcy sił Unii Europejskiej. W dniu 21 listopada 2008 r. KPiB decyzją BiH/14/2008 (2) mianował dowódcą sił Unii Europejskiej dla operacji wojskowej Unii Europejskiej w Bośni i Hercegowinie generała dywizji Stefana CASTAGNOTTA. Dowódca operacji Unii Europejskiej zalecił mianowanie nowym dowódcą sił Unii Europejskiej dla operacji wojskowej Unii Europejskiej w Bośni i Hercegowinie generała dywizji Bernharda BAIRA. Komitet Wojskowy UE poparł to zalecenie. Zgodnie z art. 6 Protokołu w sprawie stanowiska Danii załączonego do Traktatu o Unii Europejskiej i do Trak­ tatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, Dania nie uczestniczy w opracowywaniu i wykonaniu decyzji

Na posiedzeniu w Kopenhadze w dniach 12–13 grudnia 2002 r. Rada Europejska przyjęła deklarację, zgodnie z którą uzgodnienia „Berlin plus” i ich wykonanie dotyczą wyłącznie tych państw członkowskich Unii Europejskiej, które są również członkami NATO albo stronami „Partnerstwa dla pokoju” i które wskutek tego zawarły z NATO dwustronne umowy dotyczące bezpie­ czeństwa,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1 Generał dywizji Bernhard BAIR zostaje niniejszym mianowany dowódcą sił Unii Europejskiej dla operacji wojskowej Unii Euro­ pejskiej w Bośni i Hercegowinie. Artykuł 2 Niniejsza decyzja staje się skuteczna z dniem 4 grudnia 2009 r.

(2)

(3)

Sporządzono w Brukseli dnia 11 listopada 2009 r. W imieniu Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa Przewodniczący

O. SKOOG

(4) (5)

(1) Dz.U. L 252 z 28.7.2004, s. 10. (2) Dz.U. L 319 z 29.11.2008, s. 80.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 299 POZ 17 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L299 - 18 z 200914.11.2009

  Sprostowanie do decyzji Komisji 2009/767/WE z dnia 16 października 2009 r. ustanawiającej środki ułatwiające korzystanie z procedur realizowanych drogą elektroniczną poprzez „pojedyncze punkty kontaktowe” zgodnie z dyrektywą 2006/123/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącą usług na rynku wewnętrznym (  Dz.U. L 274 z 20.10.2009)

 • Dz. U. L299 - 15 z 200914.11.2009

  Decyzja Komisji z dnia 12 listopada 2009 r. w sprawie środków nadzwyczajnych dotyczących wprowadzenia specjalnych warunków w odniesieniu do kontroli urzędowych dotyczących przywozu gruszek pochodzących lub wysyłanych z Turcji, z powodu wysokich poziomów pozostałości amitrazu (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 8977) (1)

 • Dz. U. L299 - 13 z 200914.11.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1094/2009 z dnia 13 listopada 2009 r. ustanawiające zakaz połowów żabnicy w wodach Norwegii obszaru IV przez statki pływające pod banderą Niderlandów

 • Dz. U. L299 - 10 z 200914.11.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1093/2009 z dnia 13 listopada 2009 r. zmieniające załącznik V do rozporządzenia Rady (WE) nr 1342/2007 w odniesieniu do limitów ilościowych na niektóre wyroby stalowe pochodzące z Federacji Rosyjskiej

 • Dz. U. L299 - 8 z 200914.11.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1092/2009 z dnia 13 listopada 2009 r. ustalające jednolitą stawkę procentową do celu zatwierdzenia kwot zgłoszonych Komisji przez państwa członkowskie w ramach wniosków o premię z tytułu karczowania winorośli na rok winiarski 2009/2010

 • Dz. U. L299 - 6 z 200914.11.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1091/2009 z dnia 13 listopada 2009 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie preparatu enzymatycznego endo-1,4-beta-ksylanazy wytwarzanej przez Trichoderma reesei (MUCL 49755) i endo-1,3(4)-beta-glukanazy wytwarzanej przez Trichoderma reesei (MUCL 49754) jako dodatku paszowego dla kurcząt rzeźnych (posiadacz zezwolenia: Aveve NV) (1)

 • Dz. U. L299 - 3 z 200914.11.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1090/2009 z dnia 13 listopada 2009 r. ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 16 listopada 2009 r.

 • Dz. U. L299 - 1 z 200914.11.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1089/2009 z dnia 13 listopada 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.