Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 299 POZ 18

Tytuł:

Sprostowanie do decyzji Komisji 2009/767/WE z dnia 16 października 2009 r. ustanawiającej środki ułatwiające korzystanie z procedur realizowanych drogą elektroniczną poprzez „pojedyncze punkty kontaktowe” zgodnie z dyrektywą 2006/123/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącą usług na rynku wewnętrznym (  Dz.U. L 274 z 20.10.2009)

Data ogłoszenia:2009-11-14


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 299 POZ 18

Strona 1 z 32
L 299/18

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

SPROSTOWANIA

14.11.2009

Sprostowanie do decyzji Komisji 2009/767/WE z dnia 16 października 2009 r. ustanawiającej środki ułatwiające korzystanie z procedur realizowanych drogą elektroniczną poprzez „pojedyncze punkty kontaktowe” zgodnie z dyrektywą 2006/123/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącą usług na rynku wewnętrznym (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 274 z dnia 20 października 2009 r.) Decyzja 2009/767/WE otrzymuje następujące brzmienie:

DECYZJA KOMISJI z dnia 16 października 2009 r. ustanawiająca środki ułatwiające korzystanie z procedur realizowanych drogą elektroniczną poprzez „pojedyncze punkty kontaktowe” zgodnie z dyrektywą 2006/123/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącą usług na rynku wewnętrznym (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 7806)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2009/767/WE) Wspólnotowe ramy w zakresie podpisu elektronicznego zostały ustanowione w dyrektywie 1999/93/WE Parla­ mentu Europejskiego i Rady z dnia 13 grudnia 1999 r. w sprawie wspólnotowych ram w zakresie podpisów elektronicznych (2). W celu ułatwienia skutecznego trans­ granicznego wykorzystywania zaawansowanych podpisów elektronicznych opartych na kwalifikowanym certyfikacie należy zwiększyć zaufanie do podpisów elek­ tronicznych niezależnie od tego, w którym państwie członkowskim znajduje się siedziba podpisującego lub podmiotu świadczącego usługi certyfikacyjne, który wystawia certyfikat kwalifikowany. Można to osiągnąć, ułatwiając dostęp do przedstawionych w wiarygodnej formie informacji niezbędnych do weryfikacji podpisów elektronicznych, w szczególności do informacji dotyczą­ cych podmiotów świadczących usługi certyfikacyjne, nadzorowanych/akredytowanych przez państwo człon­ kowskie oraz do informacji dotyczących usług przez te podmioty świadczonych. Należy zapewnić upublicznienie tych informacji przez państwa członkowskie przy użyciu wspólnego wzoru w celu ułatwienia korzystania z tych informacji oraz zapewnienia właściwego poziomu szczegółowości pozwalającego stronie odbierającej na zweryfikowanie podpisu elektronicznego, Artykuł 1 Stosowanie i akceptacja podpisów elektronicznych 1. Jeżeli jest to uzasadnione na podstawie odpowiedniej oceny ryzyka i zgodne z art. 5 ust. 1 i 3 dyrektywy 2006/123/WE, państwa członkowskie mogą wymagać od usłu­ godawcy, w celu dopełnienia pewnych procedur i formalności poprzez pojedyncze punkty kontaktowe zgodnie z art. 8 dyrek­ tywy 2006/123/WE, zastosowania zaawansowanego podpisu elektronicznego opartego na kwalifikowanym certyfikacie i składanego za pomocą bezpiecznego urządzenia służącego do składania podpisów lub bez takiego urządzenia, jak zostało to zdefiniowane i uregulowane w dyrektywie 1999/93/WE.

(2) Dz.U. L 13 z 19.1.2000, s. 12.

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

(4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając dyrektywę 2006/123/WE Parlamentu Europej­ skiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. dotyczącą usług na rynku wewnętrznym (1), w szczególności art. 8 ust. 3 tej dyrek­ tywy, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Obowiązki uproszczenia procedur administracyjnych nałożone na państwa członkowskie w rozdziale II dyrek­ tywy 2006/123/WE, w szczególności w jej art. 5 i 8, obejmują obowiązek uproszczenia procedur i formalności mających zastosowanie do podejmowania i prowadzenia działalności usługowej oraz obowiązek dopilnowania, aby te procedury i formalności były łatwe do dopełnienia przez usługodawców na odległość oraz drogą elektroniczną poprzez „pojedyncze punkty kontaktowe”. Zgodnie z art. 8 dyrektywy 2006/123/WE dopełnianie procedur i formalności poprzez „pojedyncze punkty kontaktowe” musi być możliwe transgranicznie między państwami członkowskimi.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 299 POZ 18 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L299 - 17 z 200914.11.2009

  Decyzja Komitetu Politycznego I Bezpieczeństwa BiH/15/2009 z dnia 11 listopada 2009 r. w sprawie mianowania dowódcy sił Unii Europejskiej dla operacji wojskowej Unii Europejskiej w Bośni i Hercegowinie

 • Dz. U. L299 - 15 z 200914.11.2009

  Decyzja Komisji z dnia 12 listopada 2009 r. w sprawie środków nadzwyczajnych dotyczących wprowadzenia specjalnych warunków w odniesieniu do kontroli urzędowych dotyczących przywozu gruszek pochodzących lub wysyłanych z Turcji, z powodu wysokich poziomów pozostałości amitrazu (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 8977) (1)

 • Dz. U. L299 - 13 z 200914.11.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1094/2009 z dnia 13 listopada 2009 r. ustanawiające zakaz połowów żabnicy w wodach Norwegii obszaru IV przez statki pływające pod banderą Niderlandów

 • Dz. U. L299 - 10 z 200914.11.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1093/2009 z dnia 13 listopada 2009 r. zmieniające załącznik V do rozporządzenia Rady (WE) nr 1342/2007 w odniesieniu do limitów ilościowych na niektóre wyroby stalowe pochodzące z Federacji Rosyjskiej

 • Dz. U. L299 - 8 z 200914.11.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1092/2009 z dnia 13 listopada 2009 r. ustalające jednolitą stawkę procentową do celu zatwierdzenia kwot zgłoszonych Komisji przez państwa członkowskie w ramach wniosków o premię z tytułu karczowania winorośli na rok winiarski 2009/2010

 • Dz. U. L299 - 6 z 200914.11.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1091/2009 z dnia 13 listopada 2009 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie preparatu enzymatycznego endo-1,4-beta-ksylanazy wytwarzanej przez Trichoderma reesei (MUCL 49755) i endo-1,3(4)-beta-glukanazy wytwarzanej przez Trichoderma reesei (MUCL 49754) jako dodatku paszowego dla kurcząt rzeźnych (posiadacz zezwolenia: Aveve NV) (1)

 • Dz. U. L299 - 3 z 200914.11.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1090/2009 z dnia 13 listopada 2009 r. ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 16 listopada 2009 r.

 • Dz. U. L299 - 1 z 200914.11.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1089/2009 z dnia 13 listopada 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.