Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 299 POZ 6 - Strona 2

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1091/2009 z dnia 13 listopada 2009 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie preparatu enzymatycznego endo-1,4-beta-ksylanazy wytwarzanej przez Trichoderma reesei (MUCL 49755) i endo-1,3(4)-beta-glukanazy wytwarzanej przez Trichoderma reesei (MUCL 49754) jako dodatku paszowego dla kurcząt rzeźnych (posiadacz zezwolenia: Aveve NV) (1)

Data ogłoszenia:2009-11-14


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 299 POZ 6 - Strona 2

Strona 2 z 2
Grupa funkcjonalna: substancje polepszające strawność 4a9 Aveve NV Endo-1,4-betaksylanaza EC 3.2.1.8 Endo-1,3(4)beta-glukanaza EC 3.2.1.6 Skład dodatku: Preparat endo-1,4-beta-ksylanazy wytwarzanej przez Trichoderma reesei (MUCL 49755) i endo-1,3(4)-betaglukanazy wytwarzanej przez Trichoderma reesei (MUCL 49754) o aktywności minimalnej równej: 40 000 XU (1)/g i 9 000 BGU (2)/g Charakterystyka substancji czynnej: endo-1,4-beta-ksylanaza wytwarzana przez Tricho­ derma reesei (MUCL 49755) i endo-1,3(4)-beta-gluka­ naza wytwarzana przez Trichoderma reesei (MUCL 49754) Metoda analityczna (3) Charakterystyka substancji czynnej w dodatku: — metoda kolorymetryczna oparta na reakcji kwasu dinitrosalicylowego z cukrem redukującym wytwa­ rzanym przez działanie endo-1,4-beta-ksylanazy na substrat zawierający ksylan, — metoda kolorymetryczna oparta na reakcji kwasu dinitrosalicylowego z cukrem redukującym wytwa­ rzanym przez działanie endo-1,3(4)-beta-gluka­ nazy na substrat zawierający beta-glukan. Charakterystyka substancji czynnych w paszach: — metoda kolorymetryczna polegająca na pomiarze barwnika rozpuszczalnego w wodzie, uwolnio­ nego przez działanie endo-1,4-beta-ksylanazy z usieciowanego barwnikiem podłoża arabinoksy­ lanu pszenicy, — metoda kolorymetryczna polegająca na pomiarze barwnika rozpuszczalnego w wodzie, uwolnio­ nego przez działanie endo-1,3(4)-beta-glukanazy z usieciowanego barwnikiem podłoża betaglukanu jęczmienia. Kurczęta rzeźne — 4 000 XU 900 BGU 1. W informacjach na temat stoso­ wania dodatku i premiksu wskazać temperaturę przechowy­ wania, długość okresu przecho­ wywania oraz stabilność granulo­ wania 2. Do stosowania w paszach boga­ tych w polisacharydy nieskro­ biowe (głównie beta-glukany i arabinoksylany), np. zawierają­ cych ponad 30 % pszenicy, jęcz­ mienia, żyta lub pszenżyta. 3. Ze względów bezpieczeństwa: podczas kontaktu z produktem należy chronić usta i nos oraz używać okularów i rękawic ochronnych. 4 grudnia 2019 r.

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

(1) 1 XU to ilość enzymu, która uwalnia 1 μmol cukru redukującego (odpowiednika ksylozy) z ksylanu z łusek owsa w ciągu minuty przy pH 5,0 oraz temperaturze 50 °C. (2) 1 BGU to ilość enzymu, która uwalnia 1 μmol cukru redukującego (odpowiednika celobiozy) z beta-glukanu jęczmienia w ciągu minuty przy pH 4,8 oraz temperaturze 50 °C. (3) Szczegóły dotyczące metod analitycznych można uzyskać pod następującym adresem wspólnotowego laboratorium referencyjnego: www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives

L 299/7

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 299 POZ 6 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L299 - 18 z 200914.11.2009

  Sprostowanie do decyzji Komisji 2009/767/WE z dnia 16 października 2009 r. ustanawiającej środki ułatwiające korzystanie z procedur realizowanych drogą elektroniczną poprzez „pojedyncze punkty kontaktowe” zgodnie z dyrektywą 2006/123/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącą usług na rynku wewnętrznym (  Dz.U. L 274 z 20.10.2009)

 • Dz. U. L299 - 17 z 200914.11.2009

  Decyzja Komitetu Politycznego I Bezpieczeństwa BiH/15/2009 z dnia 11 listopada 2009 r. w sprawie mianowania dowódcy sił Unii Europejskiej dla operacji wojskowej Unii Europejskiej w Bośni i Hercegowinie

 • Dz. U. L299 - 15 z 200914.11.2009

  Decyzja Komisji z dnia 12 listopada 2009 r. w sprawie środków nadzwyczajnych dotyczących wprowadzenia specjalnych warunków w odniesieniu do kontroli urzędowych dotyczących przywozu gruszek pochodzących lub wysyłanych z Turcji, z powodu wysokich poziomów pozostałości amitrazu (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 8977) (1)

 • Dz. U. L299 - 13 z 200914.11.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1094/2009 z dnia 13 listopada 2009 r. ustanawiające zakaz połowów żabnicy w wodach Norwegii obszaru IV przez statki pływające pod banderą Niderlandów

 • Dz. U. L299 - 10 z 200914.11.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1093/2009 z dnia 13 listopada 2009 r. zmieniające załącznik V do rozporządzenia Rady (WE) nr 1342/2007 w odniesieniu do limitów ilościowych na niektóre wyroby stalowe pochodzące z Federacji Rosyjskiej

 • Dz. U. L299 - 8 z 200914.11.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1092/2009 z dnia 13 listopada 2009 r. ustalające jednolitą stawkę procentową do celu zatwierdzenia kwot zgłoszonych Komisji przez państwa członkowskie w ramach wniosków o premię z tytułu karczowania winorośli na rok winiarski 2009/2010

 • Dz. U. L299 - 3 z 200914.11.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1090/2009 z dnia 13 listopada 2009 r. ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 16 listopada 2009 r.

 • Dz. U. L299 - 1 z 200914.11.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1089/2009 z dnia 13 listopada 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.