Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 299 POZ 8

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1092/2009 z dnia 13 listopada 2009 r. ustalające jednolitą stawkę procentową do celu zatwierdzenia kwot zgłoszonych Komisji przez państwa członkowskie w ramach wniosków o premię z tytułu karczowania winorośli na rok winiarski 2009/2010

Data ogłoszenia:2009-11-14


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 299 POZ 8

L 299/8

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

14.11.2009

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1092/2009 z dnia 13 listopada 2009 r. ustalające jednolitą stawkę procentową do celu zatwierdzenia kwot zgłoszonych Komisji przez państwa członkowskie w ramach wniosków o premię z tytułu karczowania winorośli na rok winiarski 2009/2010

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektó­ rych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) (1), w szczególności jego art. 85s ust. 4 w związku z art. 4, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1123/2008 z dnia 12 listopada 2008 r. ustanawiające jednolitą stawkę procentową do celu zatwierdzenia kwot zgłoszonych Komisji przez państwa członkowskie w ramach wnio­ sków o premię z tytułu karczowania winorośli (3) stało się nieaktualne z końcem roku winiarskiego 2008/2009. Z tego względu należy uchylić powyższe rozporządzenie. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Wspólnej Organizacji Rynków Rolnych,

(5)

Kwalifikujące się wnioski zgłoszone Komisji przez państwa członkowskie do dnia 15 października 2009 r. zgodnie z art. 85s ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1234/2007 przekroczyły określony w załączniku Xd do tego rozporządzenia maksymalny roczny budżet programu karczowania na rok winiarski 2009/2010, tj. 334 mln EUR. Dlatego należy ustalić jednolitą stawkę procentową stosowaną do celu zatwierdzenia zgłoszo­ nych kwot. Bułgaria, Republika Czeska i Luksemburg, zgodnie z art. 85s ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1234/2007, powia­ domiły Komisję o kwalifikujących się wnioskach dotyczą­ cych obszaru nieprzekraczającego 50 hektarów; państwa te są zatem wyłączone ze stosowania jednolitej stawki procentowej do celu zatwierdzenia zgodnie z art. 71 ust. 3 rozporządzenia Komisji (WE) nr 555/2008 z dnia 27 czerwca 2008 r. ustanawiającego szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Rady (WE) nr 479/2008 w sprawie wspólnej organizacji rynku wina w odniesieniu do programów wsparcia, handlu z krajami trzecimi, potencjału produkcyjnego oraz kontroli w sektorze wina (2). Dla jasności należy również określić rozdział pomiędzy poszczególne państwa członkowskie rocznego budżetu przyznanego dla programu karczowania.

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 Wnioski w sprawie płatności z tytułu karczowania na rok winiarski 2009/2010 zgłoszone Komisji zgodnie z art. 85s ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1234/2008 są zatwierdzane na poziomie 50,125 % wskazanych w nich kwot. Ograniczenia budżetowe dla poszczególnych państw członkow­ skich określono w załączniku do niniejszego rozporządzenia. Artykuł 2 Rozporządzenie (WE) nr 1123/2008 traci moc. Artykuł 3 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Niniejsze rozporządzenia obowiązuje dla roku winiarskiego 2009/2010.

(2)

(3)

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 13 listopada 2009 r. W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1. (2) Dz.U. L 170 z 30.6.2008, s. 1.

(3) Dz.U. L 303 z 14.11.2008, s. 5.

14.11.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 299/9

ZAŁĄCZNIK Ograniczenia budżetowe dla państw członkowskich dotyczące płatności z tytułu karczowania w roku winiarskim 2009/2010

Budżet programu karczowania (EUR)

Państwo członkowskie

Bułgaria Republika Czeska Niemcy Grecja Hiszpania Francja Włochy Cypr Luksemburg Węgry Malta Austria Portugalia Rumunia Słowenia Słowacja

197 767 33 666 492 541 4 469 560 149 939 881 48 343 219 101 615 367 3 403 165 6 146 12 926 940 0 2 078 319 7 953 097 1 208 903 362 533 968 896

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 299 POZ 8 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L299 - 18 z 200914.11.2009

  Sprostowanie do decyzji Komisji 2009/767/WE z dnia 16 października 2009 r. ustanawiającej środki ułatwiające korzystanie z procedur realizowanych drogą elektroniczną poprzez „pojedyncze punkty kontaktowe” zgodnie z dyrektywą 2006/123/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącą usług na rynku wewnętrznym (  Dz.U. L 274 z 20.10.2009)

 • Dz. U. L299 - 17 z 200914.11.2009

  Decyzja Komitetu Politycznego I Bezpieczeństwa BiH/15/2009 z dnia 11 listopada 2009 r. w sprawie mianowania dowódcy sił Unii Europejskiej dla operacji wojskowej Unii Europejskiej w Bośni i Hercegowinie

 • Dz. U. L299 - 15 z 200914.11.2009

  Decyzja Komisji z dnia 12 listopada 2009 r. w sprawie środków nadzwyczajnych dotyczących wprowadzenia specjalnych warunków w odniesieniu do kontroli urzędowych dotyczących przywozu gruszek pochodzących lub wysyłanych z Turcji, z powodu wysokich poziomów pozostałości amitrazu (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 8977) (1)

 • Dz. U. L299 - 13 z 200914.11.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1094/2009 z dnia 13 listopada 2009 r. ustanawiające zakaz połowów żabnicy w wodach Norwegii obszaru IV przez statki pływające pod banderą Niderlandów

 • Dz. U. L299 - 10 z 200914.11.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1093/2009 z dnia 13 listopada 2009 r. zmieniające załącznik V do rozporządzenia Rady (WE) nr 1342/2007 w odniesieniu do limitów ilościowych na niektóre wyroby stalowe pochodzące z Federacji Rosyjskiej

 • Dz. U. L299 - 6 z 200914.11.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1091/2009 z dnia 13 listopada 2009 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie preparatu enzymatycznego endo-1,4-beta-ksylanazy wytwarzanej przez Trichoderma reesei (MUCL 49755) i endo-1,3(4)-beta-glukanazy wytwarzanej przez Trichoderma reesei (MUCL 49754) jako dodatku paszowego dla kurcząt rzeźnych (posiadacz zezwolenia: Aveve NV) (1)

 • Dz. U. L299 - 3 z 200914.11.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1090/2009 z dnia 13 listopada 2009 r. ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 16 listopada 2009 r.

 • Dz. U. L299 - 1 z 200914.11.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1089/2009 z dnia 13 listopada 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.